Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergaderingen van de classis Dordrecht op 28 febr. en 13 mrt.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de vergaderingen van de classis Dordrecht op 28 febr. en 13 mrt.

7 minuten leestijd

Namens de roepende kerk van Dordrecht-Zuid opent ds. v.d. Schaaf de vergadering met een kort woord over Openb. 3:7-13. Alle kerken blijken wettig vertegenwoordigd. Van Sliedrecht - Eben-Haëzer kerk. Werkendam en Zwijndrecht is ook een diaken tegenwoordig.
Moderamen: ds. J. Groenleer, praeses, ds. H. v.d. Schaaf, scriba, ds. C. den Hertog, assessor (tevens verslaggever kerkel. pers), br. de Waal, quaestor.
Er is een schrijven van de kerkeraden van Dordrecht-C, Poederoyen, Sliedrecht-C. en Werkendam dd. 24 sept. 1979, waarin zij stellen, dat hun niet of onvolledig nakomen van de financiële verplichtingen t.a.v. sommige kerkelijke kassen een geestelijke achtergrond heeft. Zij zijn nl. ernstig verontrust over de steeds verder gaande geestelijke vervlakking binnen onze kerken.
Bij de bespreking, waaraan door verscheidene broeders wordt deelgenomen, wordt gesteld, dat het tegen de kerkelijke stijl in gaat, wanneer men voor bepaalde kassen niet collecteert. Wij zijn vrijwillig in ons kerkverband en dan moeten we onze verplichtingen ook nakomen, tenzij Schrift, belijdenis en kerkorde in gedrang zouden komen. Maar in dat geval moeten wij onze bezwaren onmiddellijk indienen, en wel langs de geordende weg. Maar al hebben we onze bezwaren, dan geeft ons dat nooit het recht, om niet aan onze financiële verplichtingen te voldoen.
Na breedvoerige bespreking komt de vergadering tot de volgende uitspraak: „De classis Dordrecht, in vergadering bijeen op 28 febr. 1980, constaterende
​a. dat de kerken van Dordrecht-C, Poederoyen, Sliedrecht-C. en Werkendam alsnog in gebreke gebleven zijn, hun financiële verplichtingen over 1978 volledig na te komen;
b. dat mogelijke bezwaren tegen stukken deputatenbeleid niet via de kerkelijke weg op de aanstaande G.S. door hen aan de orde zijn gesteld;
overwegende
a. het besluit van de G.S. van Amsterdam-Nw.-West 1974, vermeld in art. 161 sub. 3 van de Acta;
b. idem dit van Hoogeveen 1977, vermeld onder art. 63 sub. 5 c en d en art. 185 sub. 5 van de Acta;
c. de taak van classis, neergelegd in art. 41 sub. 4 K.O.; d. de vermelding op de lastbrief, dat genoemde kerkeraden zich eveneens gebonden hebben aan de synodale bepalingen onzer kerken;
van oordeel
1. dat ook de besluiten t.a.v. de algemene financiën bindend zijn, tenzij de breedste vergadering ontheffing verleent;
2 dat inhouding van de financiën niet enkel de gemeenschap van het kerkverband schaadt, maar ook de praktische uitvoerbaarheid van genomen besluiten kan aantasten
besluit
genoemde kerkeraden ernstig te vermanen en hen opnieuw op te roepen tot het dragen van een volle kerkordelijke verantwoordelijkheid."
Uit berichten van het Kerkelijk Bureau aan onze classis blijkt, dat genoemde kerkeraden ook over 1979 een grote achterstand hebben. De classis besluit, om te volstaan met een herinnering aan haar uitspraken van 28-3-79 en heden.
Bij de bespreking van de rapporten van classicaal correspondent br. G. van Oord en van de classic, diaconale commissie wordt de belangrijkheid van deze classicale samenkomsten nog eens extra benadrukt. Tot leden v.d. classic. diakon. commissie worden benoemd: brs. G. Kijkuit, Zwijndrecht en L. Koppelaar, Dordt-Z. Algemeen secundus: br. W.L. Ouwerkerk, Dordt-Z.
Van de kerkeraad van Werkendam is ter tafel een instructie ter doorzending naar P.S. en G.S., waarin gesproken wordt van een ernstige en verontrustende ontwikkeling van het kerkelijk leven:
„De synode spreke uit, dat al het mogelijke door de kerken moet gedaan worden, om de onderlinge verschillen weg te nemen, dan wel te beperken. Men werke er zeker niet aan mee, door beleid en besluitvorming de onderlinge verschillen te vergroten."
De instructie gaat vergezeld van een schriftelijke toelichting.
Bij de bespreking van deze instructie blijkt men algemeen van oordeel, dat zij te weinig motivatie en argumentatie bevat. Werkendam zegt toe, dat ze op de vergadering van 13 mrt. met een herziene en uitgebreide instructie zal komen.
Naar de P.S. v.h. Zuiden, die D.V. 16 apr. in Sliedrecht - Eben-Haëzerkerk hoopt te vergaderen, worden afgevaardigd:
predikanten: C. den Hertog, H. v.d. Schaaf en M.C. Tanis;
secundi: H.C. v.d. Ent, A. v. Heteren en H. Wubs;
ouderlingen: A. Baars, Sliedrecht-C, G. Korteweg, Papendrecht, J . Overduin, Alblasserdam;
secundi: J.H. v. Dijk, Werkendam, C Visser, 's Gravendeel, E. Wemer, Dordt-Z.;
diaken: A.G. Baas, Sliedrecht - Eben-Haëzerkerk; secundus: L. v.d. Heuvel, Werkendam.
De boeken van de quaestor zijn gecontroleerd en in orde bevonden.
Datum van de najaarsclassis: Woensdag 8 okt. Roepende kerk is Gorinchem. Alblasserdam, Breda en Dordrecht- C zullen ook een diaken afvaardigen. Het moderamen zal bestaan uit: ds. C den Hertog, praeses, ds. A. v. Heteren, assessor, ds. H. v.d. Schaaf, scriba.
Op 13 maart wordt de vergadering voortgezet voor een samenspreking met Deputaten voor contact met de Kerkjeugd, van wie ds. A. Baars, Urk, ds. K. Boersma, Hoogeveen en drs. P.H. Vree aanwezig zijn.
In een rustige sfeer komen diverse zaken ter tafel.
Er wordt bezorgdheid uitgesproken over de manier waarop bij sommige districtsweekends de zondag wordt doorgebracht. Ook bestaat er verontrusting over eenzijdige benadering van problemen in diverse publicaties, waarin dan vaak ook een woordgebruik opvalt, dat onduidelijk en onvolledig is en bedenkingen oproept. Vooral bestaat er ook onbehagen vanwege het feit, dat bezwaarde jeugdverenigingen en kerkeraden, die zich met hun klachten tot deputaten gewend hebben, nog steeds geen antwoord ontvingen.
In hun antwoord benadrukken deputaten, dat zij geen onderdeel van de bond zijn en dat het jeugdwerk vrij is en niet verkerkelijkt mag worden. Deputaten hebben een eigen kerkelijke opdracht, o.m. om de vinger aan de polste houden. Er is een vergadering met jeugdouderlingen geweest, waar men zich op de Schriftuurlijke en confessionele plaats, taak en ruimte van het jeugdwerk wilde bezinnen, maar daar is helaas weinig uit de bus gekomen. Deputaten achten het een goede zaak, om de moeilijkheden te bespreken en willen de ingekomen bezwaren zo goed mogelijk afwegen en beantwoorden, indien dat mogelijk is. Wat het blad „DIA" betreft, merkt br. Vree op, dat het nog steeds niet gelukt is, om de vacature van ds. P. den Butter te vervullen. Hij vindt het ook teleurstellend, dat er geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid, om in de rubriek „Dialoog" te reageren. Overigens vestigt hij er de aandacht op, dat „DIA" een particuliere uitgave is en al enkele jaren niet meer subsidie ontvangt.
De vergadering geeft aan deputaten de dringende suggestie mee, om het zo spoedig mogelijk te doen komen tot een vergadering van het Jeugdbondsbestuur met de bezwaarde kerkeraden en met de (17) bezwaarde verenigingen, zo mogelijk onder leiding van deputaten, maar in elk geval in hun aanwezigheid.
Zoals boven vermeld diende de kerkeraad van Werkendam een gewijzigde instructie in:
De Generale Synode
1. stelle een onderzoek in naar de verwijdering in ons kerkelijk leven en naar de aard van de daaraan ten grondslag liggende verschillen;
2. spreke uit, dat de nu reeds ontstane verwijdering niet heilzaam is voor de kerken;
3. spreke uit, dat in de kerkelijke vergaderingen geen besluiten zullen worden genomen, die de verwijdering zullen vergroten, doch stelle alles in het werk, om de verwijdering te verkleinen of weg te nemen.
In de bespreking wordt waardering uitgesproken voor de poging, om tot een kerkelijk zelfonderzoek te komen. Anderzijds wordt gewezen op het feit, dat de Synode van 1974 al een oproep tot de classes deed uitgaan, om tot een gesprek over diverse zaken te komen. Verder werd duidelijk gemaakt, dat deze instructie ook op formele gronden niet voor doorzending in aanmerking kan komen. De instructie wordt verworpen, maar wèl besluit de classis, dat de daarin genoemde zaken op volgende vergaderingen als gespreksstof zullen dienen.
De praeses leest Ps. 130 en gaat voor in dankgebed.

C. den Hertog

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 april 1980

De Wekker | 12 Pagina's

Verslag van de vergaderingen van de classis Dordrecht op 28 febr. en 13 mrt.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 april 1980

De Wekker | 12 Pagina's

PDF Bekijken