Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Synodaal schrift (8)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Synodaal schrift (8)

5 minuten leestijd

Heel wat keren is de synode in comité geweest. Van die momenten wordt uiteraard in De Wekker geen verslag gedaan. De preses van de vergadering, ds. Quant, vroeg zich tijdens zon comitémoment (hardop) quasi ernstig af, toen ondergetekende fotos aan het maken was, of er wel comitéfotos gemaakt mogen worden. Daarom speciaal voor hem een foto in dit verslag.

In dit verslag aandacht voor de rapporten van deputaten diaconaat, eredienst en radio- en televisiediensten. Verder de weergave van enkele besluiten m.b.t. de Gereformeerde Bond en de Hersteld Hervormde Kerk.

Diaconaat
Het deputaatschap diaconaat is een deputaatschap met een omvangrijk takenpakket. Ongetwijfeld heeft dit te maken met het feit dat dit deputaatschap een samenvoeging (2004) is van deputaten ADMA en deputaten hulpverlening binnen- en buitenland. Hieruit vloeit voort dat deputaten opgedragen wordt hun beleid op alle aspecten te evalueren en een beleidsplan per werkveld te ontwikkelen. Ook zullen ze hun instructie tegen het licht moeten houden en desgewenst voorstellen hebben te doen tot aanpassing. Van het een en ander zal dan verslag moeten worden gedaan op de volgende synode.
Een steeds terugkerend punt van zorg is het functioneren van de classicale diaconale commissies (CDC’s). Volgens deputaten is dit met name een bemensingsprobleem. Om tot beter functionerende CDC’s te komen krijgen deputaten dan ook verscheidene opdrachten mee.
De synode spreekt verder uit dat de februaricollecte, de zgn. hulpverleningscollecte, niet behoort tot dekking van de omslag voor deputaten diaconaat.
Over de positie van de diakenen op de meerdere vergaderingen zal nog doorgesproken moeten worden.

Eredienst
De na de GS 2004 aan de kerken aangeboden proeven van extra doopformulieren, en een extra huwelijksformulier wordt door de GS definitief goedgekeurd, zij het na enkele aanvullingen op en wijzigingen in het oorspronkelijke voorstel. De wijzigingen/aanvullingen wat betreft het huwelijksformulier betreft o.a. een explicietere verwoording van de man-vrouwverhouding. Benadrukt wordt dat deze extra formulieren er gekomen zijn als aanvulling en niet als vervanging van de reeds bestaande formulieren en ook om wildgroei te voorkomen. Deze achtergrond zal in een voorwoord van de nieuwe uitgaven van de formulieren worden opgenomen. De beide voorgestelde extra avondmaalsformulieren behoeven nog nadere bespreking.

Een ander punt dat bij de bespreking van het rapport van deputaten eredienst aandacht vraagt is de nadere geconcretiseerde criteria waaraan volgens deputaten kerkelijke liederen dienen te voldoen om gebruikt te kunnen worden in de eredienst. De commissie die in eerste instantie het rapport van deputaten bestudeerde wil verder gaan dan deputaten en stelt voor om aan de hand van de opgestelde criteria een lijst van liederen op te stellen die aan genoemde criteria voldoen. Dit voorstel wordt door de synode niet overgenomen. Wel wordt uitgesproken dat de genoemde criteria voor de kerken een bruikbare handleiding zijn om liederen te toetsen op geschiktheid. Daarom krijgen deputaten ook de opdracht mee om de uitgewerkte criteria in de vorm van een handreiking, begeleid van instructiemateriaal over functionering in de praktijk, toe te zenden aan de kerken.
Ook wordt besloten dat deputaten zich, eventueel in samenwerking met andere daartoe geëigende deputaatschappen en/of commissies, in overleg met de werkgroep diaconiologie van de TUA, dienen te bezinnen op de vraag wat een eredienst van de gemeente ten diepste is. Dit vanwege het feit dat bepaalde tendensen in de huidige cultuur invloed hebben op de erediensten.

Radio- en televisiediensten
Bij de behandeling van het rapport van deputaten radio- en televisiediensten klinken er vanuit de vergadering zorgen door over de vormgeving en inhoud van m.n. sommige televisiediensten. Is het niet noodzakelijk dat het christelijke gereformeerde karakter herkenbaar blijft, zo wordt gevraagd. Er wordt op aangedrongen dat deputaten hierop toezicht uitoefenen. Kerkordelijk zou dat echter niet juist zijn. De plaatselijke kerkenraad is verantwoordelijk voor de vormgeving en inhoud van de dienst en niet deputaten. Wel krijgen deputaten de opdracht mee te bevorderen dat bij de uitzending expliciet wordt vermeld dat de plaatselijke kerkenraad verantwoordelijk is voor de dienst. Bij dit alles moet ook in ogenschouw worden genomen dat televisiediensten volgens besluit van de generale synodes van 1965 en 1980 een evangelisatorisch karakter dienen te hebben.
Anno 2007, hoe kan het ook anders, krijgen deputaten ook de opdracht mee om zich te oriënteren op en zich te laten voorlichten over eventuele nieuwe mogelijkheden om het evangelie landelijk en plaatselijk via de massamedia (lees: internet) te verbreiden.

Nogmaals eenheid
T.a.v. de Gereformeerde Bond besluit de synode deputaten eenheid op te dragen:
– te bespreken hoe we elkaar tot steun kunnen zijn in het bewaren en doorgeven van het gereformeerde erfgoed;
– om in overleg met het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de kerken duidelijk te maken welke mogelijkheden er zijn om plaatselijk samen te werken of kerkelijk samen te leven met gemeenten van gereformeerdebondssignatuur en welke kansen samenwerking en kerkelijk samenleven bieden, bijv. in missionair en diaconaal opzicht.
T.a.v. de Hersteld Hervormde Kerk besluit de synode deputaten eenheid op te dragen:
– vanuit de geestelijke herkenning over en weer door te spreken over: 1. de binding aan de gereformeerde belijdenis en het functioneren van die belijdenis in prediking en in de bediening en beleving van de sacramenten; 2. de inhoud en het functioneren van de vigerende kerkorde;
– samen met de delegatie van de Hersteld Hervormde Kerk te onderzoeken op welke wijze samenwerking met eventueel kanselruil mogelijk is.

H.K. Sok
(Ds. H.K. Sok is predikant te Drogeham en verslaggever kerkelijke pers van de GS.)

Dit artikel werd u aangeboden door: De Wekker

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 2007

De Wekker | 16 Pagina's

Synodaal schrift (8)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 december 2007

De Wekker | 16 Pagina's

PDF Bekijken