Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Synode van Groningen 1989 (XIV-slot)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Synode van Groningen 1989 (XIV-slot)

11 minuten leestijd

Zwervers en daklozen
In zijn openingswoord van de Synode had de praeses van de roepende kerk, drs. R.W.J. Soeters, er reeds op gewezen dat de stad Groningen vanouds de reputatie heeft een gastvrije stad te zijn: er is een gasthuis geweest voor „minvermogende kooplieden en andere reizigers". Bij de laatste lunch, op de laatste Synodedag vertelde ds. H.P. Brandsma iets over zijn evangelisatiewerk in Amsterdam: er is daar een huis waar zwervers en daklozen welkom zijn en een eenvoudige maaltijd kunnen krijgen. Hij ging zelfs zover (onder invloed nog van de openingstoespraak van ds. Soeters?) hierin een vergelijking te trekken met de leden van de Synode, die als zwervers en daklozen onderdak en voedsel ontvingen in de Groningse hoofdstad.
Maar dat muisje had nog wel een - heel mooi - staartje: woensdagavond 15 november deelde mevr. Van Ieperen namens de verzorging mee, dat de netto-opbrengst van de koffie, thee en koeken (die de bezoekers hadden betaald) bestemd zou worden voor dit werk onder de Amsterdamse zwervers en daklozen. Totaal een bedrag van ƒ 250,-!

Instructie afvaardiging Ned. Geref. predikant naar meerdere vergaderingen
Na de afhandeling van het bezwaarschrift van Urk-Maranatha was de weg vrij voor de behandeling van de instructie van de Part. Synode van het Noorden die het mogelijk wil maken om in gemeenten waar samenwerkende kerken in de praktijk als één gemeente functioneren, de predikant van die gemeente (alhoewel niet Chr. Geref.) af te vaardigen naar de classicale vergadering (onder beperking van bepaalde rechten zoals classisbeurten enz.). Tenminste... de intentie van deze instructie kwam aan de orde; er was immers een appel van Urk-M. aangenomen dat de instructie raakte. Maar na een (interessant) ordedebatje was de Synode van oordeel dat de instructie een bredere achtergrond had dan in het appel van Urk was bestreden. De zaak ligt nu open, ter behandeling.
Commissie 2 was van oordeel dat de zaken die in de instructie worden aangeroerd, op dit moment niet zonder meer verwezenlijkt kunnen worden. De kwestie van feitelijk geïntegreerde gemeenten (zoals bijv. in Almere en Nieuwegein) is immers in bijlage 8 K.O. nog niet geregeld. Dat zal toch eerst moeten gebeuren. Ook verder zijn er nogal wat haken en ogen (bijv. rond principiële aanspreekbaarheid van een niet-chr. geref. predikant op onze meerdere vergaderingen). Daarom besloot de Synode (op voorstel van de commissie) aan deputaten Eenheid opdracht te geven om zich op deze zaken te bezinnen (daarbij geadviseerd door de hoogleraar kerkrecht) en dan op de Synode van 1992 met voorstellen te komen.

1892-1992
Over drie jaar hopen onze kerken hun honderdjarig voortbestaan te vieren. Het zal goed zijn als daar ter zijner tijd - onder het voorbehoud van Jacobus - gepaste aandacht aan wordt gegeven. Daarom is er een commissie benoemd (zo tussen de andere agendapunten door) die e.e.a. moet voorbereiden; daarin hebben zitting twee leden van het moderamen van de Synode, twee curatoren en het college van hoogleraren; secretaris wordt drs. R.W.J. Soeters.
Het zal het enige behandelde agendapunt zijn geweest dat niet via de „ordelijke" weg de tafel van de Synode heeft bereikt. Maar het is dan ook wel iets heel bijzonders!

Benoemingen
Aan het eind van iedere Synode vinden altijd weer de benoemingen plaats voor de deputaatschappen die de komende drie jaar weer met de hun gegeven opdrachten aan het werk gaan.
In de regel is bekend wie er van de betrokken deputaatschappen aftredend zijn. Dat kan zijn wegens het bereiken van de 70-jarige leeftijd of wegens het feit dat men al verscheidene perioden gediend heeft, of wegens andere drukke werkzaamheden. Deputaten doen dan voorstellen voor nieuw te benoemen leden van de Kerk tot deputaat - in de regel via een tweetal. Het moderamen van de Synode komt tenslotte met een pakket voorstellen, daarin rekening houdend met het aantal deputaatschappen waarvan iemand al lid is, gebleken bekwaamheden en breedte van de Kerken.
In comité-zitting werden de volgende personen benoemd tot deputaat:
A. deputaatschappen waarin tevens leden benoemd zijn door de Particuliere Synoden:
1. Emeritikas: P. Zuidema, 1e penningmeester; D. Lokhorst, 2e penningmeester; drs. L.W. Bil, actuaris.
2. Theol. Universiteit:
a. Curatorium: ds. B. Bijleveld, secr.; ds. J. Brons, secundus-secr.
b. Financieel beheer: drs. H. Schuurhuis; I.L. Stolk; mr. P. van Zwieten; sec. drs. G. van Westrienen; H. Bos; not. J. Herweijer; adviseur i.v.m. studiefonds: drs. W.J. Quist.
3. Evangelieverkondiging onder Israël: dr. G.C. den Hertog, 1e secr.; ds. B. de Graaf, 2e secr.; P. Vree, 1e penn.; ds. M.W. Vrijhof, 2e penn.; dr. T. Brienen, adviseur.
4. Buitenlandse Zending: drs. W. van Heest, alg. vrz.; ds. J.H. Carlier, 1e secr.; drs. A.C. de Geus, 2e secr.; J.W. Kuiper, 1e penn.; P. Stafleu, 2e penn.; drs. W. van Heest, drs. R. Hol, drs. W.P. de Groot, sectievoorzitters.
5. Evangelisatie: P. de Korte, penn.; ds. H. van Mulligen; ds. J. Vogel; sec. drs. W. Steenbergen; C.J. Verschoor.
6. Steun Kerken Polders IJsselmeer: C. Visser, vrz.; ds. H.J.Th. Velema, secr.; G. Verhoef, penn.; sec. H. van den Herik; ds. C.J. van den Boogert; W. Duyst.
7. Onderlinge Bijstand en Advies: A. de Geus, vrz.; J.C. de Jong, secr.; C. van Drieënhuizen, penn.; W.R. Groenendijk; N. Haazebroek; sec. H.J. van Maanen; J. Zuidema; G. Schenk; P. Auee; J.C. van Beveren.
B. Generale deputaatschappen:
8. Radio-kerkdienstuitzendingen: ds. R. van Beek; ds. H. de Graaf; ds. J. van Mulligen; drs. W.J. Quist; sec. ds. H. Last.
9. Geestelijke verzorging varenden: ds. C.J. van den Boogert; H. Bor; ds. A. van Heteren; H. Huygen; ds. Th. Rutters; ds. A. van der Veer; ds. M. Vlietstra.
10. Geestelijke verzorging militairen: ds. G. Bijkerk; A.C. Floor; P. de Graaf; ds. H. van den Heuvel; N. van der Lugt; H.P. Noppe; ds. M. Oppenhuizen; ds. H. van der Schaaf; I.J. Tollenaar.
11. Contact met de kerkjeugd: D. van Arkel; ds. H. de Graaf; ds. H.H. Klomp; ds. G.P.M. van der Linden; ds. H. Last; ds. H.C. Mijnders; dr. J. van der Wal; ds. A.K. Wallet; adviseurs: ds. K. Boersma; ds. J. Plantinga.
12. Kerk en Onderwijs: drs. C.M. van der Hoek; ds. D. Quant; drs. J.J.F. Scheper; drs. G. van 't Spijker; prof. dr. L. Strengholt *; ds. D. Visser.
13. Geestelijke verzorging gehandicapten en ziekenhuispastoraat: mr. W. Bijleveld; Joh. Bil; G. van Brenk; mevr. M. de Graaf-Floor; ds. J.W. van de Gronden; J. de Roode; B.R. Steenbergen; dr. J. Trommel; ds. A. van der Veer.
14. ADMA: ds. J. Plantinga, vrz.; ds. J. Brons, secr.; A. van der Heiden, penn.; mevr. G.C. van Balen-Zandbergen; H. Kazen; G.H. Kuylenburg; ir. H. Moret; drs. W. Steenbergen; mevr. S.P. Strijbis; ds. C. Westerink; P. Zwiep; sec. ds. J. Jonkman; adviseur: prof. dr. W.H. Velema.
15. Kerk en bedrijfsleven: mevr. drs. T. Drenth; drs. W.P. de Groot; H. Kazen, penn.; ir. A. Langstraat; ds. J. Vogel; ir. C. Veen; sec; H.G. Barendregt; ir. C. Lommers.
16. Hulpverlening binnen- en buitenland: drs. W.C. Moerdijk, vrz.; H. Medema, secr.-penn.; mevr. D. Affourtit-Bouterse; drs. C.W. Buijs; J. Hoefnagel; drs. B. Loonstra; ir. H. Moret; mevr. T. Witzier-van 't Hoff.
17. Redactie De Wekker: prof. dr. W. van 't Spijker, hoofdredacteur; ds. K. Boersma, redactie-secr.; ds. A. Baars; D. Koole; ds. J. Jonkman; P.Th. Versteeg.
18. Redactie Jaarboek: ds. H. van der Schaaf; drs. J.C.L. Starreveld; ds. H.J.Th. Velema; sec. drs. R.W.J. Soeters.
19. Uitgave Kerkorde: prof. dr. W. van 't Spijker; drs. J.C.L. Starreveld; drs. R.W.J. Soeters, secr.
20. Contact met de Overheid: prof. dr. W. van 't Spijker, vrz.; mr. dr. C.J. Verplanke, secr.; C.N. van Dis; mr. H. Herweijer; ds. J. van Mulligen; prof. dr. W.H. Velema; ds. J. Westerink; sec. ds. H. van der Schaaf.
21. Eenheid Geref. belijders/correspondentie buitenlandse kerken: ds. A. Baars; ds. P. den Butter; ds. B. de Graaf; A. van Hattem; drs. A.G. Knevel; G. van Malkenhorst; drs. J.W. Maris; ds. D. Quant; drs. J.C.L. Starreveld; ds. J. Westerink; ds. B. Witzier.
22. Vertegenwoordiging der Kerken: ds. M.C. Tanis, vrz.; drs. J.C.L. Starreveld, secr.; ds. J. van Amstel; ds. J. Westerink.
23. Financiële zaken: D. Blom, R.A.; G.P. Groeneveld; mevr. J. de Jong; C. Kleinjan; A.H.J. Schwartz, R.A.; sec. J.M.J. Kieviet.
24. Kerkelijk-administratief bureau: mr. J.S. van Balen; J.W. Bargeman; G.L. Bouwman; C. Groeneveld; J. van der Keur, sec; L. van der Zwaag.
25. Quaestor Generale Synode: D. Lokhorst, 1e quaestor; J. Boer, 2e quaestor.
26. Kerkelijke archieven: prof. dr. W. van 't Spijker, vrz.; drs. J.N. Noorlandt, secr.; A. Medema; drs. J.C.L. Starreveld; F. van der Hart, archivaris; mr. C.J. van Heel, archivaris.
27. Onderzoek taken en prioriteitenstelling deputaatschappen: J. Bijleveld; T. van Dieren; D.C. van de Kreeke; ds. M.C. Tanis; S. Pieper; E.B. de Vin.
28. Berijmde Schriftgedeelten: ds. J. van Amstel, vrz.; ds. T.M. Hofman, secr.; J. Groeneveld; ds. A. Hilbers jr.; A. Pietersma.
29. Commissie van bijstand: ds. H. van der Schaaf; drs. J.C.L. Starreveld; ds. M.W. Vrijhof; ds. J. Westerink.

Roepende kerk Gen. Synode 1992-rondvraag art. 43 K. O.
Als roepende voor de e.k. Generale Synode wordt de kerk van Apeldoorn-Centrum aangewezen. Bij de rondvraag naar art. 43 K.O. kan de praeses met dankbaarheid constateren dat deze op niemand van toepassing is: er is in broederlijke sfeer vergaderd.

Sluiting van Synode
De praeses maakt zich op om de Synode te gaan sluiten. Hij spreekt van dank aan de Here voor alles wat Hij gaf; van dankbaarheid wegens de broederlijke geest en eensgezindheid; van intensiteit, omdat er flink gewerkt is en er veel van de commissies is gevraagd - de rapporteurs hebben goed hun werk gedaan, evenals alle leden van de Synode; van eenstemmigheid, want de meeste besluiten konden zonder hoofdelijke stemming worden genomen; van duidelijkheid, waar de genomen besluiten door worden getekend. Hij wil spreken over een goede, ontspannen, besluitvaardige en Schriftgerichte Synode.
De kerkeraad van Groningen ontvangt veel dank voor alles wat - uit liefde tot de Kerken - werd gedaan. De praeses van de kerkeraad ontvangt een envelop met inhoud, die (naar deze even later zegt) bestemd zal worden voor het orgelfonds: er moet een extra fagot-stem komen.
In deze dank aan de roepende kerk worden met name betrokken:
- de scriba br. A. Visser en de praeses drs. Soeters;
- de commissie van voorbereiding o.l.v. br. Kamminga;
- de commissie van consumptie en bediening o.l.v. zr. Van Ieperen;
- de werkgroep zalen o.l.v. br. Wubs;
- de werkgroep administratie o.l.v. br. Spoelstra en br. Loonstra (huisdrukkerij).
Alle leden van de Synode ontvangen nog een echte „Olle Grieze"-Groninger koek.
Wanneer de praeses de vergadering dankt voor haar hulp bij zijn leiding, neemt de assessor het woord om op zijn beurt de praeses te danken voor de wijze waarop hij de vergaderingen van de Synode leidde: het is u een wonder te mogen dienen, door de Here daartoe verwaardigd en geroepen en gezegend!
Namens de prae-adviseurs spreekt prof. dr. W. van 't Spijker. Hij verontschuldigt zich voor het feit dat de hoogleraren nog wel eens moesten „schitteren door afwezigheid"; Apeldoorn riep; maar wellicht - wanneer Apeldoorn in 1992 op een andere wijze roept - dat dit dan beter kan gaan. Wanneer wij spraken (aldus prof. Van 't Spijker) leken we het zo nu en dan wel eens niet onderling eens te zijn als prae-adviseurs. Maar zoekt u daar niet te veel achter: we zitten volstrekt op één lijn in het willen dienen van de Kerken. Daarom ervaren we zo'n Synode als hartverwarmend!
De praeses hoopt tenslotte dat we als Kerken de komende periode zullen ingaan vanuit de traditiegetrouwheid, zoals die in Judas: 24 en 25 wordt gevonden. Dan zullen we betrouwbaar blijken in onze presentatie naar buiten! Na het dank- en smeekgebed belijden we samen ons geloof en zingen Ps. 90:1 en 9.
Klokke negen valt de hamer en is de Generale Synode der Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Groningen anno Domini 1989 gesloten.

Hoogeveen, D. Quant

* Met verdriet hebben we na de sluiting van de Synode op 26 nov. 1989, kennis genomen van het overlijden van prof. dr. L. Strengholt. De Here God trooste zijn vrouw en kinderen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 december 1989

De Wekker | 8 Pagina's

De Synode van Groningen 1989 (XIV-slot)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 15 december 1989

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken