Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zending in Vendaland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zending in Vendaland

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het Ds. H. Janssenfonds heeft weer van zich laten horen, En dat op een zeer verdienstelijke wijze. Er verscheen een prachtig boek: Zending in Vendaland. Zo luidt de titel. Het is bijzonder mooi uitgevoerd, telt 135 bladzijden en bevat vele mooie foto's, die ons een duidelijk beeld geven van het zendingsterrein en wat daar gebeurt.
Verder bevat het boek 15 artikelen, die ons het zendingswerk van vele kanten laten zien. Het is een uitstekende gedachte van zendingsdeputaten geweest dit boek het licht te doen zien. Het voorziet in een behoefte. Zullen we meeleven met het zendingswerk dan moeten we zoveel mogelijk worden voorgelicht en op de hoogte gebracht van het werk.
Ds. Drayer opent de rij van schrijvers en geeft een historisch overzicht van het zendingswerk in Vendaland. Hij vertelt hoe het gekomen is en hoe het zich verder heeft ontwikkeld tot op heden.
Prof. Floor maakt duidelijk waar het in de zending om gaat en dat er een voortdurend verband moet bestaan tussen thuisfront en zendingsfront. Hij kan dat duidelijk maken uit het Nieuwe Testament. „In het Nieuwe Testament valt het telkens op dat de apostel- zendeling zijn werk op het zendingsveld verricht in nauwe samenhang met de gemeenten op het thuisfront. In zijn brieven beklemtoont de apostel telkens de grote taak van de kerk in het zendingswerk. Eigenlijk zijn het de gemeenten die het zendingswerk verrichten, en ze doen dit door de organen, die Christus daartoe aangewezen heeft nl. de uitgestuurde zendeling. De brieven van het Nieuwe Testament, die op het zendingsveld geschreven zijn, hebben dan ook de bedoeling om deze grote gedachte bij de leden der gemeente thuis te brengen: zending is het werk van de kerk. Het hele thuisfront is dus zeer wezenlijk bij het zendingswerk betrokken". Evenals vroeger kan de band tussen beide onderhouden worden door brieven, rapporten en spreekbeurten van de zendingswerkers als ze met verlof zijn. „Het zendingsfront kan het thuisfront niet missen en het thuisfront het zendingsfront niet. Het gaat om het ene, grote werk in het Koninkrijk van God".
In een ander artikel vertelt prof. Floor van de Theologische School in Hammanskraal, waaraan hij zelf verbonden is en waar inheemse predikanten worden opgeleid. Hij verzwijgt ook de problemen waarmee men te maken krijgt niet. Moge de vervulling van het ideaal, waarmee prof. Floor zijn artikel besluit, dat Hammanskraal in de toekomst zwarte theologen zal afleveren, die op hun wijze een bijdrage leveren aan de theologie en wel een theologie, die de christenheid in Afrika ten goede komt, een Afrika-theologie, niet al te ver meer zijn.
Interessant en waardevol is het artikel van ds. van Rooy over het geestelijk leven van het Vendavolk. Prediking en onderwijs zullen daarop moeten zijn afgestemd. Het christelijk geloof mag bij de Venda's geen westerse bovenlaag zijn, waarbij oer-heidense instincten en gedachten ondergronds blijven leven, maar zal in het leven en denken van de Venda's moeten zijn geïntegreerd. Het gevaar van synkretisme (vermenging van godsdiensten) is enorm groot. Ds. van Rooy besluit zijn artikel met de opmerking, dat de zendingsprediking in Zuid-Afrika nog te weinig rekening heeft gehouden met de geestelijke achtergrond van de bantoe. „De prediking confronteert over het algemeen niet doelgericht met het bantoe-heidendom. En daarom beseffen de hoorders vaak niet eens dat er een kloof ligt tussen het oude geloof en het evangelie van Jezus Christus en dat er een keus gedaan moet worden. Prediking en opleiding en confessievorming onder de bantoes moet deze keuze naar voren brengen. Dat is tot dusver niet grondig gedaan. De bijbel heeft een boodschap voor deze mensen! „Met volle nadruk op deze mensen.
Een bijzonder waardevolle, zij het niet zo'n strelende opmerking van ds. van Rooy.
In een ander artikel vertelt ds. van Rooy over de opleiding aan de bijbelschool in Sibasa. Daar worden de helpers in het zendingswerk gevormd. Bij die opleiding staat het onderwijs uit het O.T. centraal. Toen ik enige jaren geleden het genoegen had op het zendingsveld te zijn viel me terstond op dat zoveel in de bantoewereld herinnert aan het O.T. Men staat daar nog in dezelfde strijd als eenmaal Israël tegen heidendom en bijgeloof. En het O.T. geeft de wijze aan waarop deze strijd moet gestreden worden. Het is zo geheel waar wat ds. van Rooy schrijft: „Het Oude Testament is geschreven in een situatie die in vele opzichten met onze zendingssituatie overeenkomt, vooral wat betreft de worsteling tussen Gods openbaring en de zuigkracht van het heidendom. Het Oude Testament draagt het stempel van deze profetische apologie tegen het heidendom en heeft dus een krachtige en relevante boodschap voor de Venda's in hun situatie en met hun heidense achtergrond. De boodschap van het Oude Testament wanneer die doelgericht verkondigd wordt, snijdt de wortels van het heidendom als het ware één voor één af en graaft de Vendaboom uit zijn heidense bodem om die in bijbelse aarde te verplanten. Alleen op deze manier bewerkt het Woord van God de bekering van de hele mens, zijn wereldbeschouwing incluis." Een derde artikel van ds. van Rooy handelt over de vertaling van de bijbel in de Vendataal. Een moeilijk, maar gezegend werk.
Ds. Rebel, die verscheiden jaren op het zendingsterrein onder de Venda's werkte, vertelt over het werk en vooral de dienst der helpers. Het eigenlijke werk onder de ruim 700 belijdende leden en ruim 400 doopleden, verspreid over posten die gegroepeerd zijn in één gemeente die bediend wordt door één Vendapredikant, nl. ds. Mugeri, wordt gedaan door 15 helpers die voltijds in dienst van de zending zijn. Uitvoerig vertelt ds. Rebel van hun werk, van de moeilijkheden en teleurstellingen, maar ook van zegeningen en verblijdende resultaten.
Ik kan onmogelijk heel de rijke inhoud van het boek hier verslaan. Dat is ook niet nodig. U moet het boek zelf lezen. Ik vermeld nog dat de heer Heslinga, jaren administrateur op het zendingsterrein, schrijft over zijn boekwinkel en de lectuurverspreiding, voor de zending zo belangrijk, en het jeugdwerk, dat hij leidde. Dokter Helms schrijft over de medische zending. Hij verdient voor zijn trouwe en gestage arbeid veel respekt. Maar hij vraagt er niet om. Waar hij om vraagt is het gebed.
Mevr. van Rooy vertelt over haar werk onder de vrouwen, mevr. Helms over het kind in Vendaland, mevr. Heslinga over haar bijbellessen en mevr. Rebel verhaalt hoe de vrouw van een zendeling dit allemaal beleeft, wat haar opofferingen zijn, maar spreekt ook van haar bereidheid daartoe.
Dr. Geertsema, die tot voor kort predikant in West-Vendaland was, beëindigt het boek met een artikel over de toekomst van de zending. Ondanks moeilijkheden is hij niet hopeloos gestemd. Het boek eindigt met de woorden: „Wat in de afgelopen jaren in Vendaland tot stand gebracht kon worden, is verricht onder biddend opzien tot Hem, die het Hoofd van zijn duurgekochte kerk is. Hij, die het werk begonnen is, zal het voleindigen. Daarvoor staat Hijzelf borg. En Zijn Geest werkt door, ook in Vendaland. Hij zal Zijn kerk door voorspoed en tegenspoed heen leiden naar de volmaking van alle dingen. En in het koor der verlosten dat eenmaal God en het Lam zal toezingen, zullen ook de Venda's zijn die Hem in hun klankrijke taal zullen prijzen voor hun verlossing uit de machten van de duisternis en voor hun aanneming tot Zijn kinderen."
Dat is het grote doel waartoe de arbeid der zending geschiedt.
Dit prachtige boek brengt het werk der zending weer nieuw onder onze aandacht.
Hartelijk dank daarvoor.
Moge spoedig een tweede druk nodig zijn. De prijs van het boek is ƒ 17,50, portokosten ƒ 3,25. Bestellingen kunnen worden gedaan door overschrijving van ƒ 20,75 op postrekening no. 514322 ten name van het Ds. Janssenfonds te Rotterdam.

Oosterhoff

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 januari 1976

De Wekker | 8 Pagina's

Zending in Vendaland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 23 januari 1976

De Wekker | 8 Pagina's