Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort verslag van de voorjaarsvergadering van de classis Apeldoorn op 2 maart 1983

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort verslag van de voorjaarsvergadering van de classis Apeldoorn op 2 maart 1983

5 minuten leestijd

Namens de roepende kerk van Oosterbeek opent br. A. Hoefnagel om 9.30 uur de vergadering. Na het laten zingen van ps. 73:12 en 13, gebed en Schriftlezing uit Openbaring 2:12-17, heet hij de broeders - inzonderheid ds. W. van Heest, die voor het eerst ter vergadering is - hartelijk welkom. Hij memoreert de ziekte van ds. W.J. Quist en het beroepingswerk van de gemeente Doetinchem en mediteert over en appeleert vanuit het gelezen Schriftgedeelte.
Aan de hand van de lastbrieven wordt de wettigheid van de vergadering vastgesteld. Het moderamen wordt gevormd door ds. H. Biesma, praeses; ds. A. Hilbers, scriba en ds. G. Leendertse, assessor. De notulen worden zonder wijziging goedgekeurd en getekend.
Een aantal ingekomen stukken vraagt vervolgens de aandacht. Een schrijven van de kerkeraad van Apeldoorn-C behelst de mededeling dat, in verband met de stijgende kosten, de classis voortaan een bijdrage in rekening wordt gebracht en wel f 90,- voor een hele en f 50,- voor een halve dag vergaderen. Een ieder gaat hiermee akkoord. Een tweetal brieven van de kerkeraad van Almelo met verzoek om hulp en advies wordt in comité behandeld. Zo ook een appèlbrief van br. H. J. Kikkert en een brief van zijn kinderen, allen uit Almelo. De classis benoemt een commissie om de betreffende zaken af te handelen.
Ds. R.W.J. Soeters brengt schriftelijk zijn dank over voor de attentie, die hij wegens zijn ziekte in dec. van de classis mocht ontvangen.
Als roepende kerk van de P.S. van het Oosten vraagt Amersfoort afgevaardigden te benoemen voor de vergadering op DV 13 april a.s. Hieraan zal worden voldaan.
De regelmatig terugkerende brief van het kerkelijk bureau, waarin gemeenten worden genoemd, die nog niet (geheel) voldaan hebben aan de afdracht van bepaalde collecten, noodzaakt de praeses tot de betreffenden een „vermanend" woord te richten. Beloofd wordt de zaken alsnog in orde te brengen.
Alleen van de gemeente Doetinchem wordt verslag van kerkvisiatie uitgebracht. Wat betreft de andere gemeenten zal dit gebeuren op de najaarsclassis. Zij hebben nu verslagen ingeleverd overeenkomstig art. 41 KO. Door de zorgen en vreugden heen mogen we met dankbaarheid Gods daden in onze gemeenten opmerken, aldus praeses.
De quaestor van de classis, br. F. Kamminga, brengt financieel verslag uit over 1982 en dient tevens een begroting in over 1983. De boeken bleken bij controle door Apeldoorn-Z in orde te zijn. Na een woord van dank wordt br. Kamminga gedechargeerd en opnieuw benoemd.
Rapport wordt uitgebracht van de classis-contracta, gehouden op 23 dec. 1982 i.v.m. het aannemen van het beroep door ds. W. v. Heest naar Deventer. Zijn attesten zijn in orde bevonden.
De Contact Commissie Twente voor evangelisatie in Twente stelt de classis schriftelijk op de hoogte van haar werkzaamheden. Een financieel verslag, begroting en balans zijn bijgevoegd. De classis is dankbaar voor het werk dat in Twente wordt verricht en onderstreept de noodzakelijkheid dat de kerken dit evangelisatiewerk via hun bijdragen blijven steunen. Ds. G. Bijkerk zegt dank voor de bereidwilligheid hiertoe.
Als deputaat voor de classicale evangelisatie wijst ds. A. Dingemanse op de activiteiten m.b.t. het evangelisatiewerk door de verschillende gemeenten.
Met name aan Project '82 hebben velen meegedaan. Er blijft bezinning en stimulering nodig. Ds. Dingemanse brengt ook rapport uit van zijn bezoek aan de regionale vergadering van de Ned. Geref. Kerken in het ressort Harderwijk, die hij op 7 okt. 1982 als waarnemer bijwoonde. Namens deze Kerken brengt hij de groeten van deze Kerken aan de classis over. De contacten met deze regio zullen niet worden voortgezet aangezien er geen enkele gemeente in onze classis binnen haar gebied valt.
Ds. J. Jonkman meldt de resultaten van de commissie, die zich heeft bezig gehouden met het samenstellen van een nieuwe redactie voor „de Kerkklok". Deze redactie is inmiddels geïnstalleerd en bestaat uit br. F.J. Odijk, hoofdredacteur, zr. E.C.J. Huisman-Piek en ds. G. Bijkerk. De classis stemt dankbaar met de aanstelling van deze nieuwe redactie in.
Het is niet geheel duidelijk of er controle heeft plaatsgevonden t.a.v. de boeken van de penningmeester van de classicale zendingscommissie. Hier zal alsnog door de kerkeraad van Apeldoorn-C. aandacht aan worden besteed.
Tot afgevaardigden naar de P.S. van het Oosten zijn benoemd als primi de predikanten Biesma, Bijkerk en Jonkman en de ouderlingen de Vin, Westendorp en Wiltink; als secundi de predikanten Soeters, Hilbers en v.d. Groep en de ouderlingen de Jong, Hermsen en Vreman; als primus diaken van Dam; als secundus Hoefnagel en als tertius van Aalst.
Ds. W. v. Heest wordt benoemd tot consulent van Zutphen. De najaarsclassis zal DV 5 oktober te Apeldoorn worden gehouden. Zutphen fungeert dan als roepende kerk. De gemeenten Aalten, Almelo en Apeldoorn-C. zijn aan de beurt om een diaken af te vaardigen. In het moderamen zullen zitting nemen ds. G. Bijkerk, praeses; ds. A. Hilbers, scriba en ds. H. Biesma, assessor.
Na een woord van dank voor zijn goede leiding bij monde van de assessor, leest de praeses 1 Petr. 2:21-25, gaat voor in dankgebed en sluit conditioneel de vergadering i.v.m. het door Doetinchem uitgebrachte beroep.

G. v.d. G.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 mei 1983

De Wekker | 8 Pagina's

Kort verslag van de voorjaarsvergadering van de classis Apeldoorn op 2 maart 1983

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 mei 1983

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken