Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de classis-vergadering classis Haarlem, gehouden donderdag 20 september 1979 te Aalsmeer

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de classis-vergadering classis Haarlem, gehouden donderdag 20 september 1979 te Aalsmeer

5 minuten leestijd

Ds. D. Visser opende. Hij noemde in zijn welkomstwoord in het bijzonder de laatst binnengekomen predikanten Biesma en Otter. Tevens memoreerde hij kort het heengaan van emeritus predikant ds. D. H. Biesma, en het vertrek van ds. J.J. Rebel naar de Lichtenberg.
Gezongen werd ps. 65: 1 en 2. Uitgaande van Joh. 1: 29 werden we als ambtsdragers er op gewezen, evenals Johannes de Doper destijds, het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, aan te geven, voor te stellen in de gemeenten.
De zegen des Heren werd over de samenkomst afgesmeekt.
De lastbrieven werden onderzocht. Het moderamen neemt zitting. Ds. P.N. Ribbers is praeses, ds. D. Visser scriba, ds. J. Oosterbroek ass.
De notulen van de voorjaarsclassis worden na enkele kleine wijzigingen goedgekeurd.
Ingekomen stukken. De P.S. wijst er op dat bij de vaststelling van 1e voorjaarsvergadering rekening gehouden moet worden met de vergadering van P.S. en G.S. in 1980. De acta van de P.S. worden ter kennisgeving aangenomen. De C.G. Jongerenorganisatie kwam terug op het classisverslag uit „De Wekker" van 4-5-1979 betr. het gesprek dat enkelen van de Jeugdorg. gehad hadden met de Jeugdvereniging in Haarlem. Een rechtstreeks gesprek met de kerkeraad van Haarlem-C. heeft niet plaats gevonden. De broeders van Haarlem geven nog enige toelichting. Hiermede is de betr. zaak afgesloten. De classic. diakonale Comm. deelt mee, dat ze op 24 sept. D.V. hoopt te vergaderen met de Ger. Stichting voor Kerk en Samenleving in N.-Holland. Gezien de rapportage zal gewacht moeten worden op de volgende classis-vergadering. Ds. J.J. Rebel maakt schriftelijk bekend, dat hij alle broeders wenst te groeten. Hij heeft met vreugde temidden van de broeders uit de classis Haarlem vertoefd. Hem zal geantwoord worden.
Verslagen. Van de zijde van het Kerkblad wordt meegedeeld, dat wegens de nieuwe vorm van boekhouding en administratie, men nog geen financieel overzicht kan bieden. Bovendien werd de heer Van Noord door ziekte ernstig belemmerd bij zijn werkzaamheden. Besloten wordt door de classis een verhoging van het abonnementsgeld tot ƒ 24,— per jaar goed te keuren. Wenselijk blijft dat het aantal abonnementen stijgt. Laat de kerkeraden in deze ook diligent zijn. Verder worden waarderende opmerkingen gehoord aangaande de redactie. Ook hier wordt het gemis van onze overleden br. D.H. Biesma als oud-redactielid gemerkt.
De diverse gemeenten laten van hun wel en wee vernemen door middel van de verslagen naar art. 41 K.O. Een enkel verslag werd in comité behandeld. De broeders van Broek op Langedijk maken er melding van dat ze overgegaan zijn tot nadere kennismaking met de Nederl. Geref. Kerk te Ouddorp. Een aantal kanselruilingen zijn hierbij ook overeengekomen. Er ontspint zich een tamelijk ampele bespreking van deze zaak. De vraag is; kan de gemeente Broek op Langedijk zonder bespreking en advies van classis en dep. art. 49 tot kanselruil overgaan? Ds. E.E. Slofstra wijst er op, dat het hier niet gaat om een definitieve en blijvende regeling. Deze afspraak zou vallen onder hetgeen de kerkorde uitspreekt betr. het aanvankelijk gestalte geven aan eenheid . . . uitkomende in de toelating van elkanders ongecensureerde leden tot elkaars avondmaalsviering, . . . en het van tijd tot tijd in de dienst des Woords . . . laten voorgaan van elkanders plaatselijke predikanten (zie pag. 71, K.O. uitg. 1979).
De class. verg. vindt zich in de uitspraak: a. dat ze zich verblijdt over de betr. toenadering, en b. dat ze verwijst naar de kerkordelijke bepalingen en graag op de volgende classisvergadering over de event, vorderingen verneemt en bij continuering van kanselruil als classis met deput. P.S. wil adviseren. In Lisse wil men eenmaal per maand de middagdienst op zondag laten vervallen en daarvoor een avonddienst beleggen met evangelisatiekarakter. In de praktijk bleek dat de middagdienst toch in verdrukking kwam, wanneer een derde dienst op de avond werd belegd. Opgemerkt werd, dat hierdoor de gewone middagdienst dan toch maar vervangen werd door een bijzondere. De vraag naar gezongen liederen in de radio-kerkdienst uitgezonden door de kerk van Lisse, werd naar kerkeraads-niveau verwezen.
Van de commissie voor de class. zendingsdag is er een kort verslag. De netto-opbrengst van de op 25-8 j.l. gehouden zendingsdag is ongeveer gelijk aan die van vorig jaar (+ ƒ 8.000,—). Op verzoek wordt nu reeds ds. D. Biesma verzocht de leiding voor de volgende zend. dag op zich te nemen. Men wil als comm. trachten een andere opzet aan deze dag te geven. Kan het aantal sprekers niet teruggebracht tot 3? Als aanv. datum voor volgend jaar, bleek zaterdag 21-6 D.V. geschikt. Gaarne zag men meer samenwerking tussen de zendingscomm. uit het class. ressort.
Br. J.O. Schouten krijgt als class. dep. evangelis. gelegenheid verslag te doen van de werkzaamheden in het achterliggende tijdperk. Het werk in Schoorl kon gezegende voortgang vinden. Veel teamleden uit de classis hebben hun hulp geboden. Vervolgens noemt hij overeenk. de gehouden enquête, de activiteiten van de diverse gemeenten. Lisse neemt wel een bijzondere plaats in. Nogmaals beklemtoont de praeses dat adviezen en informatie altijd bij br. Schouten zijn te verkrijgen.
Per schrijven is er een verslag van de interkerk, aangepaste gezinsdiensten. Een overzicht van de diensten wordt gegeven. In april werd de 100ste dienst gehouden; 20 mei deden 5 jongeren belijdenis, en in juni vond een doopdienst plaats.
In de vacature van br. A.F. Kiljan werd br. G.J. Sluik benoemd in de Diak. class. commissie.
De kascontrole wordt toevertrouwd aan de brs. Venema en de Jong. Datum voorj. classis D.V. 6 maart 1980. Roepende kerk Opperdoes. Moderamen: di. E. E. Slofstra (pr.), D. Visser (scr.), P.N. Ribbers (ass.).
Tot slot lazen we Psalm 87, en zongen daarvan 2 coupletten. De Here werd gedankt voor deze goede vergadering in broederlijke sfeer.

IJm. (IJmuiden), O.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 november 1979

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de classis-vergadering classis Haarlem, gehouden donderdag 20 september 1979 te Aalsmeer

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 november 1979

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken