Bekijk het origineel

Organisatievorming rond de scholen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Organisatievorming rond de scholen

6 minuten leestijd

Het mag bekend verondersteld worden dat er rond de christelijke scholen en schoolbesturen een heel netwerk is van steunverlenende organisaties. Gevraagd en ongevraagd bieden deze materiaal aan om personeel, ouders, medezeggenschapsraden en besturen te helpen zich te bezinnen op tal van praktische en principiële problemen.
De meest bekende daarvan zijn - denk ik - de Unie „School en Evangelie" en de Besturenraad Prot. Chr. Onderwijs.

Unie
De Unie wordt gedragen door tal van prot.- chr. scholen in ons land. De voorzitter, drs. K. de Jong Ozn. (ook nog vanuit de politiek bekend), is geen moeite teveel het beleid van de Unie uit te dragen tot in de verste uithoeken van ons land. Velen bezinnen zich op de identiteit van het onderwijs met behulp van de bekende Cahiers (het aantal uitgegeven nummers nadert de vijftig). Telkens op de landelijke werkvergadering wordt er wéér een exemplaar gepresenteerd. De tijdschriften Bulletin en Schoolschrift zorgen voor een (maandelijkse) mogelijkheid om op de hoogte te blijven van wat er allemaal omgaat en wat er ter hand wordt genomen. Daarbij tracht de Unie zich zo breed mogelijk te presenteren; daarvan getuigen de themanummers van Bulletin bijvoorbeeld, waarin ook reformatorische stemmen niet ontbreken.

Besturenraad PCO
De Besturenraad richt zich (het woord zegt het al) meer op het met raad en daad terzijde staan van besturen van prot.-chr. scholen. Het bureau is gevestigd in Voorburg. Dat zal niet toevallig zijn: bij de toewijzing van nieuwe opleidingen op het jaarlijkse scholenplan heeft de Besturenraad een niet onbelangrijke adviserende taak binnen het Ministerie van O&W.
De structuur van de Besturenraad is ingewikkeld: naast (of onder) een algemene ledenraad zijn er de afdelingen basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, waar ter zake kundige mensen zitten die de vele nota's uit „Den Haag" verwerken. Wie bestuursmatig wel eens met fusie te maken heeft gehad (onlangs de STC-operatie in het HBO en nu weer de SVM in het MBO), weet hoe veel de bureaus van de Raad verwerken en hoe zij trachten te helpen. Ook is er een juridische afdeling, waar men als bestuur terecht kan als er conflicten zijn met bijvoorbeeld een schoolleiding.
In deze rij zou ook nog te noemen zijn het

CPS
Het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum in Hoevelaken bezint zich op tal van vernieuwingen in het onderwijs en tracht daar principieel én praktisch richting aan te geven. Een aantal jaren geleden is onder verantwoordelijkheid van dit Centrum een visie op het christelijk onderwijs gegeven, waar ook door leden van onze kerken aan meegewerkt is; visies zijn bijeengebracht, waar mogelijk gecombineerd en uiteindelijk gebundeld in een boekje „Visies op visie" (1983). Overigens duidt de naam van dit boekje al aan dat ook dit Centrum tracht zoveel mogelijk mensen te dienen, ook met uiteenlopende gedachten over de principiële plaatsbepaling van het christelijk onderwijs.

Kleinere organisaties
Naast deze grote (en invloedrijke) organisaties is er ook een aantal kleinere, dat zich specifiek richt op die christenen die zich oriënteren op het gereformeerd, reformatorisch en evangelisch onderwijs. Dit artikel is geboren uit een gesprek dat ik - op verzoek van hen - enige tijd geleden had. De indruk bestaat bij deze kleine organisaties dat er in onze kerken niet zo veel bekendheid met hen is. Onlangs hebben zij hun activiteiten gebundeld in een overkoepelend orgaan, genaamd: Centraal Verband Samenwerkende Organisaties (tot bevordering en behoud van het christelijk karakter van het christelijk onderwijs). Hieronder volgen de vier samenwerkende organisaties:

Stichting „Bijbel en Onderwijs"
Vanuit haar grondslag (de Bijbel, het onfeilbare, door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, sprekend met absoluut gezag voor het hele leven) stelt deze zich ten doel: informatie en materiaal voor onderwijs en vorming te inventariseren, uit te wisselen en lacunes op dit gebied te (doen) vullen. Zo houdt men zich bezig met schoolwerkplan-ontwikkeling, geestelijke stromingen, identiteit enz. Doel is uiteindelijk een studiecentrum te vormen op basis van een bijbelse pedagogiek.

VCO
Dit is de Vereniging van Christelijke Onderwijsgevenden, die zich dus met name richt op het personeel van christelijke scholen. Als grondslag is in de statuten vastgelegd het onfeilbare Woord van God, van Goddelijk gezag en historisch volkomen betrouwbaar.
Vanuit deze vereniging (opgericht in 1955 als reactie op een fusie van de twee bestaande organisaties) is een blad opgericht: „De School met de Bijbel", waarin nu alle hier genoemde kleinere samenwerkende organisaties deelhebben. Men wil vooral principieel leiding geven in de vele theorieën en theologieën die opgeld doen en deze aan Gods Woord toetsen. Ook is er de mogelijkheid van rechtskundige bijstand of advies van de leden én men maakt gebruik van Tweede Kamerfracties om voor de belangen van de leden op te komen. De VCO realiseert zich de beperkte mogelijkheden vanwege het kleine getal, maar wil daarom juist des te meer dienen en helpen en de mogelijkheid geven elkaar vast te houden.

VOCO
De Vereniging van bij het Onderwijs betrokken Christen-Ouders heeft in het begin van de jaren '80 een moeilijke tijd doorgemaakt. Na een afsplitsing heeft men zich geleidelijk aan hersteld. Vanuit de reformatorische grondslag wil men de ouders bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs van hun kinderen, dient hen van advies als het christelijk karakter van het onderwijs in gevaar is en verleent desgevraagd steun aan allen (van ouders tot besturen en vormingscentra) die dit karakter willen handhaven. De VOCO is duidelijk geboren uit een stuk verontrusting over plaatselijke situaties. „De geesten onderscheiden", zo lezen we in de informatiefolder.

VSGB
Deze letters staan voor: Verband van Scholen van Gereformeerde Belijdenis. Een pendant van de Besturenraad PCO, die wil staan op de basis van Gods Woord, zoals dat is samengevat in de gereformeerde belijdenisgeschriften. Zij doet een aantal periodieken en brochures het licht zien, waarin o.a. aandacht wordt gegeven aan circulaires van het Ministerie. Ook zijn er commissies voor de (helaas ook hier) voorkomende conflicten en verschillen van inzicht: bij de Commissie van Beroep en de Geschillencommissie Medezeggenschapsraden treft men de namen aan van ter zake kundige personen uit de kring van de gereformeerde gezindte.

Adressen
Doel van dit informatieve artikel is leden van onze kerken die bij het onderwijs betrokken zijn attent te maken op de vele mogelijkheden van organisatievorming. Zoals de kerken zich niet uitspreken over een omroep of een politieke partij, zo doen zij dat ook niet over de vraag tot wie men zich moet wenden of bij wie men zich moet aansluiten. Dat is úw verantwoordelijkheid
De adressen van de grotere organisaties zijn bekend (men zie een eerder artikel over de ontmoetingsscholen). Die van de kleine zijn:

Stichting B&O: Postbus 951, 3800 AZ Amersfoort
VOCO: Weverstraat 431, 4204 CM Gorinchem
VSGB: Hoofdweg 57, 9617 AB Harkstede
VCO: Slangenkruidlaan 26, 2015 LL Haarlem
Het laatste adres is ook het centrale informatie- adres voor het samenwerkend verband
CVSO.

Hoogeveen, Quant

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1988

De Wekker | 8 Pagina's

Organisatievorming rond de scholen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1988

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken