Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering van de classis Amersfoort op woensdag 5 maart 1986 te Amersfoort

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de vergadering van de classis Amersfoort op woensdag 5 maart 1986 te Amersfoort

12 minuten leestijd

De opening van de vergadering wordt verricht door ds. A. Stehouwer, consulent van de roepende kerk Putten.
Hij laat zingen ps. 116:1, 5 en 10, leest Jes. 38, gaat voor in gebed en spreekt een openingswoord.
Met dankbaarheid wordt vermeld dat de gemeente Putten een nieuwe kerk in gebruik kon nemen.
Moderamen: ds. J.H. Velema, praeses; ds. A. Stehouwer, scriba; ds. J. van Amstel, assessor.
Als verslaggever voor de kerkelijke pers wordt ds. H. Korving benoemd en als quaestor br. M. Hartog.
De acta van de vergadering van 2 okt. 1985 alsmede de comité-acta kunnen na een wijziging worden vastgesteld.
Aan de orde wordt gesteld een schrijven van de classis Zwolle, waarin zij meedeelt, dat zij haar commissie voor onderzoek classicale herindeling heeft ontbonden; men acht de tijd niet rijp voor het vormen van een nieuwe classis (Harderwijk).
Dan wordt de afgevaardigden van Amersfoort gelegenheid gegeven een verklaring voor te lezen, van welke verklaring de vergadering kennis neemt. Zij luidt als volgt:
De Raad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort heeft in zijn vergadering van 4 maart 1986 kennis genomen van:
a. het rapport van Deputaten voor de Correspondentie met de Hoge Overheid, uitgebracht aan de Generale Synode (1977) (Acta G.S. 1977, pagina 105 e.v.);
b. de brief van deze deputaten gericht aan de Bijzondere Commissie inzake de Abortuswetgeving, gedateerd 25 april 1975 en gepubliceerd in De Wekker van 9 mei 1975;
c. het Rapport III van Commissie 1 der Generale Synode 1977 (Acta G.S. 1977 pagina 109 e.v.), waarin deze commissie waardering uitspreekt voor de onder b. bedoelde brief van deputaten en met nadruk stelt dat „deputaten inderdaad diligent zijn geweest";
d. de behandeling door en het besluit van de Generale Synode 1977 om de handelingen van genoemde deputaten goed te keuren (Acta G.S. 1977 art. 45). Op grond hiervan heeft de kerkeraad in diezelfde vergadering uitgesproken en besloten:
1. zich te conformeren aan het besluit in 1977 door de Generale Synode impliciet genomen door de goedkeuring aan het rapport van genoemde deputaten;
2. de zogenaamde Nota Harder - Rebel van de tafel der kerkelijke vergaderingen weg te nemen, omdat dit stuk in feite bedoeld is als een maatschappelijk beleidsstuk voor een prot. chr. organisatie, terwijl ten aanzien van de zaak waarover het ging door de Generale Synode in 1977 reeds een uitspraak was gedaan.
Vervolgens stelt de praeses aan de orde het verzoek van de P.S. van het Oosten, aan de classis te vragen aan de kerkeraden van Amersfoort en Veenendaal-Bethel hun appèls t.a.v. de besluiten van 29 jan. en 10 april 1985 op te schorten, aan welk verzoek deze kerkeraden hebben voldaan; hiervan hebben zij de classis schriftelijk in kennis gesteld.
Dan komt aan de orde een eerste schrijven van de P.S. van het Oosten inzake de inhoudelijke kant van de appèlschrijvens van de kerken van Amersfoort en Veenendaal-Bethel inzake het standpunt over abortus provocatus van de dienaren Jac. J. Rebel en T. Harder, alsmede een tweede schrijven van de P.S. over de kerkrechtelijke kant van de zaak, en het verslag van de vergadering door de afgevaardigden naar de P.S. Dit alles wordt in comité behandeld. De classis voldoet aan de opdracht van de P.S., haar beslissing de appèlschrijvens niet toe te wijzen, toe te lichten bij de kerkeraad van Amersfoort. De classis zal dit doen d.m.v. de commissie die reeds eerder functioneerde om met de kerkeraad van Amersfoort over deze zaak in gesprek te blijven.
De schrijvens van ds. A. Hilbers te Hengelo, br. H.J. Wiltink uit Enschede en van de raad van Veenendaal-Bethel, die meedelen in appèl te gaan tegen het besluit van de PS, worden voor kennisgeving aangenomen.
Ter tafel ligt nu een instructie van de raad van de Chr. Geref. Kerk te Ermelo. Deze wordt in bespreking gegeven en na één wijziging als volgt aangenomen:
De raad van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Ermelo verzoek om behandeling en doorzending naar de meerdere vergaderingen van de volgende instructie en toelichting.
Instructie
De Generale Synode treffe maatregelen opdat de kerken minder zwaar belast worden uit hoofde van de omslagen van de onderscheiden generale kassen, aangezien de verplichtingen, voortvloeiende uit het totaal van deze omslagen dermate zwaar geworden zijn, dat vele kerken hieraan niet dan met de grootste moeite kunnen voldoen, waardoor de financiële positie van de plaatselijke kerken in toenemende mate grote zorgen geeft.
Daarom wordt in overweging gegeven:
A. In de instructie van alle deputaatschappen die van de kerken een bedrag per lid-dooplid (omslag) vragen wordt de volgende aanvulling of wijziging gebracht:
Deputaten zenden aan iedere Generale Synode en aan Deputaten voor Financiële Zaken of aan een daartoe in te stellen nieuw deputaatschap een drie-jaarlijkse begroting.
B. Deputaten Financiële Zaken:
Art. 7 van de instructie wordt aangevuld met:
e. Deputaten adviseren de G.S. inzake de voor de komende drie jaren van de kerken te vragen bijdragen per lid-dooplid (omslag) voor de deputaatschappen die daartoe gerechtigd zijn. Dit advies omvat:
a. de afzonderlijke omslagen per deputaatschap,
b. het totaal van de omslagen dat i.v.m. de financiële draagkracht van de kerken kan worden gevraagd.
C. Generale Synode: art. 50 K.O. aanvullen als volgt:
De G.S. stelt de voor de komende 3 jaren van de kerken te vragen bijdragen per lid-dooplid (omslagen) voor de deputaatschappen die daartoe gerechtigd zijn, vast.
Bij de vaststelling hiervan wordt rekening gehouden met:
a. het door Deputaten voor Fin. Zaken uitgebrachte advies over de omslagen van de afzonderijke deputaatschappen.
b. het door deze deputaten uitgebrachte advies over het totaal bedrag der omslagen in verband met de financiële draagkracht van de kerken.
Een instructie van de kerkeraad van de Chr. Geref. Kerk te Nunspeet wordt eveneens in bespreking gegeven. Na één wijziging werd ook deze instructie als volgt aangenomen:
De kerkeraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nunspeet verzoekt de Classis Amersfoort de volgende instructie door te zenden naar de Particuliere Synode van het Oosten d.d. 16 april 1986.
De Particuliere Synode van het Oosten kennis genomen hebbende van de deelname van de deputaten ADMA aan het Internationale Congres van gehandicapten dat van 29 april - 4 mei 1985 te Lunteren werd gehouden
constaterende
1. dat dit congres voorbereid is door de commissie Integratie van Gehandicapten van de diaconale bureaus van de Ned. Herv., de Gereformeerde en Chr. Gereformeerde Kerken;
2. dat dit congres gehouden is onder auspiciën van de Wereldraad van Kerken;
3. dat blijkens een artikel in ADMA-Info (85-3) aan de gezamenlijke viering ook uit onze kring werd deelgenomen;
overwegende
dat door de participatie in de genoemde commissie en deelname aan dit congres deputaten ADMA verantwoordelijk zijn voor ontwikkelingen die niet direct conform de beginselen van gereformeerde belijdenis zijn - (overweging 1 van een voorstel dat mede geleid heeft tot het besluit van de Gen. Synode van 1980 om niet langer deel te nemen aan de GSA);
van oordeel
dat onze kerken bij herhaling principiële samenwerking met de Wereldraad van Kerken hebben afgewezen (te denken is aan de besluiten van de synode's van 1950, 1968 en 1977);
en dat door het beleid van deputaten toch in deze richting gekoerst wordt;
besluit
de Generale Synode te verzoeken duidelijk uit te spreken dat het beleid van genoemde deputaten niet in overeenstemming is met het tot dusver door onze kerken ingenomen standpunt m.b.t. brede oecumenische samenwerking op deze basis van de Wereldraad van Kerken; en deputaten op te dragen niet meer deel te nemen of te laten deelnemen aan een dergelijk breed samenwerkingsverband.
Vervolgens komt aan de orde een bezwaarschrift van br. J. Braber uit Soest inzake het kerkeraadsbesluit van 23 dec. 1985 mbt. het actief kiesrecht van de zusters der gemeente, inzake waarvan de kerkeraad van Soest gemeend heeft om principiële redenen dit niet in de gemeente in te voeren.
Volgens deze br. had dan echter de kerkelijke weg bewandeld dienen te worden en bezwaar ingebracht dienen te worden tegen het des betreffende synodebesluit.
De afgevaardigden van Soest geven een toelichting en stellen, dat het door deze br. aangehaalde geen kerkeraadsbesluit is, maar een weergave van de binnen de kerkeraad gevoerde discussie. Over e.e.a. is in jan. verder doorgesproken; toen is een standpunt geformuleerd en aan de gemeente ter kennis gebracht. De vraag is echter of er gesproken moet worden van principiële dan wel van praktische bezwaren. De classis verzoekt de kerkeraad van Soest zijn besluit nader te formuleren en ter kennis te brenen van br. J. Braber.
Verslagen van commissies worden nu aan de orde gesteld.
Uit het verslag van de commissie „Werk van de kerk naar buiten" blijkt dat het dringend nodig is de opkomst voor de zendinsdagen te verbeteren. Als lid in de sectie Evangelieverkondiging onder Israël wordt benoemd br. J . Tanger, Harderwijk. De classicale diaconale commissie maakt melding van een rondgang die zij langs de classicale diaconieën houdt, om kennis te maken, ev. problemen te bespreken en gegevens te inventariseren. T.z.t. zal hiervan een rapport worden uitgebracht aan dep. ADMA.
Ds. G. Bilkes doet verslag namens de redactie van „Om Sions Wil". Er zal meer aandacht worden geschonken aan jeugdproblematiek. De commissie voor het gesprek met de raad van Amersfoort meldt geen gesprekken gevoerd te kunnen hebben, aangezien de kerkeraad het niet nodig achtte deze gesprekken te voeren, nu de zaak op een ander niveau (P.S.) behandeld wordt.
Verschillende afgevaardigden vertolken de wens en de begeerte van de classis, dat de kerkeraad van Amersfoort zich hiervoor toch zal openstellen.
In het verslag van de archivaris wordt de wens geuit dat Harderwijk archiefbewarende kerk zal worden. Aldus wordt besloten, onder dank aan de voorgaande archiefbewarende kerk, Amersfoort.
Het verslag van de quaestor wordt aan de orde gesteld. Deze wordt gedechargeerd; de controlecommissie meldt dat de boeken in orde bevonden zijn. Hetzelfde kan de quaestor meedelen tav. de boeken om „Om Sions Wil".
In alle gemeenten van de classis is kerkvisitatie gehouden, m.u.v. Nijkerk en Soest, die verslag uitbrengen naar art. 41 KO.
Amersfoort: in twee bijbelklassen wordt voorbereidend onderwijs gegeven voor de catechisaties. Hangende de kerkelijke procedure tegen het vrouwelijke scribaat hebben de visitatoren de aanwezigheid van mevr. Koudijs-Schagen geaccepteerd.
Bunschoten: de voortdurende vacature gaat zwaar wegen. Men is dankbaar voor de hulp-werkzaamheden van ds. H.R.H.A. de Boer. Er zijn enkele tuchtgevallen. Over een gezin wordt advies gevraagd, hetgeen in comité wordt besproken.
Ermelo: uit reacties op preken over het boek Openbaring blijkt dat chiliastische ideeën die leven binnen de Ned. Chr. Gemeenschapsbond bij sommige gemeenteleden overkomen. De contacten met de Ned. Geref. Kerk staan op een laag pitje.
Harderwijk geeft uitvoerige informatie over Zeewolde, waar men binnenkort tot de bouw van een eigen kerk hoopt te kunnen overgaan, met in het verschiet het beroepen van een tweede predikant. Teleurstellend is het feit dat er in Zeewolde ook kerkdiensten worden belegd vanuit de Ned. Geref. Kerk te Almere, waarin ds. K.T. de Jonge voorgaat.
Nunspeet: de kerkeraad heeft stappen ondernomen inzake de lasterlijke aantijgingen van J. Kruis aan het adres van ds. J.H. Velema.
Putten: heeft een jeugdouderling, die tevens bejaardenouderling is. Velen uit de gemeente hebben spontaan meegeholpen aan de bouw van de nieuwe kerk.
Veenendaal-Bethel: Meegedeeld wordt dat aan ds. M. de Boer drie maanden ziekteverlof gegeven was, tot 1 jan. 1986.
Leden, die zich hebben laten overdopen, kunnen geen ambtsdrager worden, maar hun wordt niet de toegang tot het H. Avondmaal geweigerd. De vergadering noemt deze benadering niet in overeenstemming met de kerkelijke besluiten, die in zo'n situatie spreken van kerkelijke tucht.
De afgevaardigden van Soest melden dat er een roerige periode achter de rug is. Enkele gezinnen besloten de gemeente te verlaten, zodat het ledental daalde van deze kleinste classisgemeente.
De vacaturebeurten worden als volgt geregeld:
Bunschoten: di. L.W. Bilkes, W. Kok en H. Korving.
Putten: di. R. van Beek, H.H. Klomp en J.W. Schoonderwoerd.
De kerkvisitaties voor 1987 werden als volgt vastgesteld:
Amersfoort: di. W. Kok en J.H. Velema
Baarn: G. Bilkes en H.R.H.A. de Boer
Bennekom: C.W. Buijs en J. Oosterbroek
Bunschoten: H.H. Klomp en oud. J . Tanger (Harderwijk)
Ede: L.W. Bilkes en J. Oosterbroek
Eemdijk: A. Stehouwer en oud. D. Lokhorst (Nunspeet)
Ermelo: P.J. Kok en H.H. Klomp
Harderwijk: J. van Amstel en J.W. Schoonderwoerd
Nijkerk: L.W. Bilkes en R. van Beek
Nunspeet: H. Korving en P.J. Kok
Putten: M. de Boer en oud. G. Evers (Nijkerk)
Soest: J. van Amstel en R. van Beek
Veenendaal-Bethel: T. Harder en G. Bilkes
Veenendaal-Pniël: J.W. Schoonderwoerd en A. Stehouwer
Tenslotte wordt nog een regeling getroffen die de taak omschrijft van de roepende kerk t.a.v. het vooroverleg met de koster van de ontvangende kerk, het vermenigvuldigen van de stukken e.d.
Tussen de bedrijven door is de volgende afvaardiging naar de P.S. van het Oosten verkozen: di. J. van Amstel, R. van Beek, J.H. Velema, primi; L.W. Bilkes, T. Harder, J. Oosterbroek, sec. Ouderlingen G. Evers, Nijkerk, D. Lokhorst, Nunspeet, J. Roest, Baarn, primi; G. Annot, Veenendaal-Pniël, G. van Malkenhorst, Ermelo, J. Tanger, Harderwijk, sec. Diaken M. Hartog, Bunschoten, primus; H.R. Takken, Veenendaal-Pniël, sec; G.K. v.d. Klis, Amersfoort, tertius.
De vergadering van de najaarsclassis wordt vastgesteld op 22 oktober 1986 te Amersfoort. Roepende Kerk is Soest.
De gemeenten van Baarn, Bennekom en Bunschoten zullen een diaken afvaardigen. Het moderamen zal als volgt zijn samengesteld: di. J. van Amstel, praeses; J.H. Velema, scriba; R. van Beek, assessor.
Niemand maakt gebruik van de rondvraag naar art. 43 KO.
Voordat de praeses overgaat tot de sluiting van de vergadering, dankt de assessor hem namens de vergadering voor de vlotte leiding. De praeses leest Ef. 6:10-20, gaat voor in gebed.
Staande wordt psalm 89:8 gezongen, daarna wordt de vergadering gesloten.

H. Korving

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 1986

De Wekker | 16 Pagina's

Verslag van de vergadering van de classis Amersfoort op woensdag 5 maart 1986 te Amersfoort

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 1986

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken