Bekijk het origineel

Leerrijk allerlei

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leerrijk allerlei

4 minuten leestijd

NUMERO ÉÉN

»Ik zorg altijd voor numero één,” sprak een jongman bij het oversteken eener brug, daar hij in gezelschap was van eenige anderen, van welke sommigen eenen anderen weg in wilden slaan.
»Dat is een waar woord in uwen mond,” riep een zijner medgezellen; »gij denkt en zorgt voor geen ander dan voor u zelven; het ware goed zoo men u den naam van numero-één gaf.”
»Maar indien. ik niet voor numero-één zorgde, ik vraag het u, wie zou het dan doen?” riep hij uit.
En met recht, numero-één had gelijk. Het was zijn plicht voor zichzelven te zorgen — maar dan ook goed te zorgen.
»Maar schuilt daar geen groote eigenliefde onder,” vroegen sommigen der jongelieden, »dat numero-één slechts aan zich zelven denkt?” Aan niemand anders dan aan ons zelven te denken, is zeker groote eigenliefde, en is daarom zondig. Numero-één is echter aan onze zorg toevertrouwd. Maar aan welke zorg? Dit is de gewichtige vraag daar het op aan komt.
Aan de zorg voor zijne ziel. Numero-één heeft eene ziel, die van zonde en hel verlost moet worden. Numero-één heeft eene ziel, die voor Jezus, voor de gerechtigheid, voor den Hemel gewonnen moet worden. Dit is een veel-omvattend werk.
Aan de zorg voor zijne gewoonten, opdat numero-één ijverig, volhardend, matig zij en zich zelv’ gaarne verlooehene. Geef hem veel nuttig en gezond werk te doen, wijs hem aan, hoe hij dit het best verrichten kan, en houd hem van elk slecht gezelschap verwijderd.
Zorg er voor, dat er een wacht sla voor de lippen van numero-één. Laat enkel waarheid van die lippen vloeien. Leg numero-één een toom in den mond, opdat hij zich niet met eenig boos-kwaadsprekend verhaal verontreinige. Geen lastertaal ontvalle hem. De wet der liefde regele zijne tong; laat al zijne gesprekken en overleggingen getuigen, dat hij een kind Gods is.
Draag zorg voor de genegenheden en gevoelens van numero-één. Leer hem den Heere Zijnen God liefhebben met geheel zijn hart en zijne naasten als zich zelven; leer hem zorg voor anderen te dragen, hun lief en leed te deelen, nederig, vergevensgezind, zachtmoedig, verdraagzaam te zijn, en al het goede te doen, dat zijne hand vindt te doen. Op deze wijze zorgt men goed voor numero-één, die dan tot een waren zegen worden zal voor woning, buur-schap en zich zelven.
Lezers! gij hebt allen voor Numero-één te zorgen. Gij hebt uwe groote verantwoordelijkheid. Bedenkt, dat de dag des oordeels aanbreekt, en gij voor den troon van God rekenschap zult moeten afleggen van uw rentmeesterschap.

EEN WERELDSCH GEZIND HART

Lady Buyton spreekt in een harer brieven van’ een middagmaal, dat ten huize van haren echtgenoot gegeven werd, en waaraan de schatrijke Baron Rothschild deel nam. Hij was aan de rechterhand van Lady Buytan gezeten; zijn gansche gesprek liep slechts over geld on geldzaken, en over de opvoeding welke hij aan zijne zoons gegeven had, om hen het best tot het in stand-houden en vermeerderen van zijn ontzaggelijk vermogen te bekwamen. Lady Buyton gaf de hoop te kennen, dat hij er ook tevens zorg voor droeg, dat zij het eeuwig leven niet uit het oog verloren, dat zoo ras een aanvang nemen kon, en waarvoor wij ons veel meer dienen voor te bereiden. »O!” was het antwoord, »ik zou niet wenschen , dat zij daaraan dachten, Dan zouden zij zeker hunne bezigheden uit het oog verliezen, en aldus zoude het hunnen voorspoed benadeelen. Het is geen lichte taak een groot vermogen bijeen te verzamelen en het in stand te houden; dit vereischt al onzen tijd en al onze gedachten.” Dit antwoord, dat ons met recht op bedroevende wijze een wereldschgezind hart leert doorgronden, behelst tevens eene groote waarheid; het bevestigd dat woord des Heeren: »Gij kunt niet God dienen en den Mammon.”——

HET ANKER

Wij bevestigen niet een schip door het anker in den ballast te werpen, dien het schip bevat, De ankergrond moet buiten het schip zijn. En zoo ook met de ziel: als zij veilig wezen wil, moet zij niet rusten op iets dat zij in zich zelve meent te vinden, maar in dat wat zij vindt in God, in de zekerheid Zijner waarheid, in de onmogelijkheid dat Hij liegen kan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 juni 1892

Het Wekkertje | 4 Pagina's

Leerrijk allerlei

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 juni 1892

Het Wekkertje | 4 Pagina's

PDF Bekijken