Bekijk het origineel

Geheimenis - Verborgenheid (II)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Geheimenis - Verborgenheid (II)

6 minuten leestijd

In het Oude Testament
In het Oude Testament komen we het woord verborgenheid of geheimenis wel tegen, maar in het Hebreeuws staan dan verschillende woorden. We moeten daarom uit deze teksten niet te veel afleiden als we het hebben over het woord geheimenis. In Job 11:6 bijvoorbeeld spreekt Zofar over de verborgenheden (geheimenissen) van de wijsheid. De gedachte is dat God aan de mens inzicht moet geven in de verborgenheden van de wijsheid. In Job 11:7 staat in de Nieuwe Vertaling: „Kunt gij de geheimen Gods doorgronden?" Het woord „geheimen" is een willekeurige vertaling. Het gaat om de navorsing van wat in God is en dat kan een mens niet. De diepten van God - want daar gaat het om in deze tekst - kunnen door de mens niet worden uitgevonden. Dan hebben we hier eenzelfde gedachte als die Paulus onder woorden brengt in 1 Corinthiërs 2:10: het is de Heilige Geest, Die alle dingen doorzoekt, zelfs de diepten van God. En de Heilige Geest maakt aan de gelovigen bekend de rijkdom en diepten van het Evangelie, dat voortkomt uit de verborgen wijsheid van God.
In Job 38:16 vraagt God aan Job - althans volgens de Nieuwe Vertaling - of Job door de „geheimenissen van de waterdiepte" heeft gewandeld. Ook dit is een vrije weergave. Het gaat om de onnaspeurlijkheid van de oceanen. Het woord dat voor oceanen wordt gebruikt, legt vooral de nadruk op het onmetelijke en wonderlijke van de oceanen. Job kan daarin geen onderzoek doen. Het is ontoegankelijk terrein voor hem. De kennis die God daarvan heeft, wordt aan Job niet gegeven.
In Psalm 44:22 lezen we dat God de verborgenheden (geheimen) van het hart kent. De dichter van Psalm 78 is vaardig om overvloedig verborgenheden uit te storten, van ouds her, vers 2. Hij wil in raadselspreuken vertellen van de grote daden van God in de geschiedenis van Zijn volk. Het komt aan op het gelovig verstaan van de daden en wonderen van de Heere, waarvan de geschiedenis van Israël vol is. Die daden moeten worden doorverteld. Het gaat om de rechte kennis van deze God, Die zulke wonderen doet en Die Zijn Verbond heeft gegeven aan Zijn volk. De daden van de Heere geven hun wijsheid en hun kracht prijs wanneer men in geloof er naar luistert en ze overdenkt. Ze moeten worden gepredikt, doorgegeven en bezongen. Uit de daden van de Heere leert de mens God Zelf kennen.

Daniël
Direct bij ons thema brengt ons wat in het boek Daniël over de verborgenheden wordt gezegd. Hier gebruikt de Griekse vertaling van het Oude Testament, de zogenaamde Septuaginta, dan ook het woord „mysterie". In Daniël 2 lezen we van de droom van Nebukadnezar, de koning van Babel. De koning is door de droom verontrust. Hij begrijpt dat deze droom een boodschap bevat. Hij wil weten welke. Om er zeker van te zijn dat de wijzen en geleerden van Babel hem niet bedriegen, eist hij van hen dat ze hem niet alleen de droom uitleggen maar ook dat ze hem de droom vertellen. Dat is een onmogelijke eis. De zaak staat op scherp in Babel. Daniël en zijn vrienden gaan in gebed tot de Heere, de God des hemels.
Ze smeken de Heere of Hij deze verborgenheid wil bekend maken. In een nachtgezicht wordt aan Daniël het mysterie geopenbaard. In zijn dankgebed looft en prijst Daniël de Naam van de Heere. Aan Hem behoort de wijsheid en de kracht. De Heere verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. De Heere openbaart diepe en verborgen dingen, Daniël 2:22. Hij weet wat in het duister is en het licht woont bij Hem. Daniël erkent voor de koning dat geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers de verborgenheid waarnaar de koning vraagt, te kennen kunnen geven. In deze woorden zit ook de gedachte, dat de duivel geen werkelijke verborgenheden kan openbaren. De duivel is geen openbaarder van geheimenissen! Daniël belijdt voor de koning dat er een God in de hemel is. Die verborgenheden openbaart. God beschikt over de verborgenheden van de toekomst en het heeft de levende God behaagd door middel van een droom aan Nebukadnezar bekend te maken wat er geschieden zal. Daniël erkent ootmoedig dat aan hem de droom van de koning niet is geopenbaard door een wijsheid die hij zou bezitten boven alle levenden.
We laten de inhoud van de droom van Nebukadnezar rusten. Het gaat ons om de boodschap dat de bekendmaking van verborgenheden een werk van de Heere is. Het bekend laten worden van geheimenissen is openbaringswerk van God. Het geheimenis waarvan Daniël spreekt, is dus een geheimenis met betrekking tot de toekomstige gebeurtenissen, die God zal laten geschieden. Nebukadnezar wordt ervan op de hoogte gebracht door middel van een vreemde en onbegrijpelijke droom. De juiste betekenis van de droom kan alleen worden verstaan door een openbaring van Godswege. Het gaat om wat God zal doen in de toekomst. De openbaring van de verborgenheden houdt dus in dat God ingrijpt in de geschiedenis en daarin Zijn grote daden stelt. God maakt bekend wat Hij gaat doen in de toekomst. Zijn daden staan in het raam van Zijn grote heilsplan met de wereld. In het boek Daniël blijft de openbaring van de geheimenissen nog in een zekere vaagheid gehuld. In de openbaring van de verborgenheden blijven toch nog geheimen over. Zie ook Daniël 12:8 en 9. Er blijven dingen, die Daniël wel gehoord heeft, verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Ook Daniël heeft niet alles begrepen.

In het Nieuwe Testament wordt de openbaring van het geheimenis in het volle licht gesteld. Heilsverborgenheden worden geopenbaard in het Evangelie. Ja het Evangelie is de openbaring van het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing, zie zondag 12 van de Catechismus, antwoord 31. Maar om dit Evangelie op de juiste wijze te verstaan, is ook weer openbaring, inzicht van Boven, nodig. De inhoud van het Evangelie is zonder de verlichting van de Heilige Geest niet te vatten. Ook daar hopen we in het vervolg dieper op in te gaan.

Ter overweging:
1 Waarom eiste Nebukadnezar dat de wijzen van Babel hem ook de droom zelf moesten vertellen?
2 Waar gaat het nu om in de verborgenheden, die God aan Daniël - de droom van Nebukadnezar en de uitlegging ervan - bekend maakte?
3 Waarom kunnen wij het Evangelie niet zonder de verlichting van de Heilige Geest verstaan?

J. Jonkman

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 maart 1995

De Wekker | 16 Pagina's

Geheimenis - Verborgenheid (II)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 maart 1995

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken