Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Boekbespreking

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Boekbespreking

10 minuten leestijd

G.A. & J.A. de Boer - De gezinsschoolgestalte geven
In dit boek wordt gesproken over de verhouding tussen gezin en school, en dat toegespitst op het gehandicapte kind (van kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden tot kinderen die het niveau van een mytylschool bereiken).
In een onderzoek zijn de auteurs tot de conclusie gekomen, dat er een groot gat is tussen de opvoedingssituatie in het gezin, thuis, en de leersituatie op de school waar het kind na verloop van tijd wordt opgevangen. Daardoor schiet de school vaak aan het doel voorbij: het kind met de geëigende deskundigheid in staat stellen volledig mens te zijn, zich te ontplooien met zijn eigen gaven én gebreken.
Veel te veel - aldus de auteurs - worden de ouders als ondeskundigen aangemerkt. Zij zijn dat ook, maar dat mag geen reden zijn „daarom" niet naar hen te luisteren. Zij zijn toch al jaren met het kind omgegaan en weten hun mogelijkheden en leefwereld vaak beter dan de leerkracht in het begin.
Er wordt een lans gebroken voor samenwerking: onderlinge oudergesprekken op school, intensiever huisbezoek, ouderparticipatie - en dat laatste in de vorm van echt mee laten denken, en niet alleen mee laten werken met de schoolideeën.
Naar de gedachte van de auteurs moet het komen tot onderwijs, dat „kind-volgend" geprogrammeerd wordt, i.p.v. kinderen die „school-volgend" worden geprogrammeerd, blz. 120. Zij zien hier en daar ook een doorbraak.
Het geheel wordt geadstrueerd met voorbeelden; het moet gezegd: soms schrijnende voorbeelden! Toch bekruipt je al lezend het gevoel: zou het echt zo erg zijn als hier beschreven wordt? Zou er echt zo weinig samenwerking en samenspel zijn tussen ouders en leerkrachten? Is het beeld niet te pessimistisch uitgevallen? Ik kan dat niet overzien. In ieder geval deel ik niet de pessimistische gedachten van de schrijvers over de basisschool. De kleuterscholen zouden hun speelfunctie verliezen (blz. 154). Ongetwijfeld zal iets van het lager onderwijs op de kleuterschool een plaats krijgen.
Dat is positief te waarderen, evenals trouwens het feit dat kinderen van de lagere school zo nu en dan nog weer eens heerlijk kunnen spelen, als het ze allemaal teveel wordt. En wanneer dan op blz. 156 gesproken wordt over „onderwijzers, pardon leraren", vind ik dat echt een „uitglijder".
In ieder geval is het een goede zaak als dit boek gelezen wordt door hen die dagelijks met deze zaken te maken hebben. Ik denk daarbij niet alleen aan ouders en leerkrachten van gehandicapte kinderen, maar ook aan hen die werkzaam zijn op een „gewone" basisschool. Daar kunnen immers signalen leiden tot een noodzakelijk ander schooltype!
Al lezend kan men dan zien of er iets mank is in de huidige situatie; wellicht is het ook een bemoediging: we zitten op een goed spoor! Enig onderscheid is bij lezing ook wel gewenst (ik denk aan de paragraaf over sex, opvoeding, blz. 153). Een iedere zoeke zijn weg!
Twee opmerkingen: een erratum op het eerste erratum: blz. 19 moet zijn blz. 12. En verder is het woord „zelfredzaamheid" bij Van Dale onbekend.
Het boek is te bestellen bij het C.P.S., afd. bestellingen. Postbus 30, Hoevelaken. Gereduceerde prijs ƒ 10,- excl. verzendkosten (en dat is voor een boek van 174 blz. waarlijk niet veel!).

D. Quant


C.H. Spurgeon - Korenaren tussen de schoven opgelezen. Uitgave De Banier, Utrecht. Prijs ƒ 6,75.
Dit keurig uitgegeven boekje in handig klein formaat bevat een bloemlezing uit de werken van de bekende Engelse prediker. Er staan prachtige, rijke, diepe geestelijke gedachten in dit boekje. Bv. onder het kopje „Nodeloze armoe": „Menige gelovige woont in een hut van twijfels, terwijl hij kan wonen in een paleis van het geloof". Mooi boekje om cadeau te geven.

J.H.V.


Ds. J. van Amstel; Leven om te loven; Uitgave van B.V. Uitgeverij „De Banier", Utrecht; Prijs ƒ 9,75.
Van de uitgever ontvingen we bovenvermeld boekje ter recensie. Al enkele maanden geleden. Hopelijk zal mijn collega in Ede er begrip voor hebben, dat soms niet alles meteen afgewerkt kan worden.
Trouwens de publikatie heeft nog niets van zijn actualiteit verloren.
Het boekje bestaat uit vier eerder door de schrijver uitgesproken lezingen of toespraken. Het eerste: Ik loof U, mijn Schepper is min of meer een inleiding op de drie volgende waarin geschreven wordt over: Vragen rondom levensbegin en levenseinde. Ethische aspecten van het erfelijkheids- en vruchtwateronderzoek en Waarheid en leugen aan het ziekbed. Ds. Van Amstel heeft weet van de vragen die hier leven en geeft vanuit de Schrift duidelijk en positief antwoord. Wie schriftuurlijke voorlichting zoekt hoeft niet bang te zijn dat hij met een antwoord dat ergens tussen „ja" en „neen" ligt weggestuurd wordt.
Een referaat is geen gesprek. Daarom zou het wel fijn geweest zijn, wanneer ds. Van Amstel bij het persklaar maken van dit boekje nog wat meer voor de gesprekstoon had gekozen, zoals ik die b.v. vond op pag. 28.
Ik denk daarbij met name aan het laatste hoofdstuk over het zeggen van de waarheid. De waarheid moet gezegd worden, zeker, maar hoe en wanneer?
Artsen, verpleegster, ouders en anderen die bij dergelijke problemen betrokken zijn hebben recht op een positief geluid, maar ze zijn - evenals de patiënt ook hulp-behoevend. En. . . voelen zich vaak in de steek gelaten. Een recensie is niet de gelegenheid hier dieper op in te gaan maar mogelijk kan er nog een vervolg komen op dit boekje dat we overigens van harte aanbevelen.

P.N.R.


Vragen rond de pastorie; Onder redactie van dr. H. Faber en dr. T. Kruyne; Uitgave van J.H. Kok, Kampen. Prijs ƒ 15,90.
Bovengenoemd boek heeft als thema de toegenomen spanningen in de pastorie als gevolg van de veranderingen in de samenleving.
Aan de totstandkoming hiervan werkten - behalve bovengenoemde - ook verschillende andere schrijvers en schrijfsters mede.
De veelheid van auteurs (er is ook een „schrijverscollectief" van 15 vrouwen in opgenomen) en de aanpak vanuit verschillende gezichtspunten maken dat er geen sprake is van een systematische uitwerking van het thema. Het heeft meer weg van een oriëntatie in en het aanwijzen van de oorzaken van moeilijkheden. (In en niet zozeer rondom de pastorie). Wanneer wij een contactblad zouden kennen ten dienste van predikanten zou het aanbeveling verdienen over en naar aanleiding van dit boek enkele artikelen te schrijven. Daar wij zulk een blad niet kennen kunt u de laatste zin lezen als een opwekking het boek zelf ter hand te nemen. Niet alles is op onze situatie van toepassing en achter meer dan één opmerking zouden we een vraagteken willen plaatsen.
Menige zinsnede zou ons echter ook tot bezinning kunnen roepen.
Ik citeer er één (gedeeltelijk): . . .hoe er een tegenstelling bestaat tussen hun preken over en leven uit de genade en hun eigen arbeid, die haast een toonbeeld is van een leven onder de wet.
Zo staat er meer in het boek wat ons (m.n. de predikanten) aan het denken kan zetten. En niet alleen aan het denken . . .

P.N.R.


M. Quist; Denk aan je Schepper; Uitgave van de Hertog B.V. Houten/Utrecht. 100 dagboekstukjes voor jongeren van 10-15 jaar.
Het zijn makkelijk te begrijpen stukjes voor bedoelde jongeren. Voor hen die meer willen doen dan alleen het stukje lezen zijn er voor gesprek en discussie vragen aan elk stukje toegevoegd. M.i. meest „opzoekvragen". Belangrijk is dat de schrijver steeds het hart van de jongens en meisjes zoekt te bereiken. Vooral daarom hartelijk aanbevolen.

P.N.R.


Woorden van Spurgeon; Verzameld en voorzien van een levensschets door J. Roodbeen; Uitgave van Oosterbaan & Le Cointre te Goes. Prijs ƒ 5,90.
Boeken van en over de Prins der Predikers vinden nog steeds aftrek.
Ondanks een taalgebruik dat wat ver van ons afstaat. Ook deze stukjes zullen ieder die de Heiland, die Spurgeon zo graag aanprees, kent, aanspreken. Er zijn veel boekjes die meer kosten en - in meer dan één opzicht - minder waard zijn.

P.N.R.


Van de bekende Pro Juventute kalender kwam nu de 37e editie uit. Deze Oranjekalender is samengesteld uit exclusieve foto's, afkomstig uit particulier bezit van het koninklijk huis.
De kalender is verkrijgbaar bij alle verenigingen Pro Juventute/Stichtingen voor Jeugd en Gezin/Stichting Welzijn Jongeren of bij het Centraal Kalenderbureau, Postbus 84, 6950 AB Dieren.
Postgiro 517400 te Amstelveen.
De prijs is ƒ 9,- exclusief verzendkosten.

W. van 't S.


Werken is meer dan geld verdienen; door dr. F.J.M. Heslinga; Uitgave van J.H. Kok, Kampen; Prijs ƒ 17,50.
Eerder schreef de auteur: „Zin in het werk" waarin beschreven wordt hoe een arbeidsrevalidatieproject van de grond kwam.
In dit boek dat als ondertitel meekreeg „Grondslagen voor een nieuwe arbeidskunde" worden de resultaten van dat project systematisch verwerkt. De schrijver wil geen psychiatrische arbeidstherapie ontwikkelen en werk ook niet voorschrijven als geneesmiddel, maar staat kennelijk wel bijzonder kritisch tegenover veel van dergelijke therapieën. Z.i. is de mens niet of onvoldoende bestudeerd als een op het werk gericht en voor werk gebouwd wezen. Er is weinig dat niet onder de kritiek van de schrijver valt. „De funktielozen moeten beseffen, dat een legertje ambtenaren, therapeuten, politici, maatschappelijk werkers, om de voornaamste categorieën te noemen aan het bestaan van de werkloosheid en de arbeidsongeschiktheid een reeks goede en niet te zware baantjes ontlenen", (pag. 151)
Nu mene men niet dat heel dit boek uit kritiek bestaat.
De schrijver ziet de menselijke existentie als een aan het werk gebondene. Daarbij is meer een „werkbeschouwing" dan een mensbeschouwing uitgangspunt. Populair gezegd zou men het boek kunnen zien als een pleidooi voor de gezondmakende werking van het werk.
De vele adviezen in het laatste hoofdstuk zou men dan ook kunnen samenvatten met de zin „aan het werk".
Aan die adviezen gaan brede en niet altijd makkelijk te volgen beschouwingen over het verschijnsel werk vooraf.
Het zou te ver voeren deze beschouwingen (o.a. over de algemene structuur van de individuele menselijke activiteit; de functie van de wil; werkstoornissen;) ook maar in het kort weer te geven.
Het kan verfrissend werken wanneer we vanuit een andere belichting de problemen van de „functielozen", de gevolgen van eentonige arbeid en de gevaren van het werkloos zijn leren bekijken.
Bij alle waardering voor de nadruk die de schrijver legt op de „heilzaamheid" van werk missen we een echt bijbelse fundering van zijn inzichten en een poging tot concretisering van zijn opvattingen.
Maar misschien komt dat nog. De auteur ziet zijn studie niet als afgesloten.

P.N.R.


Co ' t Hart; Met blijdschap verder; Uitgave van J.H. Kok, Kampen; Prijs ƒ 8,95.
Een kort gedicht kan soms meer zeggen dan een lange preek. Ook in deze bundel van Co ' t Hart, van wie al eerder gedichtenbundels verschenen, vinden we van die korte veelzeggende gedichten.
Waardoor we opgewekt worden met blijdschap verder te gaan.
Vele, echt bijbelse, zekerheden sporen daartoe aan.
Zij kent „Belofte en trouw"
en weet „een stad is dichtbij". (De vrouw van Lot)
Een boekje om vaak ter hand te nemen en stil te lezen.

P.N.R.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1983

De Wekker | 12 Pagina's

Boekbespreking

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 oktober 1983

De Wekker | 12 Pagina's

PDF Bekijken