Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de voorjaarsvergadering van de classis Amersfoort gehouden op woensdag 11 februari 1998 in de Chr. Geref. Kerk te Nunspeet

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de voorjaarsvergadering van de classis Amersfoort gehouden op woensdag 11 februari 1998 in de Chr. Geref. Kerk te Nunspeet

7 minuten leestijd

Om half tien 's morgens opent ds. H.H. Klomp de vergadering in de Oenenburgkerk. We zingen Psalm 38:13,14,21 en lezen Marcus 7:31-37 waarna een zegen over deze dag wordt gevraagd. Kort worden zorg en zegen binnen de classis gememoreerd en volgt een overdenking over het gelezen Schriftgedeelte. De lastbrieven zijn in orde. Geen van het kleine aantal ambtsdragers van Scherpenzeel kon zich een hele dag vrijmaken. Ze wonen een deel van de vergadering bij.
Het moderamen wordt gevormd door preses: ds. J.C.L. Starreveld, scriba: ds. D. van der Zwaag en assessor: ds. C. Westerink. De laatste vervangt ds. H.K. Sok die wegens het leiden van een begrafenis afwezig is.
Een bijzonder welkom is er voor kand. F.A. Meijer die als admissiaal student stage loopt in Baarn. Hij mag onder beloven van geheimhouding ook de comité-gedeelten van de vergadering bijwonen.
Er vinden benoemingen plaats. Ondergetekende als verslaggever kerkelijke pers. Een kascontrolecommissie voor de kas van de classis. Later op de dag wordt de quaestor br. M. Hartog gedechargeerd en opnieuw benoemd. Het stembureau voor de verkiezing voor de afvaardiging van de PS van het Oosten wordt gevormd door drie broeders uit Nunspeet. Na 14 stemmingsronden komen we tot de volgende afvaardiging: Predikanten: J. van Amstel, sec. P.D.J. Buijs; R. van Beek, sec. B. de Graaf; J. Westerink, sec. H.H. Klomp; algemeen tertius H. Biesma. Ouderlingen: D. van Arkel, Soest, sec. H. van Twillert, Eemdijk; G.F. van der Beek, Nunspeet, sec. G. van Malkenhorst, Ermelo; J.G. van der Poel, Ede, sec. A. Huijgen Gzn., Bunschoten; algemeen tertius A. Sikking. Diaken: A. Heystek, Veenendaal-Pniël, sec. E. van Batavia, Nunspeet, tert. H. van Doorne, Nijkerk.
Na enkele kleine wijzigingen worden de acta en comité-acta van 8 oktober en 19 november 1997 goedgekeurd en vastgesteld.
Deputaten Financiële Zaken geeft advies inzake predikantstraktementen. De preses stelt alle classiskerken voor dit advies op te volgen of ruimer toe te passen.
Een instructie van de raad van Bunschoten wordt overgenomen en doorgestuurd naar de PS van het Oosten. Het eerste deel betreft het aanvragen van emeritaat. Nu kan dat zonder geneeskundige verklaring bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. De instructie verzoekt deze mogelijkheid ook te geven bij „het vervuld hebben van 40 dienstjaren".
Het tweede deel van de instructie vraagt de GS een commissie te benoemen met als opdracht onderzoek te doen naar en voorstellen te doen ten aanzien van de positie van predikanten naar art. 6 KO, die naar de (uittredings/pensionerings-)regels die daarvoor gelden hun werkzaamheden, waarvoor ze zijn afgestaan, beëindigen, terwijl hun naar de regels van de kerkorde geen emeritaat kan worden verleend. Na de middagpauze geven de brs. A. Heystek en F. Westeneng, afgevaardigden van de Classicale Diaconale Commissie een toelichting op het schriftelijke verslag. Afhankelijk van aard en thema van georganiseerde bijeenkomsten zullen vaker naast de diaken ook zusterkringen e.d. worden uitgenodigd. In plaats van br. W. de Graaf wordt br. G. Vastenhouw benoemd in de commissie. De aanwezigen wordt nogmaals op het hart gebonden na te denken over de invulling van de vacature van voorzitter.
Vervolgens geeft de quaestor een toelichting bij de financiële stukken. De omslag voor de kosten zijn gesteld op ƒ 0,60 voor de classis. Samen met de omslag voor de PS wordt totaal ƒ 4,75 per belijdend/dooplid gevraagd.
Uit het verslag van de Commissie Werk van de kerk naar buiten van de classis blijkt dat er een classicale zendingsdag nieuwe stijl zal komen. De dag, die bestemd is voor heel de classis, is gepland op DV 16 mei a.s. en zal gehouden worden te Barneveld. De organisatie is in handen van een vaste classicale zendingscommissie. In de opzet is gekozen voor een centrale opening en sluiting met daartussen drie keuzeprogramma's. De verdeelsleutel voor de inkomsten is: 60% Zending, 20% Evangelieverkondiging onder Israël, 20% Evangelisatie.
Uit het verslag van de redactiecommissie van „Om Sions wil" blijkt een kleine achteruitgang in abonnees (nu ongeveer 980). Uitbreiding blijft wenselijk, ds. J. van Amstel zegt toe dat de 1000ste abonnee een boekje van hem cadeau krijgt. Br. Jac. Hoefnagel wordt herbenoemd in de redactie.
Iedere gemeente geeft een verslag naar art. 41 KO. Bij alle gemeenten mag er dankbaarheid zijn voor de voortgang van het kerkelijk leven. Enige zaken per gemeente zijn:
Amersfoort: Ter verlichting van de werkomvang van de predikant is besloten om een tweede predikant op parttime basis te beroepen.
Baarn: Op het ogenblik loopt kand. F.H. Meijer, admissiaal student in Apeldoorn, twee maal een maand stage in de gemeente.
Bennekom: Kinderbijbelclub in Renkum en vakantiebijbelschool in Bennekom lopen goed. Via de omroep Ede wordt regelmatig een kerkdienst uitgezonden.
Bunschoten: Er is begin dit jaar een jeugdhonk van start gegaan om de jeugd een goede vrijetijdsbesteding te bieden op de zaterdagavond. In de samensprekingen met de Geref. Kerk Vrijgemaakt gaat het o.a. over de toe-eigening van het heil.
Ede: Een asielzoeker uit de Koptische kerk van Ethiopië werd lid. De grote verscheidenheid binnen het landelijk kerkverband is merkbaar op catechisatie, doordat veel studenten van de Chr. Hogeschool die volgen.
Eemdijk: Ds. R. van Beek heeft een begin gemaakt met zijn werk. De evangelisatiecommissie is actief onder de vele onkerkelijke inwoners en op het woonwagenkamp. In verband met geplande nieuwbouw zijn er veel activiteiten voor fondswerving.
Ermelo: Er vindt een bezinning plaats binnen de kerkenraad over het jeugdwerk en jongerenpastoraat naar aanleiding van de brochure „Blijven of weggaan". Daarnaast wordt er in de wijken over wijzigingen in de liturgie gesproken.
Harderwijk: Naast de gewone catechese is er voortgezette en huwelijkscatechese. Ook is er eens per maand een koffieochtend (ook via kerktelefoon te volgen) waarop gedeelten uit boekjes van ds. G. Wisse en J.H. Velema besproken worden.
Nijkerk: Het beroepingswerk is in volle gang. Drs. P.D. Hofland geeft een cursus geloofsopvoeding in gezin, school en kerk.
Nunspeet: Twee kerkgebouwen bemoeilijken het goed meeleven met elkaar. Toch is besloten om de gemeente niet op te splitsen. Gezocht wordt naar wegen om meer betrokkenheid bij elkaar te hebben.
Putten: De kerkenraad is uitgebreid met een (jeugd)ouderling. In de wintermaanden wordt jaarlijks een bijbelstudieavond met een hoogleraar of predikant belegd. De gemeente zet zich in voor een waterproject in Laos.
Scherpenzeel: Met spanning wordt uitgezien naar een rechterlijke uitspraak inzake het eigendomsrecht van de burgerlijke gemeente of het ministerie van onderwijs m.b.t. het school(kerk)gebouw. De uitspraak zal verstrekkende gevolgen voor de gemeente hebben. De gemeente van Midwolda schonk een avondmaalsservies.
Soest: Kinderen krijgen na de morgendienst een brief met vragen over de preek. Op deze manier worden ze geholpen de inhoud van de preek beter te verwerken. DV 16 mei a.s. hoopt de gemeente 75 jaar te bestaan.
Veenendaal-Bethel: De eerste „1 voor 1" (12.59 uur) evangelisatiedienst staat op stapel. Voor de jeugd zijn „eethuizen" opgezet waar ook bijbelstudies gehouden worden. Jongeren met leermoeilijkheden krijgen aangepaste catechese.
Veenendaal-Pniël: Er is afscheid genomen van ds. R. van Beek. Een zgn. „gemeenteveiling" (Pniël helpt Pniël), waarbij gemeenteleden diensten ter verkoop aanboden, heeft ƒ 11.000 opgebracht.
Zeewolde: Ds. H.R.H.A. de Boer gaat weer twee maal per zondag voor in de erediensten. Er wordt sterk meegeleefd met een ernstig zieke in de gemeente.
Bij de regelingen worden de vacaturebeurten voor 1999 verdeeld en de kerkvisitaties nog eens op een rij gezet. De najaarsvergadering staat gepland voor DV 14 oktober 1998. Roepende kerk: Putten. De afgevaardigden van Scherpenzeel, Soest en Veenendaal-Bethel dienen ook een diaken af te vaardigen. Voorstel voor het moderamen is: preses ds. C. Westerink, scriba ds. D. van der Zwaag, assessor ds. J.C.L. Starreveld.
Niemand maakt gebruik van de rondvraag naar art. 43 KO. De assessor bedankt de preses voor zijn leiding. Na het lezen van 1 Petrus 4:7-11 en het zingen van Psalm 135:2,12 ging de preses voor in dankgebed.
Er zijn nog enkele zaken in comité behandeld. Eén van die zaken brengt met zich mee dat de classis ook deze keer conditioneel werd gesloten.

Verslaggever: ds. D. Dunsbergen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 3 April 1998

De Wekker | 16 Pagina's

Verslag van de voorjaarsvergadering van de classis Amersfoort gehouden op woensdag 11 februari 1998 in de Chr. Geref. Kerk te Nunspeet

Bekijk de hele uitgave van Friday 3 April 1998

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken