Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Iets over Gods bemoeienis met onze wereld

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Iets over Gods bemoeienis met onze wereld

7 minuten leestijd

Afgewende watersnood
De dreiging van een ernstige watersnood ligt achter ons. In Limburg hebben duizenden mensen met de overlast van het water in hun woningen te maken gekregen.
Als zo iets zich binnen twee jaar herhaalt, is dat voor de betrokkenen een naar gebeuren. Maar nog dreigender was de hoge waterstand in het rivierengebied in midden-Nederland. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een kwart miljoen (!) mensen uit voorzorg geëvacueerd moesten worden. Het heeft tot in het buitenland toe verwondering gewekt dat zo'n grootscheepse volksverhuizing zo gedisciplineerd is verlopen. De verantwoordelijke overheidspersonen hebben een te bewonderen prestatie neergezet. Dat de mensen massaal gehoor gaven aan het advies en later het bevel om huis en goederen te verlaten en een veiliger heenkomen te zoeken, bewijst wel dat de situatie inderdaad zeer kritiek is geweest.
Nu deze dreiging van ons is afgewend, hebben velen God gedankt voor Zijn goedheid over ons, dat de watersnood niet nog veel ernstiger gevolgen heeft gehad.

Over Gods voorzienigheid
In de kerkdiensten is de dankzegging opgezonden. Wie zo gedankt heeft, erkent daarmee dat Gods hand in dit gebeuren is te zien. Over hoe we Gods bemoeienis met de dreiging van het water moeten zien, is reeds veel gedacht en gesproken. In onze belijdenis wordt gesproken van de voorzienigheid van God. Zondag tien van de Heidelbergse Catechismus belijdt (in antwoord 27) de almachtige en alom tegenwoordige kracht van God, waardoor Hij hemel en aarde met alle schepselen als door Zijn hand voortdurend in stand houdt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja alle dingen ons niet bij toeval maar uit Zijn vaderlijke hand ons toekomen. Het gelovig weten dat God alles geschapen heeft en door Zijn voorzienigheid in stand houdt wil ons in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar doen zijn en geeft voor onze toekomst een goed vertrouwen op onze getrouwe God en Vader. Deze belijdenis is allereerst bedoeld voor onze persoonlijke troost en vertrouwen. In alles zijn Gods kinderen in Gods vaderlijke hand. Gods kind mag belijden dat de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus om Zijn Zoon Christus zijn en haar God en Vader is (zondag 9). Toch spreekt de geloofsbelijdenis van Gods voorzienigheid ook van de werkelijkheid van Gods voortdurende bemoeienis met heel Zijn schepping en met alle schepselen tot en met de duivelen toe.

Tekenen der tijden
Wij kunnen Gods hand in rampen en opvallende gebeurtenissen niet direct aanwijzen en verklaren. Maar dat de hand van God in elke gebeurtenis is, staat Bijbels gesproken vast. Dit brengt mij bij het thema van het onderkennen van de tijd door het opmerken en interpreteren van de zogenaamde tekenen der tijden. Deze uitdrukking komt voor in Mattheüs 16:3. De Farizeeën en Sadduceeën komen tot Jezus en vragen van Hem een teken uit de hemel. Deze vraag komt voort uit de intentie om Jezus te verzoeken. Wat Jezus tot dusver gedaan had, werd dus door de vraagstellers niet erkend als wettig van God komend. Jezus verwijt hun in Zijn antwoord dat ze wel de weersverschijnselen weten te onderkennen en te interpreteren, maar dat ze de tekenen der tijden niet verstaan en er in ongeloof aan voorbijgaan. Ze weten de woorden en daden van Jezus niet te onderscheiden als woorden en daden van het op aarde gekomen Koninkrijk van God. Men miskent Gods heilsbemoeienis met de mensen. In Lucas 12 vers 54-56 is het verband wat anders dan in Mattheüs 16, maar de boodschap is dezelfde. Jezus vraagt in vers 56: „Waarom onderkent gij deze tijd niet?"
Het komt er dus op aan dat wij de eigen tijd onderkennen. Dat wil zeggen: in verband brengen met Gods heilsbemoeienis met onze eigen wereld en tijd. Zoals in Jezus' dagen Gods heilsbemoeienis met de mensen manifest werd in Jezus Christus Zelf, zo is vandaag Gods heilsbemoeienis met de wereld nog even duidelijk in de prediking van het Evangelie. Jezus Christus, de Gekruisigde en Opgestane, komt in de prediking van het Evangelie tot de mensen. Hoe reageren wij op deze heilsboodschap, die voor ieder mens beslissend is? God geeft begeleidende tekenen bij deze prediking van het Evangelie in de wereld. Het zijn in en voor de wereld ook opvallende gebeurtenissen. Alleen: hoe worden ze gezien en beoordeeld? Erkent men Gods bemoeienis in deze tekenen der tijden? Erkent men dat God in de tekenen der tijden spreekt tot de mensen? De tekenen der tijden zijn te zien als signalen van de wederkomst van Christus.
Christus komt terug om te oordelen de levenden en de doden. De tekenen der tijden zijn nog niet het oordeel zelf. Ze roepen juist op tot bekering en geloof. Ze roepen de mensen toe: Laat u nog met God verzoenen. Het is nog het heden der genade. Stel uw bekering tot God niet langer uit. God heeft uw heil op het oog. Leef niet verder alsof er geen God is en alsof er geen wederkomst van Jezus Christus te verwachten is. In het boek Openbaring wordt in dit licht van deze oordelen veel gesproken. De tekenen der tijden als signalen van het komende oordeel staan in het kader van Gods heilsbemoeienis met Zijn wereld en mensen.

Zich er niet van afmaken
Men mag zich van deze gebeurtenissen niet afmaken door te zeggen dat calamiteiten in elke eeuw zijn voorgekomen. Dat is stellig waar, maar daarmee is het laatste woord niet gezegd. In elke tijd hebben sprekende gebeurtenissen hun functie gehad als tekenen van de tijden. In elke eeuw waren ze signalen, die de komst van Christus hebben aangekondigd. De tekenen der tijden willen in elke tijd als waarschuwingssignalen worden verstaan. Geen generatie kan zich daarvan afmaken door te zeggen dat ze er altijd geweest zijn.

Nog wat meer over de tekenen der tijden
Ik geef u nog iets door van wat prof. dr. J. van Genderen in de Beknopte Gereformeerde Dogmatiek over de tekenen der tijden heeft geschreven, bladzijde 756 en volgende. Jezus spreekt over laatste dingen in Mattheüs 24 (ook Marcus 13 en Lucas 21). De discipelen vragen: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? Men kan drie fasen bij de laatste dingen, waarover Jezus in Mattheüs 24 spreekt, onderscheiden. In de eerste fase zijn er verleidende geesten en valse Christussen. Er is sprake van oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen, van verdrukking, haat, afval, toeneming van de wetsverachting, verkilling van de liefde van de meesten, maar ook van de prediking van het evangelie van het Koninkrijk tot een getuigenis voor alle volken. In de tweede fase zal er een verdrukking zijn zoals er nooit eerder geweest is. Terwille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Valse Christussen en valse profeten zullen grote tekenen en wonderen doen. In de derde fase zullen er geweldige kosmische tekenen zijn. Dan verschijnt de Zoon des mensen met grote macht en heerlijkheid.
Als we letten op het karakter van de tekenen zijn drie verschillende aspecten te onderscheiden: 1. Ze roepen om het einde, zoals de toeneming van de wetsverachting. 2. Ze kondigen het einde aan, zoals natuurrampen. 3. Ze bereiden het einde voor, zoals de prediking van het evangelie aan alle volken.
De tekenen der tijden dienen niet om de dag van Christus' komst te berekenen. Ze zijn signalen en waarschuwingen die de aandacht van de gelovigen op de naderende komst van Christus richten. Met die signalen zegt Christus ons, dat Zijn komst nadert. Ze roepen ons op tot waakzaamheid. Berekeningen hebben niet de minste zin en ze zijn nog nooit uitgekomen en ze zullen ook nooit uitkomen. Het komt op waakzaamheid nu aan. Het bezig zijn met de tekenen der tijden doet ons met grote belangstelling de gang van de gebeurtenissen in onze tijd volgen. We zien de groeiende concentratie van het kwaad maar ook de macht van het Koninkrijk van God, dat in onze wereld als een onomstotelijke werkelijkheid voor het geloof openbaar wordt.

Ik kom -ja kom!
De verhoogde Heiland getuigt aan het einde van de Bijbel; „Ja, Ik kom spoedig". Het antwoord van de Kerk is: „Kom, Here Jezus", Openbaring 22:20. Kunnen wij in dit antwoord meekomen? Dan verstaan wij de boodschap van de tekenen der tijden en zullen wij ons toewijden aan alle arbeid, die de komst van Gods Koninkrijk onder de mensen bevordert.

J. Jonkman

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 februari 1995

De Wekker | 16 Pagina's

Iets over Gods bemoeienis met onze wereld

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 februari 1995

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken