Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de vergadering van de classis Rotterdam, gehouden op woensdag 30 oktober 1991 in de kerk te Barendrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de vergadering van de classis Rotterdam, gehouden op woensdag 30 oktober 1991 in de kerk te Barendrecht

6 minuten leestijd

De vergadering wordt geopend door de praeses van de roepende kerk, ds. J.P. Boiten van Schiedam. Moderamen: di. A. Baars, praeses; C.D. Affourtit, assessor en P. Beekhuis, scriba.
Br. G.P. Groeneveld wordt benoemd tot quaestor. Hij volgt br. F. van Holten op, die om ontheffing gevraagd had. De classis spreekt grote waardering uit voor de wijze waarop br. Van Holten zijn werk als quaestor jarenlang verricht heeft.
Het blijkt dat in vier van de vijf gemeenten die aan de beurt waren, geen visitatie plaatsgevonden heeft. Ook zijn slechts twee van de drie achterstallige visitaties gehouden. Dit is aanleiding tot een gesprek over de kerkvisitatie. De gedachte wordt geopperd het aantal visitatoren uit te breiden. Besloten wordt dat de huidige visitatoren voor de voorjaarsvergadering een voorstel zullen indienen om de - altijd al - haperende visitatie beter te laten verlopen. Ds. D.J. van Vuuren wordt tot nieuwe coördinator van de visitatoren benoemd.
Lang staat de vergadering stil bij een aantal stukken in verband met het besluit van de vorige vergadering om de instructie van Rotterdam-Centrum te verwerpen inzake nauwer samenleven met de Ned. Geref. Kerk van Rotterdam-Overschie.
Van Rotterdam-Centrum zijn vier stukken ontvangen:
* een brief d.d. 24 juli 1991 waarin meegedeeld wordt dat appel bij de P.S. v.h. Zuiden aangetekend wordt;
* een afschrift van een brief d.d. 11 juli 1991 aan de leden van Rotterdam-Centrum, waarin uitgelegd wordt waarom de kerkeraad meent zich niet aan het besluit van de classis te kunnen houden;
* een afschrift van een brief d.d. 31 juli 1991 aan de kerkeraden van de Chr. Geref. Kerken in Nederland, waarmee de kerkeraad de kerken informeert over de gang van zaken;
* een instructie met het verzoek om de roepende kerk van de P.S. v.h. Zuiden te verzoeken de P.S. op kortst mogelijke termijn bijeen te roepen, omdat een spoedige uitspraak inzake het appel van Rotterdam-Centrum gewenst is.
Van Rotterdam-Oost/Capelle aan den IJssel is een brief d.d. 10 september ontvangen, waarin de kerkeraad meedeelt bezwaard te zijn over het besluit dat de classis nam inzake de instructie van Rotterdam-Centrum: „Er zijn geen Schriftuurlijke en Confessionele gronden genoemd voor dit besluit... de onderlinge spanningen zijn alleen maar groter geworden . . . De kerkeraad van Rotterdam-Oost/ Capelle a/d IJssel verzoekt derhalve dringend de classis Rotterdam de instructie in heroverweging te nemen, en een besluit te nemen dat Schriftuurlijk en Confessioneel gefundeerd is, dat de onderlinge verhoudingen bevordert, en dat in overeenstemming is met de regels van bijlage 8, opdat op dit punt de eenheid met het kerkverband bewaard zal blijven".
Van Oud-Beijerland werd een instructie ontvangen, waarin er bij de classis op aangedrongen wordt het besluit inzake de instructie van Rotterdam-Centrum te herzien, en de instructie alsnog te aanvaarden: „De kerkeraad van Oud- Beijerland is van oordeel, dat door het classisbesluit van 2 juli j.l. ten onrechte de betrouwbaarheid van de Kerkeraad van Rotterdam-Centrum in de leer in twijfel is getrokken en dat daardoor de eenheid binnen het kerkverband wordt geschaad".
Op formele gronden wordt Oud-Beijerland gevraagd de instructie terug te nemen: de zaak is - vanwege het appel - nu in handen van de P.S. v.h. Zuiden. Wel wil de classis de intentie van de instructie (en daarmee ook van de brief van Rotterdam-Oost/Capelle a/d IJssel) honoreren: er zal verder gesproken moeten worden over de onderlinge verhoudingen. Oud-Beijerland neemt de instructie terug en zal voor de volgende vergadering een nieuwe instructie indienen. Daarmee is ook de brief van Rotterdam-Oost/ Capelle a/d IJssel behandeld.
De instructie van Rotterdam-Centrum inzake een vervroegde vergadering van de P.S. v.h. Zuiden wordt teruggenomen. Er zal een brief uitgaan van de classis naar de P.S. met het verzoek om het appel van Rotterdam-Centrum bij voorrang te behandelen.
Een voorstel van ds. v.d. Sluys wordt na stemming (19 voor, 14 tegen, 1 onthouding, 2 brs. van R'dam-C. uiteraard niet meegestemd) aangenomen:
„De classis
gehoord: de mondelinge toelichting ter vergadering bij het appel van Rotterdam-Centrum inzake het classisbesluit van 2 juli;
kennisgenomen hebbend: van (1) het schrijven van 24 juli inzake het appel van Rotterdam-Centrum tegen het classisbesluit van 2 juli; (2) het schrijven van 11 juli dat ondanks de afwijzing van de classis van 2 juli toch gekomen is tot een nauwer samenleven met de Ned. Geref. Kerk van Rotterdam-Overschie;
constateert dat Rotterdam-Centrum volgens art. 31 D.K.O. niet voor vast en bondig heeft gehouden hetgeen bij meerderheid van stemmen is uitgesproken;
van oordeel dat de artikelen van de D.K.O. stipt nageleefd dienen te worden;
van mening {1) dat Rotterdam-Centrum zakelijk niet aan het besluit van de classis heeft voldaan en daarom in feite vermaand behoort te worden; (2) dat de pogingen om het onderlinge vertrouwen te herstellen onze gezamenlijke instemming verdienen;
betreurt in sterke mate dat Rotterdam-Centrum zich niet aan het besluit heeft geconformeerd".
Van het Kerkelijk Bureau is een brief ontvangen over de afdracht voor de kerkelijke kassen in 1990. Het blijkt dat Barendrecht, Middelharnis, Nieuwpoort en Rotterdam- Kralingen niet aan alle kassen hebben bijgedragen. Daarmee is een totaal van ƒ 27.100,- te weinig aan het kerkverband afgedragen. Bij monde van de praeses, ds. Baars, spreekt de classis uit:
„de classis betreurt het in ernstige mate dat u niet bijdraagt; en dringt er bij u op aan dat u dat wel doet".
Van Schiedam is een instructie ontvangen betreffende vergoeding van inkomstenderving voor afgevaardigden naar meerdere vergaderingen. Deze instructie wordt na bespreking teruggenomen. Schiedam zal een gewijzigde instructie indienen, m.n. gericht op afvaardiging naar de G.S.
....
gehouden, in opdracht van de classis georganiseerd door Vlaardingen. Dit is zo goed bevallen dat aan Vlaardingen gevraagd wordt voortaan eenmaal per jaar zo'n conferentie te organiseren.
De zendingscorrespondent, ds. J.P. Boiten, vraagt in zijn verslag aandacht voor het „Zendingsblad" van september: dat is een themanummer. Hij vertelt over de geslaagde zendingsdag en doet namens de classicale zendingscommissie het voorstel om de afdracht te wijzigen in 60% voor de zending, 25% voor evangelisatie en 15% voor het werk in Israël (was: 50,25,25). De classis stemt hiermee in, in de wetenschap dat dit in de toekomst indien nodig weer herzien kan worden.
De classicale deputaat evangelisatie, ds. J.J. Lof, rapporteert dat op 4 juni j.l. een goede bezinningsavond gehouden is, met als spreker evangelist H. Bor. Ds. J. Kievit maakte een verslag dat aan alle kerkeraden gezonden wordt. Inmiddels is ook een overzicht gemaakt van alle evangelisatieactiviteiten in de classis. Dit wordt uitgedeeld.
De commissie onderwijs is tot de conclusie gekomen dat het, bij gebrek aan belangstelling, niet zinvol is om te komen tot een permanente classicale commisise onderwijs. De classis kan niet anders dan deze conclusie overnemen. De commissie wordt ontbonden.
Regelingen voor de voorjaarsvergadering 1992 worden getroffen:
Roepende kerk: Spijkenisse; datum: D.V. 19 februari 1992; afvaardiging diakenen: Maassluis, Middelharnis en Nieuwpoort; moderamen: di. P. Beekhuis (praeses), A. Baars (assessor) en J.P. Boiten (scriba).
Nadat de assessor de praeses bedankt heeft voor de wijze waarop hij de vergadering leidde, gaat hij voor in dankgebed. Dan sluit de praeses de vergadering.

C.D. Affourtit

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 maart 1992

De Wekker | 8 Pagina's

Verslag van de vergadering van de classis Rotterdam, gehouden op woensdag 30 oktober 1991 in de kerk te Barendrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 13 maart 1992

De Wekker | 8 Pagina's

PDF Bekijken