Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering van de classis Amersfoort, gehouden op woensdag 2 maart 1983 te Amersfoort

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de vergadering van de classis Amersfoort, gehouden op woensdag 2 maart 1983 te Amersfoort

8 minuten leestijd

Ds. J. van Amstel verricht de opening namens de roepende kerk van Ede.
Hij laat zingen Ps. 133:1 en 3. We lezen Joh. 13:1-17. In zijn toespraak staat ds. Van Amstel stil bij het overlijden van br. Vierbergen (Ede) en br. v. d. Brink (Veenendaal-Pniël), en het overlijden van ds. R. Kok en. zijn vrouw. Dank wordt uitgesproken voor alles wat de Heere onze kerken in hen heeft gegeven.
Nieuwe dienstknechten staan weer gereed: ds. H.R.H.A. de Boer (Eemdijk) en ds. W. Kok (Baarn). Zij worden hartelijk welkom geheten. Aan ds. P. den Hartog zal echter wellicht tijdens deze vergadering node emeritaat verleend worden. Dat stemt tot droefheid. De Heere sterke hem en zijn gezin in deze moeilijke weg.
De lastbrieven worden onderzocht en de wettigheid van de vergadering vastgesteld.
In het moderamen nemen zitting: ds. T. Harder (praeses), ds. G. Bijkerk (scriba) en ds. P. J. Kok (assessor).
De agenda wordt vastgesteld en de acta van de vergaderingen van 6 oktober 1982 en 1 december 1982 worden goedgekeurd en getekend.
De gebruikelijke benoemingen vinden plaats.
Er liggen verschillende ingekomen stukken ter tafel:
a. Het moderamen van de vorige classis heeft een stuk opgesteld m.b.t. het werk van de kerk naar buiten. Het voorstel wordt aangenomen om een door de classis te benoemen commissie te vormen, die uit drie secties bestaat, t.w. evangelie-verkondiging onder Israël (ds. J. Oosterbroek, br. Chr. Vennik en zr. A. Valkenburg); evangelisatie (ds. T. Harder, br. Foppen en br. M. Hartog); buitenlandse zending (ds. J. W. Schoonderwoerd, br. J. van Asselt en br. A. Bal).
b. De zendingsdag te Nunspeet 1982 heeft f 7.100,- opgebracht. Op zaterdag 24 september 1983 zal er zo de Heere wil een zendingsdag in de Chr. Geref. Kerk te Ermelo gehouden worden. Op het voorstel om tot een andere verdeelsleutel te komen inzake de opbrengst van de zendingsdagen zal de commissie „Werk van de kerk naar buiten" zich bezinnen.
c. Namens de regio Harderwijk van de Ned. Geref. Kerken verzoekt ds. J.D. Houtman nadere contacten te leggen; m.n. denkt men aan wederzijdse afvaardiging op elkaars classicale (regionale) vergaderingen. De classis vindt dit voorbarig omdat er eerst voldoende contacten moeten zijn op gemeentelijk niveau. Amersfoort deelt mee appèl bij de P.S. te overwegen.
d. Mat instemming en met het verzoek om zo door te gaan neemt de classis kennis van het verslag van de werkzaamheden van de classicale diaconale commissie.
e. Op grond van bijlage 53 (art. 37) KO is in grote gemeenten met meer dan één predikant een andere structuur van de kerkeraad mogelijk. Veenendaal-Bethel wil van deze mogelijkheid gebruik maken en heeft daartoe een reglement opgesteld. De classis kan hiermee akkoord gaan.
f. De brieven waarin verzocht wordt tot emeritering van ds. P. den Hartog over te gaan alsmede de attesten van huisarts en KNO arts worden in behandeling genomen. Aangezien gebleken is dat ds. Den Hartog lijdt aan een erfelijke progressieve slechthorendheid kunnen de deputaten niet anders dan de classis adviseren dit verzoek in te willigen. De classis spreekt uit dat zij daartegen geen bezwaar heeft al doet zij dit met een bezwaard gemoed. Ds. Harder spreekt ds. Den Hartog namens de classis toe, terwijl ds. Eerland dit doet namens de deputaten. We weten dat Gods weg volmaakt is. Toch zien en aanvaarden we dat niet altijd zo gemakkelijk. Verder is niet belangrijk hoe lang we gewerkt hebben, alswel de intensiteit ervan. Wat het laatste betreft is duidelijk dat onze broeder al zijn krachten heeft gegeven in de dienst van de Heere. Ds. Eerland draagt onze broeder en zijn gezin op in het gebed. Hierna spreekt ds. Den Hartog de classis toe. Hij vertelt over zijn roeping tot het ambt en de moeilijke weg daarheen. Evenwel ondervond hij telkens de kracht en de zegen van de Heere.
Ook nu wil hij in vertrouwen de Heere volgen. Uit kracht die de Heere gegeven heeft is hij naar deze aanvraag tot emeritering toegegroeid. In de kracht en navolging van Jezus, Die dienend in het midden van de Zijnen wilde verkeren, heeft ook ds. Den Hartog in de kerken willen staan. De tijdsduur en de wijze van inzet moeten we aan de Zender overlaten. Wellicht mag hij nog op een andere wijze doulos (slaaf) van Christus zijn.
g. Een schrijven van br. B. Westerterp wordt in comité behandeld.
h. De commissie „Classicale Herindeling" van de classis Zwolle verzoekt een commissie in de classis Amersfoort te benoemen, die gaat meedenken over een eventuele herindeling. De classis benoemt een commissie; de di. A. Stehouwer en W. Kok en oud. H. Leendertsen.
i. Met grote meerderheid van stemmen zendt de classis twee instructies van Harderwijk in de volgende vorm door naar de P.S.:
„De classis Amersfoort van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland overtuigd van de noodzaak de eenheid in het kerkverband te bewaren, hiertoe door de Generale Synode van 1974 opgeroepen om alles te doen om de eenheid van de kerken te bevorderen en alle symptomen van verwijdering tegen te gaan en weg te nemen. (Acta GS 1974 art. 195) constaterend
a. Dat het gebruik van de gezangen in de erediensten de verwijdering verder vergroot en de gewenste eenheid niet bevordert.
In het synodale rapport van Deputaten voor onderzoek naar het kerkelijk lied (Acta G.S. 1980-bijlage 31) wordt sterk gepleit om in deze zaak de eenheid van de kerken te betrachten.
„Gods Woord gebiedt ons, ons te houden aan de waarheid en de onderlinge liefde te betrachten, die de vrede, de orde en de opbouw van de gemeente(n) bevordert" (Acta GS 1980 bijlage 31, pag. 212).
b. Dat op grond van genoemd rapport gezegd kan worden dat wanneer de gemeente de OT-ische Psalmen zingt, zij ook daar bezingt het volle heil van God in Christus in Wie immers ook de Psalmen hun vervulling hebben gevonden en daarmee dus ook de NT-ische heilsopenbaring niet wordt veronachtzaamd (zie hiervoor Acta GS 1980 bijlage 31, pag. 200).
c. Dat invoering van de gezangen voor gebruik in de eredienst een afwijking is van de hoofdlijn zoals die altijd is getrokken in de kerken der Reformatie, verzoekt De Generale Synode uit te spreken te blijven bij het bepaalde in art. 69 K.O.:
„In de eredienst zullen de 150 psalmen gezongen worden, alsmede berijmde Schriftgedeelten, door de Generale Synode vast te stellen". Amersfoort en Veenendaal- Bethel delen mee in appèl te zullen gaan bij de P.S.
De tweede instructie luidt:
„De classis Amersfoort van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland overtuigd van de noodzaak om de eenheid in het kerkverband te bewaren, en de plicht om zich als kerken te houden aan de synodale bepalingen en afspraken kennisgenomen hebbend van de reeds nu bestaande praktijk om meer gezangen te zingen dan de GS toestond, doordrongen
a. van de roeping om alles te doen wat de eenheid van de kerken bevordert en symptomen van verwijdering tegen te gaan en weg te nemen (Acta GS 1974, art. 195).
b. van de noodzakelijkheid om elkaar als kerken vast te houden en het onmogelijk te maken dat er verschillende soorten gemeenten komen die een van elkaar afwijkende gezangen-praktijk hebben, met alle gevolgen van dien m.b.t. het voorgaan van predikanten verzoekt de Generale Synode uit te spreken:
a. dat iedere kerkeraad gehouden is het te nemen besluit van de GS te honoreren.
b. dat in geval kerkeraden weigeren zich aan de besluiten van de GS op dit punt te houden de classicale vergaderingen waaronder deze kerken ressorteren, een dringend beroep op hen dienen te doen om de eenheid ook in dit opzicht te bewaren ten dienste van de eenheid en de duidelijkheid binnen ons kerkverband.
Amersfoort zal in appèl gaan tegen dit besluit.
Er wordt verslag uitgebracht van de classis contracta i.v.m. de overkomst van ds. W. Kok naar Baarn.
Verslag wordt gedaan van de kerkvisitatie te Amersfoort en de verslagen naar art. 41 KO vinden plaats. Vermeldingswaardig is hier, dat Soest dit jaar 60 jaar zal bestaan en Ermelo 50 jaar. Bunschoten kocht grond aan voor het bouwen van een tweede kerkgebouw.
De quaestor heeft zijn werk weer goed verricht en wordt daarvoor hartelijk bedankt. Namens de redactiecommissie van „Om Sions Wil" levert ds. Bilkes een goed verslag over 1982. Ook de boeken zijn in orde bevonden. Hartelijk dank.
Ondertussen blijkt wel dat het aantal geabonneerden in sommige gemeenten erg laag is!
Afvaardiging P.S. van het Oosten:
Predikanten: R. van Beek, J.H. Velema, M. Vlietstra (primi) J. van Amstel, J. Oosterbroek, L. W. Bilkes (secundi).
Ouderlingen: G. Evers, L. Hartog, D. Lokhorst (primi) H. Leendertsen, J. Meijer, H. Huijgen (secundi).
Diaken: G. H. Kuijlenburg (primus) en H. van de Weerdhof (secundus).
De brs. Oskam en Vierbergen uit Ede worden hartelijk bedankt dat zij deze dag als stembureau wilden dienst doen.
De attesten i.v.m. de overkomst van ds. C.W. Buijs worden in orde bevonden.
Van de rondvraag naar art. 43 KO maakt niemand gebruik.
De najaarsclassis zal DV gehouden worden op 5 oktober 1983 om 14.00 uur te Amersfoort. Roepende gemeente is Eemdijk, terwijl Soest, Veenendaal-Bethel en Pniël een diaken zullen afvaardigen. Het moderamen zal bestaan uit: ds. P.J. Kok (praeses), ds. T. Harder (scriba) en ds. W. Kok (assessor).
Ds. P.J. Kok bedankt de voorzitter voor zijn voortvarende leiding. Hierna draagt ds. Harder nog iets voor en gaat voor in dankgebed. Vervolgens sluit hij de vergadering.

W. Kok

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 mei 1983

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de vergadering van de classis Amersfoort, gehouden op woensdag 2 maart 1983 te Amersfoort

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 27 mei 1983

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken