Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verslag van de Classis Amersfoort op woensdag 18 februari 2004

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verslag van de Classis Amersfoort op woensdag 18 februari 2004

5 minuten leestijd

Opening en acta
Op 18 februari kwamen 34 broeders bijeen in Bunschoten. Namens de roepende kerk Eemdijk wordt de vergadering geopend door Ds. R. van Beek; de gelijkenis uit Lukas 19 benadrukt de opdracht om de gaven, die de Heere ons heeft verleend, ook werkelijk te gebruiken.
Het moderamen bestaat uit ds. C. Westerink, preses, ds. H.K. Sok, scriba en ds. A.C. van der Wekken, assessor. De toch al lange agenda wordt uitgebreid met een aantal ingekomen stukken; niettemin hoopt de voorzitter, zij het voorzichtig, op het wonder dat we er in één dag door komen.

De acta van de vergaderingen van 8 oktober, 19 november en 10 december worden nagenoeg ongewijzigd vastgesteld. De scriba heeft opnieuw goed werk geleverd; het getuigt van ervaring en routine in deze niet geringe taak. Maar de ochtend is dan al bijna voorbij aangezien de comité-notulen - en die waren omvangrijk - ter vergadering moeten worden voorgelezen. Dat is in deze classis een voortdurend tijdrovende zaak, reden waarom Amersfoort heeft voorgesteld voortaan ook de comité-acta bijtijds toe te sturen ter beoordeling door de broeders die eerder waren afgevaardigd. Dit voorstel wordt overgenomen, zij het met enige aarzeling en met de nadrukkelijke aantekening dat dit alleen zal gebeuren in uitzonderlijke situaties waarbij vervolgens de stukken weer worden ingenomen. De aarzeling betreft uiteraard de vertrouwelijkheid, maar daarvoor hebben we allen ons woord gegeven!

Nog voor de maaltijd kunnen enkele ingekomen stukken worden besproken. Op verzoek van het Curatorium van de TUA geeft ds. Van Amstel toelichting op het voornemen om een info-avond te beleggen voor jonge mensen van de classis om hun interesse op te wekken voor de studie in Apeldoorn. Vrijdagavond 3 september wordt daarvoor genoteerd; de bijeenkomst wordt gehouden in Nijkerk.

Samenwerking NGK; gedragscode
De kerkenraad van Amersfoort heeft een verzoek ingediend voor vergaande samenwerking met de NGK ter plaatse, vooral met het oog op gezamenlijke diensten in de nieuwe wijk Amersfoort- Vathorst. De missionaire roeping in dat gebied wordt door de classis erkend, maar niettemin leven er nogal wat vragen. Hoe is Amersfoort omgegaan met de oproep van de GS 1998 tot "terughoudendheid" in de contacten; is er in de voortgaande contacten slechts sprake van "een enkele stap"; wat betekent de wederzijdse erkenning en herkenning nu de NGK van Amersfoort een vrouwelijke ambtsdrager (diaken) heeft? Amersfoort antwoordt dat in gezamenlijke diensten geen vrouwelijke ambtsdrager van de NGK aanwezig zal zijn. De classis verlangt echter eerst meer duidelijkheid over deze aspecten en verzoekt Amersfoort, mede op grond van het advies van deputaten art. 49 K.O., op de najaarsclassis daarover te rapporteren.

Ermelo constateert de noodzaak van een gedragscode bij ongewenste intimiteiten, seksuele intimidatie, misbruik en incest. Een landelijk bruikbaar protocol is echter nog niet verschenen. De kerkenraad heeft daarom zelf een nota opgesteld en stelt voor een klachtencommissie in te stellen, dan wel dit stuk door te sturen naar de PS. Na toelichting leeft het gevoelen bij de classis dat deze nota allereerst de werkzaamheden raakt van Deputaten voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg; zij kunnen wellicht e.e.a. verwerken in hun rapportage en voorstellen naar de GS. Besloten wordt dit stuk door te sturen naar genoemde deputaten.

Voor de avondvergadering is van elke gemeente een diaken uitgenodigd; het gedetailleerde rapport over 2003 dat de classicale diaconale commissie heeft ingediend ontvangt waardering, zo ook de voorstellen voor 2004. Besloten wordt de huidige lijn m.b.t. de (avond)afvaardiging te blijven volgen, hetgeen o.m. betekent dat op de avondvergadering de diaconale zaken worden besproken.

Verslagen naar art. 41
Nog geen twee maanden geleden heeft de classis in voortgezette vergadering de verslagen voor de najaarsclassis besproken. De nu te noemen bijzonderheden zijn dus beperkt.
Soest heeft op basis van het "convenant" dat voorziet in deeltijdpastoraat in Bunschoten, inmiddels een beroep uitgebracht op ds. W. Kok van 's Gravenzande.
In Zeewolde is, op verzoek van de najaarsclassis, ds. J.H. Velema momenteel voorzitter van de kerkenraad ad interim. Op 28 januari heeft de classis een bidstond belegd en kort daarop heeft de kerkenraad a.i. een gemeenteavond gehouden. Gemeente, kerkenraad en classis zien met verlangen uit naar een hervatting van het normale kerkelijke leven waarin de zegen van de ootmoed en de bereidheid tot vergevingsgezindheid het geestelijk leven zullen beheersen.
Veenendaal-Bethel telt inmiddels meer dan 2000 leden; in september heeft men daarom een kerkelijk werker benoemd. Het al lang aan de classis toegezegde rapport over "Relaties en relatievormen in Bijbels licht" wordt door de afgevaardigden toegezegd voor de najaarsclassis

M.b.t. enkele brieven met gelijke strekking van gemeenteleden uit Nunspeet, die voorstander zijn van een tweede, "eigensoortige" gemeente in Nunspeet, wordt besloten dat het moderamen schriftelijk aan de afzenders een verduidelijkende vraag zal stellen, waarop zij op een nader te bepalen moment kunnen antwoorden.

Naar de PS
Tijdens de besprekingen zijn er verkiezingen gehouden voor de afvaardiging naar de PS. Ds. van Beek, een bekend gezicht op de meerdere vergadering, heeft gevraagd hem daarvoor "te ontzien". Afgevaardigd worden:
predikanten: J. Van Amstel, P.D.J. Buijs, B. de Graaf; secundi resp. A.C. van der Wekken, H.K. Sok, H.D. Rietveld; tertius C. Westerink.
Ouderlingen: M.N. den Harder (Soest), J.G. van der Poel (Ede) en J.C. Westeneng (Soest); secundi resp.de brs. A.J. Huygen (Bunschoten), W. van der Hoek (Amersfoort) en J. van Twillert (Bunschoten); tertius A.M. Doornenbal (Veenendaal-P).
diaken: J.J. Hendrikse (Veenendaal-P), sec. W.J. Buijs (Veenendaal-B), tertius D.K. Groeneveld (Putten).

Sluiting
Dan is het inmiddels 22.30 uur, maar het wonder is geschied: de classis heeft in één dag de agenda afgehandeld. Gezien enkele lopende zaken wordt de vergadering conditioneel gesloten.
De voorzitter ontvangt waardering voor zijn leiding en de koster voor zijn voortreffelijke verzorging (koek, soep en vis; het was in Bunschoten goed toeven!). Ds. C. Westerink gaat tenslotte voor in gebed; daarbij wordt de zorg voor de zieke predikanten niet vergeten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 12 March 2004

De Wekker | 16 Pagina's

Verslag van de Classis Amersfoort op woensdag 18 februari 2004

Bekijk de hele uitgave van Friday 12 March 2004

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken