Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag der vergadering van de classis Hoogeveen op 11 oktober 1979

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag der vergadering van de classis Hoogeveen op 11 oktober 1979

6 minuten leestijd

Ds. B. van de Berg opent namens de roepende gemeente Emmen de vergadering. Hij verzoekt te zingen ps. 135: 1 en 2, gaat voor in gebed en leest Ef. 4: 1-16 - ambtsdragers zijn door Christus aan zijn gemeente gegeven om de leden der gemeente toe te rusten tot het gebruiken van de hun geschonken gaven; moge ook deze vergadering daaraan dienstbaar zijn.
De lastbrieven worden onderzocht en in orde bevonden.
Het moderamen, zoals voorgesteld ds. P.C. de Lange - praeses, ds. B. v.d. Berg - scriba en ds. K. Boersma - assessor wordt benoemd en neemt plaats.
Tot verslaggever van deze vergadering voor de kerkelijke pers wordt benoemd ds. M. Oppenhuizen.
De notulen worden in behandeling genomen, c.q. gelezen, goedgekeurd en getekend.
Vervolgens worden de ingekomen stukken behandeld. Ter tafel zijn onder andere twee brieven van de classis Groningen inzake de contactcommissie met de Regio Noord van de Ned. Ger. Kerken. In deze brieven deelt de classis Groningen mee dat de classis Leeuwarden heeft besloten niet mee te werken in deze commissie en eerstgenoemde classis dringt er bij de classis Hoogeveen op aan toch vooral contact te blijven houden. De vergadering verklaart zich daartoe bereid en acht het bovendien wenselijk dat er secundi worden benoemd in de commissie; sec. voor ds. Sobering is nu ds. P.C. de Lange, voor oud. de Goede oud. C.A.C.L. Watering. Tevens wordt besloten dat het verslag dat de commissie regelmatig moet uitbrengen, opgevoerd zal worden als agendapunt.
Er is ook een schrijven binnengekomen van de gemeente te Lutten: men heeft tot nu toe nog geen catecheet kunnen aantrekken. Na gesprek hierover deelt ds. Oppenhuizen mee alsnog te willen overwegen of hij zich bereid zal verklaren catechisatie te geven. Later op de vergadering zal hij zijn besluit meedelen.
Er is in alle gemeenten in de afgelopen periode kerkvisitatie verricht en van die visitaties wordt nu verslag gedaan. Vermeldenswaard is dat naar aanleiding van deze verslagen de classis besluit een brief te zenden naar de redactie van „Uit de Levensbron" teneinde te bevorderen dat de wekelijkse predicatiën beter leesbaar zullen zijn voor de ouderlingen. Ook wordt besloten een commissie te benoemen die zal nagaan in hoeverre het reglement op de kerkvisitaties nog bij de tijd is. De visitatoren hadden namelijk nogal eens moeten opmerken dat verschillende vragen achterhaald zijn en dat andere zaken door de vraagstelling niet aan de orde komen.
De commissie bestaat uit de kerkvisitatoren: ds. B. v.d. Berg, ds. K. Boersma, oud. De Goede, oud. De Groot, ds. M. Oppenhuizen en ds. C.J.Ph. Sobering; zij zal haar werk verrichten ter voorbereiding van een instructie dienaangaande aan de P.S. van het Noorden.
De vergadering wordt geschorst voor de middagpauze. Na deze pauze heropent de praeses de vergadering; hij verzoekt te zingen ps. 119:3, leest Jes. 55: 1-13 en gaat voor in gebed. Daarna heet hij dep. naar art. 49, kandidaat en mevr. Zuur en de aanwezige leden van de gemeente te Assen welkom en stelt het peremptoir examen van kandidaat Zuur aan de orde. Deze houdt eerst zijn preekvoorstel over Jes. 55: 1-3. Vervolgens spreekt ds. Oppenhuizen met hem over Gen. 22 en Ps. 103, ds. De Lange over Matth. 12: 1-21 en Gal. 3: 1-14, ds. v.d. Berg over de leer der Kerk, ds. Boersma over de preek en ds. Sobering over het kerkrecht. Na dit examen dat ongeveer vier uren duurde en na advies van de deputaten kan de praeses meedelen dat kand. Zuur met algemene stemmen door de classis Hoogeveen is toegelaten tot de Dienst des Woords en de bediening der sacramenten. Hij leest het ondertekeningsformulier voor en nadat kand. Zuur zijn handtekening hieronder heeft gezet ontvangt hij de lastbrief. Namens de deputaten spreekt dr. Brienen en de classis en alle aanwezigen zeggen hun dank jegens de HERE uit met de woorden van Ps. 113; daarna gaat dr. Brienen voor in gebed.
Opnieuw wordt de vergadering geschorst.
Na heropening geeft de praeses het rapport van de Classicale Diaconale Commissie in bespreking. In dit rapport wordt gezegd dat vooral de laatste tijd het beoogde doel door de Commissie niet wordt bereikt; een mogelijke oorzaak daarvan is dat het contact met de diakonieën niet is wat het zou moeten zijn. De classis besluit daarom de huidige leden van de Commissie te ontslaan en verzoekt de kerkeraden nieuwe leden voor te dragen opdat de classis deze in de Commissie kan benoemen. Het is wenselijk dat de leden te allen tijde diakenen zijn.
Ds. v.d. Berg doet verslag van de werkzaamheden van het Gereformeerd Sociaal Centrum Drenthe, terwijl ds. Oppenhuizen vervolgens iets vertelt over de Prof. L Lindeboomstichting. Ds. Boersma verslaat vervolgens de Part. Synode van het Noorden. Wanneer ds. v.d. Berg daarna mededelingen doet over hetgeen PIRK Drenthe in de afgelopen periode heeft verricht, verzoekt hij tevens namens deze commissie dat predikanten en kerkeraden zoveel mogelijk positief zullen antwoorden, wanneer hen gevraagd wordt medewerking te verlenen aan diensten op campings. Het is nodig dat daar predikanten van de Chr. Ger. Kerken voorgaan. Helaas is er geen verslag ter tafel van de Commissie Vormingswerk ambtsdragers; de classis ziet met spanning uit naar nadere mededelingen van deze commissie.
De vacaturebeurten worden geregeld. Ds. Oppenhuizen deelt mee bereid te zijn naar zijn vermogen catechisatie te zullen geven in Lutten.
De volgende vergadering wordt vastgesteld op 13 maart 1980 D.V. Hoogeveen zal roepende kerk zijn en de gemeenten te Hoogeveen, De Krim en Lutten zullen ook vertegenwoordigd zijn door een diaken. Als moderamen voor de volgende vergadering wordt voorgesteld: ds. C.J.Ph. Sobering - praeses, ds. B. v.d. Berg - scriba en ds. P.C. de Lange - assessor. De najaarsclassis zal vergaderen op 9 oktober 1980 D.V.; roepende kerk is dan De Krim.
De rondvraag naar art. 43 levert niets op.
Op verzoek van de praeses gaat ds. Boersma voor in dankgebed, nadat deze eerst de praeses heeft bedankt voor diens goede en fijne leiding.
Op voorstel van de roepende gemeente wordt dan de vergadering conditioneel gesloten. Conditie voor de heropening is het aannemen van een door een classisgemeente uitgebracht beroep.
Opmerking van de verslaggever: de vergadering zal niet worden heropend, daar inmiddels bekend is geworden dat de bedoelde beroepen niet zijn aangenomen.
Het betrof de beroepen uitgebracht door de gemeenten te Emmen en Lutten.

Oppenhuizen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 1979

De Wekker | 12 Pagina's

Verslag der vergadering van de classis Hoogeveen op 11 oktober 1979

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 1979

De Wekker | 12 Pagina's

PDF Bekijken