Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kort verslag van de vergadering van de Particuliere Synode van het Oosten, gehouden op woensdag 28 mei 1997 te Utrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kort verslag van de vergadering van de Particuliere Synode van het Oosten, gehouden op woensdag 28 mei 1997 te Utrecht

5 minuten leestijd

Namens de roepende kerk van Utrecht-West opent ds. M.J. Kater de vergadering met het lezen van Joel 2,1-17. Hij laat zingen Psalm 119,68 en 69 en gaat voor in gebed. Nadat de wettigheid van de vergadering is vastgesteld, wordt als moderamen gekozen ds. J. van Amstel, preses, ds. M.J. Kater, scriba en ds. J. Westerink, assessor. Bij de behandeling van de stukken van de quaestor wordt besloten dat van de classeskerken binnen het ressort van de P.S. een bijdrage van ƒ 4,15 per lid/dooplid gevraagd zal worden (een verhoging van 15 cent t.o.v. vorig jaar). Van de ingekomen stukken is het volgende vermeldenswaard: de classis Apeldoorn laat weten besloten te hebben geen nieuwe instructie in te dienen m.b.t. de verkiezing van afgevaardigden door de P.S. naar de G.S. Wél verzoekt zij de P.S. van het Oosten in de toekomst de intentie te blijven honoreren achter een eerdere instructie ter zake; (in deze instructie werd de P.S. gevraagd een procedure te hanteren die ertoe leidt, dat uit elke classis in het ressort van de P.S. een evenredig aantal predikanten en ouderlingen afgevaardigd zullen worden; de instructie zélf werd niet overgenomen door de P.S., maar de intentie achter de instructie werd wel gedeeld). Diverse rapporten en verslagen worden vervolgens besproken. Bij de bespreking van het rapport van Deputaten Evangelisatie wordt de waardering verwoord voor het feit dat het Deputaatschap veel aandacht geeft aan bezinning op het wezen en de methoden van evangelisatie. Deputaten laten weten „een sterke behoefte te voelen aan een vrijgestelde". In opdracht van de G.S. van 1995 bezinnen zij zich op een nieuwe instructie m.b.t. een eventueel nieuw te benoemen landelijk vrijgestelde voor het evangelisatiewerk. In de contacten met de IZB en het Geref. Vrijgemaakte Landelijk Verband voor Evangelisatie- Arbeid (LVEA) - die als positief ervaren worden - wordt gezocht naar mogelijkheden om samen te werken en gebruik te maken van elkaars diensten. Br. J. Tanger is vanwege zijn leeftijd aftredend als deputaat. De preses bedankt hem voor het werk dat hij voor het Deputaatschap verricht heeft. Bij de behandeling van het rapport van Deputaten Evangelieverkondiging onder Israël wordt waardering uitgesproken voor de verschenen publicaties, waaronder ook het bijzondere nummer van „Vrede over Israël" in het voorjaar van 1997 omdat inmiddels 40 jaargangen mochten verschijnen. Het rapport van Deputaten Onderlinge Bijstand en Advies maakt vragen los m.b.t. de verwachte stijging van de uitgaven. Inmiddels wordt reeds van zo'n 40 gemeenten een steunaanvraag ontvangen. Er zal dus een duidelijk (eventueel aangepast) beleid moeten zijn om de uitgavenstijging beheersbaar te houden.
Er is één instructie te behandelen. De classis Utrecht vraagt om advies m.b.t. het gevolg dat het besluit van de Landelijke Vergadering van de NGK om vrouwen toe te laten tot het diakenambt heeft voor de nauwere vorm van samenleven met de NGK die er plaatselijk is, m.n. wanneer een NGK, waarmee men reeds geruime tijd samenleeft, overgaat tot het bevestigen van vrouwelijke ambtsdragers of waar men de nauwere vorm van samenleven met de NGK ter plaatse handhaaft, ondanks het fungeren van vrouwelijke ambtsdragers. De classis Utrecht verzoekt de P.S. daarom aan de G.S. van 1998 te vragen bijlage 6 K.O. zo aan te vullen c.q. te wijzigen, dat op deze punten duidelijkheid verschaft wordt. In het gesprek over deze instructie erkent de P.S. dat deze zaak bij nieuwe aanvragen voor het aangaan van een nauwer samenleven tussen een CGK en NGK steeds weer een rol zal spelen. Ook is ze met de classis Utrecht van oordeel, dat door het besluit van de NGK om vrouwelijke ambtsdragers toe te laten, de indertijd door de classis geconstateerde eenheid in de zin van bijlage 6 K.O. op dit punt niet meer bestaat en dat daarom de indertijd verleende toestemming tot nadere samenwerking in feite niet meer geprolongeerd zou kunnen worden. Maar ze beseft eveneens dat het beëindigen van een nauwere vorm van samenleven, die zich ook in de praktijk van de betreffende gemeente geworteld heeft, voor de betrokken gemeente zeer ingrijpend, dan wel onmogelijk is. Hoewel de P.S. dus instemt met wat in de instructie geconstateerd wordt, komt ze toch tot het oordeel, dat het niet op haar weg ligt een advies te geven zoals dat door de classis Utrecht gevraagd wordt. Ze zal dit de classis meedelen.
Bij de benoemingen wordt het volgende besloten:
- Curatoren: ds. J. van Amstel, primus en ds. P.D.J. Buijs, secundus.
- Deputaatschap Zending: ds. B. de Romph, primus en ds. D. v.d. Zwaag, secundus.
- Deputaatschap Evangelieverkondiging onder Israël: ds. H. Biesma, primus en ds. A. Wagenaar, secundus.
- Deputaatschap OBA: br. P. Anee, secundus.
- Deputaatschap Evangelisatie: ds. A. Wagenaar, primus en ds. G.P.M. v.d. Linden, secundus.
- Wijzigingen in het Deputaatschap art. 49 K.O.: ds. C.A. den Hertog, primus en ds. A. Wagenaar, secundus.
De CGK te Harderwijk wordt aangewezen als roepende kerk voor de P.S. van 1998; als vergaderdatum wordt vastgesteld D.V. 22 april.
Van de rondvraag naar art. 43 K.O. hoeft geen gebruik te worden gemaakt. Voorzitter, koster en kok worden hartelijk bedankt voor resp. hun leiding en verzorging. Na lezing en gebed wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.

Hengelo, Ds. J. van Langevelde

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 november 1997

De Wekker | 16 Pagina's

Kort verslag van de vergadering van de Particuliere Synode van het Oosten, gehouden op woensdag 28 mei 1997 te Utrecht

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 november 1997

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken