Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de voorjaarsvergadering van de Classis Amersfoort op donderdag 4 april 2002

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de voorjaarsvergadering van de Classis Amersfoort op donderdag 4 april 2002

5 minuten leestijd

De preses van de roepende kerk te Baarn, ds. C. Agterhof opent de vergadering op de gebruikelijke wijze. Het moderamen van deze vergadering bestaat uit ds. H.D. Rietveld (preses), ds. M. Hogenbirk (assessor) en ds. C. Agterhof (scriba).
Een reeks van ingekomen stukken vraagt de aandacht van de vergadering. Enkele besluiten, die voor de kerken van belang kunnen zijn, worden hier vermeld. De vergadering besluit om het door de gemeente van Harderwijk ingediende verzoek te honoreren en br. A.K. van Dalen hartelijk bij de particuliere synode van het Oosten aan te bevelen met het verzoek hem toestemming te geven tot het spreken van een stichtelijk woord in de gemeenten van het ressort van deze synode.

Nauwer samenleven?
De gemeente van Amersfoort vraagt de classis een gezamenlijke verklaring van de kerkenraad van de Ichthuskerk en van de twee raden van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Amersfoort te bespreken om verder te gaan op de weg van nauwer samenleven met de NGK. De classis besluit, nadat ook deputaten naar art. 49 K.O. (G. Bijkerk, C.A. den Hertog en L.W. van der Meij) aan de besluitvorming hebben deelgenomen, de kerkenraad van de CGK van Amersfoort te adviseren haar verzoek terug te nemen en een nadere onderbouwing van een aantal knelpunten te geven. Ds. A.C. van der Wekken bewilligt in dit besluit en neemt het verzoek namens de gemeente van Amersfoort terug.
De gemeente van Ermelo verzoekt de classis op grond van een gemeenschappelijke verklaring van de CGK en de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Ermelo tot een oordeel te komen omtrent het voornemen van nauwere samenleving volgens bijlage 6, punt 2 K.O. Nadat ds. D. Dunsbergen de door de vergadering gestelde vragen heeft beantwoord, gaan deputaten art. 49 K.O. in beraad en komen met een unaniem standpunt en stellen dat de CGK te Ermelo zorgvuldig haar verslaglegging aan de classis heeft verzorgd; dat de tot nu toe gevolgde procedure zeer correct en zorgvuldig is geweest en dat de inhoud van de samenspreking blijk geeft van diep doordenken. Tevens vinden deputaten dat de door de classis gestelde vragen aan ds. D. Dunsbergen afdoende zijn beantwoord. Zij adviseren dan ook het ingediende verzoek van de gemeente te Ermelo in te willigen om nauwer samen te gaan werken met GKV te Ermelo. De classis neemt dit advies over en besluit met algemene stemmen het verzoek van de CGK te Ermelo honoreren.

Verslagen
De verslagen van kerkvisitaties en verslagen naar art. 41 K.O. worden in alfabetische volgorde aan de orde gesteld, waarin o.a. aan de orde kwam dat met blijdschap werd geconstateerd dat de gemeente van Bennekom een paragraaf over de diaconie had opgenomen; dat er in de gemeente van Nunspeet frequent preekbesprekingen worden gehouden waaraan ongeveer 120 jonge en oudere leden deelnemen en dat er in de 'Pniël'-gemeente te Veenendaal zorg en aandacht is voor randkerkelijke leden.
De quaestor, br. M. Hartog, geeft een korte toelichting op een door hem verzonden brief aan de classis, waarin verzocht wordt om te overwegen hem toestemming te verlenen om bij een tekort, in overleg met het moderamen, een naheffing te vragen op de reeds gedeclareerde omslag aan de kerken binnen ons ressort. De vergadering heeft na ampele overweging besloten om de kerken in eerste instantie een naheffing te vragen van € 7,50 per lid en in tweede instantie, afhankelijk van de nog te maken kosten in de kwestie "Zeewolde", een naheffing van € 2,50 per lid te vragen.
De eindredacteur van het classisorgaan "Om Sions Wil", ds. J. van Amstel, vertelt dat hij informatie heeft ingewonnen om eventueel van drukker te veranderen. Tevens stelt hij de vergadering voor om hem met ingang van 1 januari 2003 ontheffing te verlenen van het redactionele werk en ds. H.H. Klomp in zijn plaats te benoemen tot eindredacteur en ds. H.K. Sok in de redactie op te nemen. De vergadering neemt dit voorstel aan.

De vergadering geeft te kennen content te zijn met het verloop van de zendingsfamiliedagen en vindt het initiatief van de zendingsavond voor catechisanten heel mooi.
De preses leest Hebr. 7:15-22, gaat voor in dankgebed en sluit de vergadering provisorisch.

Verslag van de voortgezette voorjaarsvergadering van de Classis Amersfoort op woensdag 22 mei 2002

De preses, ds. H. Klomp, opent de vergadering door te laten zingen Ps. 40: 5 en 8 en te lezen Hand. 9: 10-20. Over deze perikoop houdt hij een korte meditatie. De vergadering bespreekt in comité een groot aantal zaken, die de kwestie "Zeewolde" betreffen.
Het jaarverslag van de Classicale Diaconale Commissie wordt in aanwezigheid van br. L Koelewijn, lid van de C.D.C., besproken. Er wordt hem gevraagd of er bezinning is naar de geringe belangstelling voor instructie-en voorlichtingsavonden bij de diaconieën binnen de classis. Nader onderzoek blijkt nodig te zijn.
Nog een aantal zaken passeren de revue, die voor de najaarsdassis geagendeerd stonden. Zoals een regeling die voor de 'kerkelijk werker' nodig is binnen de gemeente van Veenendaal 'Bethel' en afgestemd moet worden met art. 3, lid 8c K.O. De bespreking van deze materie op de generale synode van 2001 wordt in de discussie meegnomen. De kerkenraad van de 'Bethel'-gemeente te Veenendaal zal t.z.t. met een nieuw voorstel komen. De gemeente van Amersfoort heeft een instructie ingediend inzake de verkiezing van afgevaardigden naar de P.S. van het Oosten. Volgens de vergadering worden er geen steekhoudende argumenten aangedragen voor verandering van de bestaande regeling, zodat de instructie wordt ingetrokken.
De gemeente van Amersfoort heeft de richtlijnen voor de roepende kerk in opdracht van de classis uitgevoerd. Besloten wordt dat Bennekom als roepende kerk van de najaarsclassis 2002 deze richtlijnen zal vergelijken met de conceptregeling van de G.S. en erop terug zal komen. De vergadering wordt conditioneel gesloten, opdat de classis, zo nodig, weer bijeengeroepen kan worden.
Dit is nodig gebleken, want de classis is op maandag 1 juli 2002 en op woensdag 5 juli 2002 opnieuw in vergadering bijeen geweest. De agenda van deze vergaderingen had alleen betrekking op de kwestie "Zeewolde" en de besprekingen vonden dan ook in comité plaats.

C. Agterhof

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 2002

De Wekker | 16 Pagina's

Verslag van de voorjaarsvergadering van de Classis Amersfoort op donderdag 4 april 2002

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 november 2002

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken