Bekijk het origineel

Christelijke Gereformeerde Vereniging voor Kinderbescherming

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Christelijke Gereformeerde Vereniging voor Kinderbescherming

4 minuten leestijd

Ieder die enigszins meeleeft met de activiteiten binnen de Chr. Geref. Kerken is op de hoogte (of heeft minstens wel eens gehoord) van de Chr. Geref. Vereniging voor Kinderbescherming te Utrecht.
Toch blijkt het van tijd tot tijd wenselijk - ja zelfs noodzakelijk - de aandacht te vragen voor dit stukje kerkewerk.
Met nadruk stellen wij, dat dit werk nog steeds geschiedt vanuit onze eigen Vereniging van Diakonieën.
Tot de taak van de vereniging behoort:

a. De exploitatie van het Jeugdhuis De Stuw te Utrecht.
De Stuw biedt plaats aan 44 jongens en meisjes in de leeftijd variërend van 1-18 jaar, die om velerlei redenen niet in het eigen gezin kunnen zijn en voor wie een tijdelijke plaatsing in een tehuis noodzakelijk is. Verzoeken tot deze plaatsing kunnen via Raad v.d. Kinderbescherming, kinderrechters, voogdijverenigingen en andere hulpverlenende instanties ingediend worden.
Indien nodig kan er therapeutisch hulp geboden worden. Via het maatschappelijk werk worden de nodige kontakten onderhouden met de ouders en getracht wordt de verstoorde relaties te herstellen. Ouders van jongeren, voor wie een uithuisplaatsing geadviseerd wordt, kunnen hun wensen om het kind in eigen kerkelijk niveau te plaatsen aan de plaatsende instantie bekend maken.
Deze mogelijkheid bestaat ook voor leden van kerken die ons na verwant zijn en geen eigen tehuis bezitten (b.v. Herv. Geref. Bond) (Geref. Gemeenten) (Geref. Vrijgemaakt).

b. Voogdijvereniging
Indien in de voogdij voorzien moet worden kan de vereniging door de rechtbank of kantonrechter hiermede belast worden. Het blijkt dat deze mogelijkheid niet overal bekend is. Bij vragen op dit terrein kan een telefoontje naar Utrecht in de meeste gevallen u verder helpen.

c. Gezinshuis
Sinds 3 jaar heeft De Stuw de mogelijkheid kinderen voor wie een langer verblijf in een tehuis, geen perspectief meer biedt en voor wie een plaatsing naar eigen of pleeggezin (nog) niet mogelijk is, op te nemen in een eigen gezinshuis. Dit is een gewoon huis in een straat, dat eigendom is van de vereniging.
Het wordt bewoond door een echtpaar en 4 kinderen vanuit De Stuw.
Er is nauw kontakt met een maatschappelijk werkster, die regelmatig het gezin bezoekt.
Zo nodig kan er een beroep gedaan worden op psycholoog en pedagoge van De Stuw. Het gezinshuis is een uitbreiding van de hulpverlening aan kinderen naast De Stuw en pleeggezinnen.
Wij zijn dankbaar voor dit stukje hulp dat wij mogen bieden. Het blijkt duidelijk in een behoefte te voorzien en het bestuur besloot een verzoek in te dienen voor het openen van een tweede tehuis.
Hierop kregen wij van het Ministerie van Justitie een toestemmend antwoord. Helaas kon nog niet tot realisatie van dit plan komen wegens het ontbreken van gezinsouders.

d. Adviesbureau „De Brug"
Reeds jaren kon en werd er menigmaal een beroep gedaan op de maatschappelijk werkster afd. van De Stuw, ingeval van gezinsmoeilijkheden.
Sedert 1-9-1978 heeft deze afdeling een eigen naam - De Brug - en een eigen kantoorruimte gekregen. Ook werd er een 2e maatschappelijk werkster - zij het part-time - aangesteld. Indien er behoefte is aan een gesprek door ouders en/of jongeren over (dreigende) moeilijkheden en/of mogelijkheden kan een beroep op De Brug gedaan worden.
In enkele plaatsen wordt er spreekuur gehouden door een maatschappelijk werkster. Uiteraard is er over al deze aspecten veel meer mede te delen.
Wie geïnteresseerd is kan kontakt opnemen en zal gaarne geïnformeerd worden.
Hopelijk is door het bovenstaande ook belangstelling gewekt om in deze hulpverlenende sector werkzaam te zijn.
In De Stuw is nog steeds een vacature voor hoofdleid(st)er en een groepleid(st)er. Naast de wens dit werk te doen vanuit een bijbelse grondslag is een geëigende opleiding en een zowel psychisch als lichamelijk goede gezondheid noodzakelijk.
En dan ons gezinshuis. Wegens teleurstelling moeten we weer een beroep doen voor een echtpaar, dat als gezinshuishouden wil fungeren. De man moet een eigen werkkring hebben en het huis zal binnen een straal van ±15 km. vanuit Utrecht moeten komen.
Het is moeilijk om met een paar zinnen een profiel voor gezinshuisouders te schetsen. Er zijn nogal wat variaties mogelijk.
Een open staan voor het kind en zijn ouders.
Genuanceerd denken en handelen. Pedagogisch inzicht en een vrij grote huishouding kunnen besturen, zijn enkele gegevens.
Dat hiervoor een goede gezondheid noodzaak is, is duidelijk.
Het mag toch niet gebeuren dat dit huis door gebrek aan medewerkers niet zal kunnen starten.
Voor informatie betreffende De Stuw kan kontakt opgenomen worden met de directrice mevrouw E.W. Sonnenberg, Donaudreef 21 in Utrecht, telefoon (030) 61 25 11.
Voor de voogdijvereniging, adviesbureau De Brug en gezinshuis met de maatschappelijk werksters: mevr. A. Bin, mevr. G. Gietema-Buijs, Jeanne d'Arcdreef 13, Utrecht, telefoon (030) 62 36 53.
Correspondentie betreffende adviesbureau „De Brug" t.a.v. mevrouw mr. M.P. v.d. Schaaf.

Namens bestuur en medewerkers
A. van Wingerden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 december 1978

De Wekker | 8 Pagina's

Christelijke Gereformeerde Vereniging voor Kinderbescherming

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 december 1978

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken