Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het gaat rechtstreeks naar de wederkomst toe

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Het gaat rechtstreeks naar de wederkomst toe

9 minuten leestijd

Er bestaan verschillende opvattingen over de wederkomst van Christus. Dat Christus terugkomt staat voor alle christenen vast. Het Nieuwe Testament spreekt met stelligheid over de wederkomst. Maar is er te spreken van twee wederkomsten van Christus of van een tweeërlei wederkomst?

Zonder op allerlei bijzonderheden in te gaan wil ik hierover iets zeggen. Het blijkt dat Israël een belangrijke plaats inneemt in de opvattingen van een tweeërlei wederkomst.

Chiliastische opvattingen
In chiliastische kringen gaat men uit van twee wederkomsten van Jezus. In het chiliasme leert men een duizendjarig vrederijk op aarde onder de regering van Jezus Christus. Voor Israël is er een bijzondere plaats en taak weggelegd in dat vrederijk op aarde. Binnen het chiliasme bestaan diverse van elkaar afwijkende opvattingen. Het is moeilijk om van de leer van het chiliasme te spreken. Daarvoor zijn er te veel verschillen tussen hen die uitgaan van een toekomstig duizendjarig vrederijk op aarde. De leer van een duizendjarig vrederijk komt in de Gereformeerde belijdenis niet voor. De kerk van de reformatie heeft deze leer niet in de Bijbel kunnen vinden. Daarom is het steeds weer opvallend en prikkelt het ook dat andere christenen, die zich niet binden aan wat de belijdenis zegt, deze leer wel kunnen vinden in het Woord van God.

Theologische vragen
Het gaat mij in het bestek van dit korte artikel niet om allerlei exegetische kwesties. Het is goed om te bedenken dat het ook gaat om theologische uitspraken. Wat is de winst van een eerste en tweede komst van Christus? En nu laten we de vraag maar rusten of die eerste wederkomst van Christus al dan niet zichtbaar en lichamelijk zal zijn dan wel geestelijk. Maar in elk geval krijgt Israël dan de voornaamste plaats op de aarde en zal iedereen – uit Israël en de volken – de gelegenheid krijgen zich te bekeren tot God en Christus. Afgezien van de vraag hoe we ons dit praktisch moeten indenken vraagt men zich af wat hiervan de winst is voor de wereld van nu. Is het nu dan niet de tijd om zich te bekeren? Is het nu niet de tijd voor het Evangelie van het kruis, de opstanding, de (geestelijke) regering en de wederkomst van Christus? Komt de prediking van Jezus Christus in de wereld niet onder een voorteken van vrijblijvendheid te staan als in de (nabije?) toekomst een tijd aanbreekt waarin er een veel rijkere en krachtiger werking van de Heilige Geest met het Evangelie zal zijn dan er tot nu toe is geweest? Is het nu niet de heilstijd voor Israël en de volken? Worden Israël en wij-uit-de-heidenen niet ernstig opgeroepen om op grond van de prediking van het volbrachte werk van Christus en het werk dat Hij nu bezig is te voltooien zich te bekeren tot de levende God en tot geloof te komen in de Christus? De prediking in de wereld, ook in de wereld van Israël, wat die wereld ook precies moge zijn (want zo gemakkelijk ligt dat niet) is toch niet een hobby? Het is toch geen soort spel om invulling van tijden te verkrijgen? Het gaat om de laatste ernst in het leven van ieder nu levend mens.

Om de verkondiging van de vrije genade
Het is niet uit te sluiten dat de Geest in de wereld van Israël en de heidenen nog grote dingen zal doen. Zolang de wereld in haar huidige schema bestaat, zal er ruimte blijven voor het Evangelie en de verbreiding ervan. Tegelijk zullen er de verdrukkingen en de vervolgingen zijn nu eens hier dan weer daar. Het is niet aan ons te bepalen hoe de ruimten voor het Evangelie er uit zullen zien en waar ze zullen zijn. Het is wel aan ons om in de kracht van het Evangelie te staan, te werken en te leven, verwachting te hebben, te vertrouwen en moedig voorwaarts te gaan en te getuigen van het Woord, dat ons tot het eeuwige leven geworden is, door het (geschonken en aanvaarde) geloof in de Here Jezus Christus. Wat de bekering tot God en het geloof in Christus betreft is er geen enkel onderscheid tussen de jood en de heiden. De Christus van Israël is de Messias van de gehele wereld. Het heil is uit de joden. Dat staat (vast). Er is voor Israël geen andere weg tot het eeuwig heil dan voor wie anders ook. Dat is de ergernis voor de jood maar het is evenzeer de ergernis voor de heiden. De volstrekt vrije genade van God roept verzet op in de mens. Wij willen nog wat van onszelf inbrengen en mee laten tellen waar het gaat om het behoud. Maar de verkiezing is de verkiezing in volstrekte genade. Daar is niet de minste verdienste van de jood en de (al of niet vrome) heiden bij. Het geldt voor jood en heiden beide: uit genade bent u zalig geworden. Het is nimmer uit de werken. Wie roemt, roeme in de Heere! Het is uit God dat een goddeloos mens als de jood en de heiden is in Christus Jezus komt.

De Geest heeft altijd Zijn werk gedaan
Wij moeten er ook voor oppassen dat we het werk van de Heilige Geest in al de eeuwen die achter ons liggen niet kleineren en veronachtzamen. In al de eeuwen heeft de Geest geleid in alle waarheid en duizenden en duizenden tot de bekering tot God gebracht en tot het zaligmakende geloof in Christus. In de ene eeuw is het werk van de Geest meer opvallend geweest dan in een andere, maar sinds de uitstorting van de Heilige Geest is Hij met kracht bezig geweest in de wereld. Want als dat niet het geval is, houdt dat in dat Christus geen effectieve Koning is geweest en dat het werk van God in al de eeuwen en jaren niet een gelukkige voortgang heeft gehad. Wij mogen vurig bidden om een nog rijkere openbaring van het werk van de Geest in onze wereld. Baden wij maar zo vurig! Werd de geestelijke nood van Israël ons maar op het hart gebonden. In dit opzicht willen wij, die op een zo eerlijk mogelijk verstaan van het Woord de chiliastische opvattingen niet kunnen delen, laten gezeggen door de broeders en zusters, die over de toekomst van onze huidige wereld en van het huidige Israël meer menen te weten dan wij. Op grond van het Woord hebben wij liefde voor Israël. Maar op grond van hetzelfde Woord hebben wij ook liefde voor al onze naasten en daar vallen wel degelijk de Palestijnen en Arabieren en wie ook maar onder. Maar Israël blijft de oudste broeder of we ons daar aan stoten of niet. Daar houdt God geen rekening mee dat wij ons zouden lopen te ergeren aan de vrije verkiezing in genade en aan de vrije genade.

De toekomst is in handen van Christus
Wat er in de nabije toekomst zal gebeuren, Christus weet het. Hij heeft de wereldregering in handen. Het is de regering die vooral waarborgt dat het Evangelie zijn loop zal krijgen op de aarde, onder Israël en onder de heidenen. Het is die regering, die gericht is op de glorieuze wederkomst van de Here Zelf. En de beslissing ten opzichte van Hem valt in dit ons leven. In het hier en nu. Er komt geen tweede kans. Het gaat in een rechte lijn naar de wederkomst toe. De Bijbel kent maar één wederkomst van Christus.

Aan de grote jongste dag gaat niet een andere komst vooraf. Wel de komst van Christus tot ons in Zijn Woord en door de Geest. Dat is als het ware een doorgaand komen. Iedere kerkdienst is daar een blijk en bewijs van. Bij dieper theologisch nadenken is de winst van een duizendjarig aards vrederijk niet in te zien. Er zitten aantrekkelijke kanten aan de leer van het duizendjarige rijk. Wij kunnen het op de een of andere manier wat ontwerpen. We kunnen het niet doen komen! Er zit ook iets van een wensdroom en dan een droom die gevuld is met de passie van de liefde voor het Evangelie. Die passie en die liefde zijn prachtig. Wie verlangt er niet naar vrede? Wie ziet niet uit naar het paradijs, waarin de enige en waarachtige God, de Vader van en in Jezus Christus, alles zal zijn in allen? Wie ziet bij tijden niet uit naar het einde van deze oude tijden; naar het einde dat een eeuwig nieuw begin zal zijn zonder einde? Een begin zonder einde, een voor eeuwig voortgaand begin, in de vernieuwing van de inwonende volheid van God. Dat is de zaligheid in de heerlijkheid. Daarin wordt God eeuwig geloofd en geprezen.

“Economie” van de grote daden van God
Naar die wederkomst en naar die eeuwige tijden daarna, die toch weer andere tijden zullen zijn dan onze tijden nu, omdat alle storing in de gemeenschap met God is weggenomen en ook de tijden nieuw gemaakt zullen zijn, gaat het heen. En daar gaat het volgens de Bijbel heen in een rechte, ononderbroken tijdlijn. Er komt geen enkele teruggang achter het volbrachte werk van Christus. In de tijden van het Nieuwe Testament maken we het niet mee dat de uitgestorte Geest teruggaat achter en tot voor Zijn uitstorting. Dat kan eenvoudig niet waar zijn. Het past niet bij de “economie” van de grote daden van God tot verlossing van deze wereld. Het gaat God om een nieuwe mensheid. Het gaat Hem niet om een nieuw Israël als zodanig. De gemeente van Christus, de nieuwe mensheid, is gewassen en gezaligd door het bloed van het Lam. Van het Lam, dat de Koning is en dat alle macht heeft in hemel en op aarde.

Wij leven in benauwende en verwarrende tijden wanneer we de dingen geestelijk mogen bezien, dat wil zeggen: vanuit Jezus Christus en vanuit het werk dat de Heilige Geest is opgedragen en dat Hij daarom zal doen. Van deze wereld in haar huidige gedaante is niets te verwachten. Deze wereld gaat haar einde tegemoet. Dat staat vast. Laten wij in trouw ons werk doen zolang God ons de mogelijkheden geeft. God zal al Zijn beloften vervullen. De toekomst is in Christus gegarandeerd. En daarom komt het nu voor iedereen op bekering en geloof aan. Voor Israël, de Palestijnen, de Arabieren, de aanhangers van andere godsdiensten en niet te vergeten voor... mij zelf.

J. Jonkman
(ds. J. Jonkman is predikant te Drachten)

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 2006

De Wekker | 16 Pagina's

Het gaat rechtstreeks naar de wederkomst toe

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 september 2006

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken