Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Generale Synode 2016 van start (GS 2016 1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Generale Synode 2016 van start (GS 2016 1)

7 minuten leestijd

'Werk door!' klonk het van de kansel van de Dorpskerk te Nunspeet, tijdens de bidstond voorafgaand aan de generale synode. Met een preek over deze woorden uit de profetieën van Haggaï werden de gebeden ingeleid.

Ds. Quant, preses van de vorige generale synode, ging voor in de bidstond op 9 juni. Hij wees de aanwezigen op het gevoel van velen die bij de nieuwe tempel stonden: vroeger was het toch beter. Zo kunnen wij ook denken als we aan het synodewerk beginnen. Vroeger was het kerkelijke leven overzichtelijker, was er meer eenvormigheid. Nu is er veel diversiteit en staan er ingewikkelde onderwerpen op de agenda van de synode.
U hebt eigenlijk gelijk als u dat denkt, zei ds. Quant. Dat zei Haggaï ook. Het mag vroeger beter geweest zijn, maar het woord van de Heere is dat we nu door moeten werken, want de HEERE is er bij (zie Haggaï 2: 5). Als we omkijken moeten we vooral de trouw van de Heere zien tegenover wat wij ervan gemaakt hebben. En was het voor De Heere Jezus vroeger niet beter voordat Hij Zijn heerlijkheid aflegde? Onder Zijn zegen mogen we het werk, ook het synodewerk, voortzetten.
Hierna volgden afgewisseld door samenzang uit Psalm 90 gebeden voor de synode, voor de kerken en voor de samenleving. Wat is het goed en nodig om het synodewerk met gebed te beginnen. In afhankelijkheid van de Heere mogen we Zijn kerk gaan dienen. We hebben daarvoor ook het gebed vanuit de kerken hard nodig.

Nunspeet
Dit jaar is de CGK van Nunspeet de ‘roepende kerk’, dat wil zeggen de kerk die de synode bijeenroept en voorbereidt. De vergaderingen van de generale synode vinden al lange tijd plaats in Nunspeet, maar nu is Nunspeet ook de roepende kerk.
Over de (kerk)geschiedenis van Nunspeet kregen de afgevaardigden te horen bij de opening van de synode op vrijdag 10 juni. Ds. J.L. de Jong, die twee dagen pastoraal werk doet in Nunspeet, opende de vergadering namens de Nunspeetse kerkenraad. Hij vertelde over de plaats, over het ontstaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk ter plaatse en besteedde ook kort aandacht aan de recente ontwikkelingen en het ontstaan van een tweede CGK in Nunspeet.

Verkiezing moderamen
Onder leiding van de voorzitter van de kerkenraad werd de synode geconstitueerd. Er werd bezien of alle afgevaardigden aanwezig waren (of vervangen door hun secundus (‘tweede’) als ze zelf niet aanwezig konden zijn). Alle 52 plaatsen waren bezet.
Een belangrijk agendapunt is vervolgens de verkiezing van het moderamen. Dat is belangrijk omdat een generale synode erg gebaat is bij ervaren en bekwame leiding. Het moderamen zou je het dagelijks bestuur van de synode kunnen noemen. De agenda wordt verder vormgegeven door het moderamen, dat wil zeggen dat het moderamen ervoor zorgt dat alle agendapunten in een goede volgorde aan de orde komen. De preses (voorzitter) zal ervoor zorgen dat de besprekingen in goede orde zullen verlopen.
Als preses werd al snel ds. P.D.J. Buijs gekozen. Daar was maar één stemronde voor nodig. Ds. Buijs is al eerder preses geweest van een generale synode. Als assessor (soort ‘tweede voorzitter’) werd ds. J.G. Schenau gekozen. Eerste en tweede scriba werden respectievelijk ds. C. Westerink en ds. D.J. Steensma.

Dank- en openingswoord
De voorzitter van de kerkenraad droeg de leiding over aan de preses van de synode. Ds. Buijs sprak een dankwoord uit aan velen die reeds een taak hebben vervuld voor deze synode, bijvoorbeeld de kerk van Nunspeet. Vervolgens sprak hij naar aanleiding van Filippenzen 1: 9-10a over liefde, kennis, fijngevoeligheid en over het onderscheiden wat wezenlijk is. Treffende woorden ter inleiding op synodevergaderingen waar zo veel onderwerpen ter sprake zullen komen. We zullen best eens van mening verschillen, maar broederlijk zoeken naar de weg die de Heere wijst is van het grootste belang. Daar is ook geestelijk inzicht en fijngevoeligheid voor nodig.

Lunch- en moderamenoverleg
De vergadering werd geschorst voor de lunch. Tijdens de lunch had het moderamen de gelegenheid om samen met de pre-adviseurs (hoogleraren en universitaire hoofddocenten) zich te buigen over de indeling van de commissies en de verdeling van de taken. Dat levert dan doorgaans een lange lunchpauze op, omdat er toch wel heel wat afspraken moeten worden gemaakt. Ondertussen hadden de synodeleden gelegenheid elkaar beter te leren kennen, bij te praten en met elkaar mee te leven.

Middag
Nadat de vergadering weer geopend was werden de acta (notulen, verslag) van de synode van 2013 die nog niet besproken waren vastgesteld en ondertekend. Een applaus klinkt voor toenmalige scriba ds. Schenau die er veel werk aan gehad heeft. Er volgden verder wat benoemingen, bijvoorbeeld die van de quaestor (penningmeester) en mededelingen over reis- en verblijfkosten.

Rapporten
Het rapport van deputaten vertegenwoordiging (dat was het moderamen van de vorige synode die tijdens en na de synodeperiode de kerken vertegenwoordigen) werd besproken. Ook werd besloten dat de scriba geholpen zal worden door een notulist die de vergaderingen zal verslaan. Dat is een grote uitkomst omdat het werk van de scriba's wel erg veel was en moeilijk te realiseren naast het werk in de gemeente.

Commissies van onderzoek en rapport
Bladen met daarop de indeling van de commissies van onderzoek en rapport werden uitgedeeld. De commissies zullen de hun toegewezen rapporten bespreken, afgevaardigden van deputaatschappen spreken en de synode dienen met een verslag daarvan en met voorstellen. Er zijn zoals voorgaande keren ook dit keer zeven commissies:

1: Opleiding en publiciteit (over bijvoorbeeld de TUA, het curatorium, de GTU, etc.)
2: Verkondiging (over o.a. Israël, zending, evangelisatie)
3: Pastoraat en eredienst (o.a. liturgische aspecten van de eredienst)
4: Kerkelijke verhoudingen (o.a. kerkelijke eenheid en contact buitenlandse kerken)
5: Kerk en samenleving (o.a. jeugdwerk en diaconaat)
6: Financiën en beheer (o.a. emeritikas, onderlinge bijstand en advies)
7: Bezwaarschriften en kerkorde (revisieverzoeken homoseksualiteit, veel in comité; dat wil zeggen: in een besloten vergadering)

Elk synodelid is bij een commissie ingedeeld. De commissies hebben een samenroeper, die als voorzitter functioneert en ervoor zorgt dat de voortgang bewaakt wordt en alle bespreekpunten afdoende aan de orde komen. Daarnaast is een rapporteur (soms twee) die een verslag maakt van de bespreking en de synode dient met concrete voorstellen. Tijdens de bespreking voert de rapporteur namens zijn commissie het woord, ligt de keuzes en standpunten van de commissie toe en beantwoordt vragen.

Commissievergaderingen
De eerste synodeweek (11-14 oktober) kan pas gehouden worden als de commissies hun werk hebben gedaan. Op 8 en 9 september komen de commissies samen in Nunspeet. Een week later, op 14 en 15 september nog eens. Dan zullen zij ook afgevaardigden van deputaatschappen spreken als dat nodig of wenselijk is. De deputaatschappen hebben wat zij te melden hebben wel opgeschreven in een rapport, maar het kan toch nodig zijn erover door te spreken en meer uitleg te krijgen.
Vaak staan in de rapporten ook voorstellen aan de synode. Het is aan de commissie om die over te nemen of te wijzigen. De synodeleden kunnen tijdens de bespreking hier toelichting bij vragen of ook weer wijzigingen (amendementen) op de voorstellen voorstellen. Zodoende kunnen in drie vergaderweken heel wat onderwerpen passeren.

Afsluiting
Prof. Peels sloot de eerste vergaderdag af met schriftlezing en gebed. We zongen Ps. 68: 10.
Ds. Buijs sloot de vergadering. Commissies zochten elkaar nog even op en de samenroepers en rapporteurs gingen nog even naar de consistorie om wat zaken af te stemmen. Het is 15.19 uur als de eerste synodedag er op zit.

De Wekker zal van elke vergaderweek verslag doen. Dagelijkse verslagen zullen te lezen zijn op de website van de kerken: www.cgk.nl.

A.Th. van Olst
Ds. A.Th. van Olst is redactielid van De Wekker en afgevaardigde naar de generale synode

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 juni 2016

De Wekker | 24 Pagina's

Generale Synode 2016 van start (GS 2016 1)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 juni 2016

De Wekker | 24 Pagina's

PDF Bekijken