Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de najaarsvergadering van de classis Dordrecht, gehouden op 29 okt. 1997

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de najaarsvergadering van de classis Dordrecht, gehouden op 29 okt. 1997

7 minuten leestijd

Namens de roepende kerk van Alblasserdam opende ds. W.W. Nijdam de vergadering. Hij liet zingen Ps. 126:3, las Pred. 11:1-6. „Doe uw werk, ondanks alles", zo vatte ds. Nijdam het gelezen Schriftgedeelte samen. Het is bemoedigend als we resultaat mogen zien, maar we hebben ook volhardend door te gaan als dat niet het geval is. Vanuit de verborgen omgang met de Heere is het vol te houden. Hierna ging hij voor in gebed.
Het moderamen werd gevormd door: ds. J.P. Boiten, preses, ds. R. Kok, assessor, ds. A. van de Weerd, scriba. Br. H.C. van der Ent fungeert als quaestor.
Aan de orde kwam o.a. een instructie van Breda, waarin financiële steun gevraagd wordt voor het evangelisatiewerk aldaar. Meegedeeld kon worden, dat Deputaten Evangelisatie steun toezeggen, maar dat zij voorstellen, dat de classis in plaats van 5%, in ieder geval 10% zal bijdragen.
Discussie ontstond over de noodzaak en wenselijkheid van classicale ondersteuning van het evangelisatiewerk te Breda. Waarom andere gemeentes dan niet ondersteund? Gewezen werd op het feit, dat op de vergadering van 19 maart 1997 in principe was besloten over te gaan tot ondersteuning, maar dat de instructie werd aangehouden in verband met omschrijving van de beoogde evangelisatie-activiteiten en raming van de kosten. Deze waren nu ter tafel. Besloten werd de door Deputaten Evangelisatie voorgestelde verhoging over te nemen en de gemeente van Breda ingaande 1 juli 1997 ten minste 5 jaar een financiële bijdrage toe te kennen van 10% van de feitelijke uitgaven voor het evangelisatiewerk in Breda, met een maximum van ƒ 3.000,- per jaar. Jaarlijks zal de kerkenraad van Breda verslag doen van het werk en van de financiën aan de classis. Door 's-Gravendeel was een instructie ingediend om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid van een nieuw te verschijnen classisblad, zo nodig in samenwerking met andere classes.
Bij de bespreking bleek, dat er verschillend gedacht wordt over de noodzaak, mogelijkheid en wenselijkheid van een classisblad. Sommige afgevaardigden achtten het een positieve zaak. Het kan het meeleven met elkaar bevorderen. Anderen wezen op grote moeite bij andere classes, ook i.v.m. de hoge kosten. Er kan toch ook kennis genomen worden van elkaars gemeenteblaadjes. En een eigen classisblad geeft bij de steeds groter wordende diversiteit binnen ons kerkverband meer moeilijkheden.
Voorgesteld werd om een onderzoek in te stellen niet alleen naar de mogelijkheid van een nieuw te verschijnen classisblad, maar ook naar de wenselijkheid. Nadat de instructie in deze zin was gewijzigd, werd deze aangenomen. Ds. Soeters en ds. Van de Weerd werden benoemd om het bedoelde onderzoek te verrichten.
Vervolgens kwam een tweede instructie van 's-Gravendeel aan de orde. waarin geconstateerd wordt, dat de bestaande regelingen voor en afspraken met predikanten slechts ten dele door de Generale Synode zijn beslist en dat daardoor in toenemende mate verschillen (kunnen) ontstaan tussen predikanten. Meer duidelijkheid wordt wenselijk/noodzakelijk geacht. Daarom wordt voorgesteld aan de Generale Synode te verzoeken een commissie/deputaatschap te benoemen, waarin verschillende ter zake deskundige disciplines vertegenwoordigd zijn, met als opdracht een onderzoek in te stellen naar de bestaande arbeidsverhoudingen en rechtspositie van de predikant.
Gevraagd naar een toelichting, antwoordde ds. Soeters, dat veel zaken worden geregeld naar plaatselijk goedvinden. Hoe ziet de arbeidspositie van een predikant er precies uit? Het blijkt, dat de vraag op kerkvisitaties gesteld, of de predikant zonder zorg kan leven, niet altijd tot volle tevredenheid kan worden beantwoord. Enkele afgevaardigden onderstreepten de wenselijkheid naar meer duidelijkheid. Het blijkt soms moeilijk om te bepalen wat reëel is als het gaat om bepaalde vergoedingen, die gegeven worden. Ook is het niet helemaal duidelijk hoe de vakanties worden geregeld. Tevens werd gewezen op de wenselijkheid van een meer uniforme regeling met de fiscus voor aftrekposten, zoals bij de Bond van Ned. predikanten. Ook deze instructie werd aangenomen.
Er is een brief van de P.S. van het Zuiden, waarin gevraagd werd dep. art. 49 K.O. van te voren op de hoogte te brengen van alle stukken die betrekking hebben op zaken, waarin zij een classis van advies hebben te dienen of waarbij de bijstand van deputaten art. 49 K.O. vereist is.
Enkele zaken werden in comité behandeld, zoals de approbatie van de stukken met betrekking tot de overkomst van ds. W.P. de Groot. De stukken werden in orde bevonden.
Zendingscorrespondent, ds. N. Ribbers, deelde mee, dat er teruggezien mag worden op een goede zendingsmiddag te Zwijndrecht en dat 's-Gravenmoer bereid is gevonden de zendingsmiddag '98 te organiseren. Uit de verslagen kerkvisitatie is het volgende te melden:
Dordrecht-Zuid: gesproken mag worden van groei in het aantal leden, anderzijds van zorg om de vele jongeren bij het Woord van God te houden. Ook zijn er gevallen van echtscheiding in de gemeente. 's-Gravenmoer: er blijkt grote betrokkenheid van de gemeente bij het beroepingswerk. Het is een bron van zorg voor de kerkenraad dat jongeren nauwelijks iets meer willen leren op de catechisatie. Er is contact met vluchtelingen uit Ethiopië.
Zwijndrecht: het kerkbezoek in de vacante periode niet is afgenomen. Wel is de opkomst in de middagdienst nog steeds minder dan 's-morgens. Dankbaarheid was er over het feit, dat een oudere broeder geloofsbelijdenis begeerde af te leggen. Het contact met de Geref. Kerk (vrijgemaakt) is gebleven, maar staat op een laag pitje in verband met de predikantsvacature.
Uit de verslagen naar art. 41 KO blijkt het volgende:
Alblasserdam: gemerkt mag worden, dat de Heere doorgaat met Zijn werk. Er is echter ook teleurstelling, omdat in de afgelopen periode ondanks alle pastorale bearbeiding - twee echtparen van elkaar scheidden. Dit laat in een kleine gemeente diepe sporen na. De Geref. Kerk (vrijgemaakt) heeft gevraagd om tot verkennende besprekingen te komen tussen de beide kerkenraden. Op voorzichtige wijze hoopt men met deze contacten te beginnen. Breda: door vergrijzing en terugloop van de Nederlands Gereformeerde kerk te Breda zullen waarschijnlijk enkele gezinnen overkomen. Er is door de gemeente positief gereageerd op de vraag om verhoging van de vrijwillige bijdrage in verband met het beroepingswerk. Dordrecht-Centrum: een herdenkingsdienst vond plaats in verband met het 25-jarig ambtsjubileum van ds. A. van de Weerd. Gorinchem: het dak van de kerk werd vernieuwd. 90% van de kosten kon door de gemeenteleden worden bijeengebracht. Er is een „denktank" opgericht die de kerkenraad adviseert hoe het gemeentelijk leven verderop te bouwen is. 's-Gravendeel: de kerkenraad heeft binnen de gemeente door middel van wijkavonden een gesprek op gang gebracht over „gemeenteopbouw". De afgevaardigden delen mee, dat de bevestiging en intrede van ds. W.P. de Groot D.V. 23 jan. '98 zal plaatsvinden. Klundert: dankbaarheid is er, dat na een periode van anderhalf jaar, weer een eigen herder en leraar mocht worden ontvangen in ds. M. Visser. Papendrecht: er is een toerustingscursus voor jong-belijdende leden, die voldoet aan de verwachtingen. De jeugdvereniging is na een voorbereidingstijd van ruim 1½ jaar met 40 personen op werkvakantie in Zuid-Afrika geweest. De kerkenraad houdt zich intensief bezig met het beroepingswerk. Poederoijen: Gods goedheid mag worden opgemerkt in het feit nog steeds 's zondags onder Zijn Woord te mogen verkeren. In de morgendienst wordt een catechismuspreek gelezen. Sliedrecht-Bethel: 23 doopleden deden openbare belijdenis. In het verenigingswerk mocht toename van leden worden geconstateerd. Door een financiële bijdrage van de vrouwenvereniging worden de kerkbanken van vaste kussens voorzien. Sliedrecht-Eben-Haëzer: De opkomst, ook in de middagdiensten, is goed. Dankbaarheid mag er zijn, dat alle arbeid ongestoord mocht voortgaan. Werkendam: Het wordt als een zegen gezien, dat het merendeel van de gemeenteleden trouw meeleeft. De prediking mag vruchten afwerpen. Zorg is er over het steeds meer openbaar komen van de onderlinge verschillen in het kerkelijke leven.
Besloten werd de classicale ambtsdragersconferentie DV 17 jan. '98 te houden. Wat het onderwerp betreft zal een keuze gemaakt worden uit: De ambtelijke verantwoordelijkheid voor de jongeren in de gemeente: Inleider: oud. P. de Jong (Sliedrecht-Bethel), of Gemeenteopbouw: Inleider: Prof. dr. W.H. Velema.
De voorjaarsclassis zal DV 4 maart '98 gehouden worden. Roepende kerk: Breda. Preses: ds. R. Kok; assessor: ds. W.W. Nijdam; scriba: ds. A. van de Weerd; quaestor: br. H.C. van der Ent. Afvaardiging diakenen: Poederoijen, Sliedrecht-Bethel en Sliedrecht (E-H). Datum voor de najaarsclassis: DV 14 okt. '98.
Van de rondvraag naar art. 43 K.O. werd geen gebruik gemaakt. De assessor dankte de preses voor de goede leiding, die hij aan de vergadering gegeven heeft. De preses liet zingen Ps. 93:4, las vervolgens Openb. 1:9-18 en ging voor in dankgebed. Daarna sloot hij de vergadering.

R. Kok

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 maart 1998

De Wekker | 16 Pagina's

Verslag van de najaarsvergadering van de classis Dordrecht, gehouden op 29 okt. 1997

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 maart 1998

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken