Bekijk het origineel

Deputaten ADMA

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Deputaten ADMA

Ten dienste van het diaconaat in kerk en samenleving

4 minuten leestijd

Taken
Het is niet eenvoudig om een korte impressie te geven van het veelomvattende werk van deputaten Adma. De opdracht van de Generale Synode spreekt onder meer over het geven van voorlichting en adviezen inzake algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden (adma) en de plaats van de kerk in de samenleving.
Na de opheffing van het deputaatschap voor Kerk en Bedrijfsleven in 1995 werd als derde hoofdtaak aan het Adma-pakket toegevoegd: bezinning op de vragen en consequenties van het kerk- en christen-zijn in onze samenleving, met name inzake vragen rond arbeid en de daarmee samenhangende sociale en maatschappelijke ontwikkeling.
Een geweldig breed aandachtsveld met telkens nieuwe thema's en onderwerpen, die veel studie en bezinning vragen. Met de resultaten daarvan zoeken deputaten de kerken te dienen. Dat gebeurt voor een groot deel middels toerusting van diakenen en andere diaconaal actieve leden van onze kerken - een belangrijke taak van Adma - en door ondersteuning van het werk van de classicale diaconale commissies (cdc's). Voor de benodigde publiciteit beschikt Adma over een eigen informatie-blad Adma-info, dat 6 keer per jaar verschijnt.

Werkwijze en doelstelling
Deputaten hebben het gehele werkveld verdeeld over drie commissies.
De commissie Diaken en Diaconaat houdt zich vooral bezig met de bevordering van het diaconaat in de gemeente en de toerusting van diakenen. Zij geeft aandacht aan zaken als diaconaal beleid, diaconaal huisbezoek, zusterkring, hulp aan gemeenteleden in sociale en maatschappelijke problemen, cdc's.
De commissie Diaconaat en Samenleving richt zich vanuit een diaconaal gezichtspunt op groepen in de samenleving die in de knel (dreigen te) komen en de voor hulp aan hen noodzakelijke voorzieningen. Te denken is onder andere aan mensen met een handicap, ouderen, jongeren, vluchtelingen, verslaafden en aan voorzieningen als thuiszorg, maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening (SGJ), geestelijke gezondheidszorg (Eleos, voorheen Gliagg de Poort en GPZ).
De commissie Kerk en Werk bezint zich op de brede problematiek rond geloof en arbeid. Daarbij komen thema's aan de orde, die te maken hebben met sociale zekerheid, armoede, problemen van agrariërs, werkdruk, 24-uurs economie.
Samen met deputaten Hulpverlening in Binnen- en Buitenland beheert Adma het Diaconaal Bureau. Daaraan zijn drie medewerkers verbonden, die deputaten steunen in de voorbereiding en uitvoering van het werk.
Adma is een echt vergaderdeputaatschap. Alle werkzaamheden worden doorgesproken en voorbereid in commissievergaderingen, terwijl in plenaire vergaderingen de hoofdlijnen van het beleid worden uitgezet en bewaakt en de gezamenlijke bezinning en rapportage plaatsvindt.
Het doel van al dat werk is het ondersteunen van kerkenraden, diaconieën, diakenen en andere bij het diaconaat betrokkenen in hun diaconale bezinning en praktijk, opdat zij de gemeente en haar leden zullen opwekken tot diaconaat en opdat zo de vervulling van de diaconale roeping die plaats in de gemeente zal hebben, die haar van Christus' wege toekomt.

Diaken, diaconaat en kerkelijke vergaderingen
In de vervulling van de diaconale roeping gaat het er om, dat in en vanuit de gemeente de liefde van Christus zichtbaar en tastbaar wordt voor mensen in nood. Daarom zijn deputaten verheugd, dat het diaconaat momenteel volop aandacht krijgt in de kerken. Diaconieën, kerkenraden en classes houden zich intensief bezig met een rapport, dat het bovenstaande kopje als titel heeft. Het is geschreven in opdracht van de Generale Synode van 1992 en behandelt de wijze waarop diakenen op de kerkelijke vergaderingen functioneren en de wijze waarop het diaconaat op de kerkelijke vergaderingen aan de orde komt. De Generale Synode van 1998 heeft dat rapport, voorzien van aanbevelingen tot verbetering van een en ander, (grotendeels) aanvaard.
Aan Adma is opgedragen het rapport de kerken aan te bieden ter bespreking en zich in te zetten voor de doorwerking daarvan. Dit omvat onder andere een verzoek aan de classes om, in goed overleg met de cdc's en/of diaconieën, een zodanige regeling te treffen waardoor het diaconaat en het diakenambt beter tot hun recht komen of versterkt worden. Middels een wijziging van de Kerkorde drong de synode zelf er bij de classes op aan om elke gemeente te vragen ook een diaken af te vaardigen naar de vergaderingen van de classis.
Inmiddels hebt u in classisverslagen kunnen constateren, hoever het daar mee in de verschillende classes staat. Sommige classes hebben de nieuwe regeling voor de afvaardiging van diakenen naar hun vergadering zonder meer aanvaard, elders is de zaak nog in beraad.
Deputaten volgen de ontwikkelingen met grote belangstelling. Zij moeten de komende synode dienen met een evaluatie daarvan en eventueel met nieuwe voorstellen. Bovendien hebben zij de opdracht zich te bezinnen op de vraag hoe het diaconaat een vast punt kan worden op de agenda van de particuliere synoden. Zij hopen van harte dat het diaconaat ook langs deze weg bevordert wordt en als voluit kerkelijke arbeid haar rechtmatige plaats op de kerkelijke vergaderingen mag krijgen.

C. Westerink, voorzitter

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 maart 2000

De Wekker | 16 Pagina's

Deputaten ADMA

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 3 maart 2000

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken