Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

POLITIEKE VORMING: HOOGSTNOODZAKELIJK

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

POLITIEKE VORMING: HOOGSTNOODZAKELIJK

8 minuten leestijd

door P. Mulder

„Bij het bidden mag de gemeente begeren het stille en geruste leven te leiden, dat door geen oorlog, opstand, vervolging en verdrukking verstoord worde. In dit erkennen van de overheid als ordinantie Gods, waarvan de goede onderhouding ook voor de kerk zo belangrijk is, wordt tegelijk ook de roeping van de overheid beleden, nl. dat zij haar macht aanwende, opdat de gemeente zo kan leven en de Heere mag dienen, zoals Hij eist. Dat is een leven in godzaligheid en eerbaarheid. Dat is het leven dat zich geheel naar de eerste en tweede tafel van de Wet van God richt. Dat zowel als een verborgen leven in de vreze des Heeren geleefd wordt (godzahgheid) als ook in de levenshouding uitwendig openbaar en zichtbaar wordt (eerbaarheid).” (73)

Uitgave jeugdbond Ger. Gem.

Dit (lange) citaat is weggehaald bij drs. A. Vergunst, predikant van de Gereformeerde Gemeente van Veen en hoofdbestuurslid van de SGP. Het komt uit een bijdrage die ds. Vergunst leverde aan Politieke Vorming; een uitgave van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. Het is een bundeling van maar liefst 14 schetsen, die aanzetten vormen voor inleidingen te houden op jeugdverenigingen. Natuurlijk is het kerkeUjk jeugdwerk er in de allereerste plaats voor Schriftstudie. Dat heeft de samensteller, ons vroegere redactielid Joh. Leune, goed begrepen. Daarom heeft deze jeugdwerkadviseur de bundel laten beginnen met de bijdrage De overheid: Gods gave. De titel alleen al is een belijdenis. De schrijver loopt Romeinen 13 door, maakt vele goede opmerkingen, exegetiseert wat, legt verbanden met andere Schriftplaatsen. „Wie nu recht christen wil zijn, zal zich aan de overheid dienen te onderwerpen en dat niet alleen uit vrees voor straf, maar juist omdat we weten dat de overheid Gods dienares is, en omdat wij het geweten hebben. Ons geweten is , , de stille getuige", dat is meer dan alleen geheugen, want het stelt vast en beoordeelt de innerlijke motieven en gevoelens. Niet slechts bij christenen, ook bij heidenen vindt het zedelijke oordeel haar oorsprong in God”. (9)

Christelijke politiek

Hoezeer de christelijke politiek opkomt vanuit de Schrift en dus op de jeugdvereniging aandacht behoeft, wordt ook in andere bijdragen duidelijk gemaakt. De begrippen , , vrede", „goed en kwaad", „bezit" worden in hun Schriftuurlijke context geplaatst. De Bijbel maakt deze begrippen duidelijk in een verhaal, in het leven. Daarom kiest de christeUjke poUtiek niet voor rechts of Unks, maar zij tracht vanuit eeuwige beginselen haar eigen koers te bepalen. Deze politiek mag dan ook niet opgaan in partij-politiek, belangenbehartiging, ook

niet van de , , eigen" bevolkingsgroep, maar zij heeft betrekking op alle leden van de samenleving. De overheid heeft een gezagsfunctie, maar ook een dienende taak. (Gods dienares, u ten goede!) Zelfs ten aanzien van de voortgang van de Evangelieverkondiging (art. 36 van de Ned. Geloofsbelijdenis).

In het spoor der vaderen

Een andere bijdrage trekt lijnen vanuit de historie. Dit wordt gedaan aan de hand van het bekende boek , , ln de Mozes en Aaronstraat" van Ir. J. van der Graaf. Voor mannen als Calvijn, Groen van Prinsterer en Hoedemaker is de democratie geen onmogelijke regeringsvorm, maar de norm voor het overheidsbeleid wordt door hen niet bij het volk gelegd. , , De overheden moeten in Gods naam recht oefenen en gerechtigheid bevorderen onder de mensen ... De wet der tien geboden heeft bij Calvijn een funktie in het politieke leven, ook de eerste tafel. Het gaat in de samenleving om de zuivere dienst aan God”. (34)

Het theocratisch denken binnen het raam van de democratie brengt twee gevaren met zich mee: , , Men vlucht in een kompromis tussen het wenselijke en het mogelijke, of men belijdt de theocratie maar men bekommert zich niet om de uitwerking in de praktijk”.(37)

Kritiek

Deze bundel ademt geheel en voluit de geest van de SGP. Daarom mag Politieke Vorming ook uiting geven aan (enige) kritiek op deze partij. „De SGP zou zich duidelijker naar de jongeren moeten presenteren en aangeven waarom en hoe zij naar Schrift en belijdenis handelt". „Het zou goed zijn als kiesverenigingen en gemeenteraadsfracties meer aandacht zouden schenken aan een goede presentatie”. (13)

Ongetwijfeld twee punten van kritiek die wij SGP'ers ons aan moeten trekken, 'k Dacht dat er binnen de partij ook aan gewerkt wordt. (Dit zegt de bundel trouwens zelf reeds.)

Wanneer de SGP aan één kerkelijke gemeenschap verbonden is - juist in historisch hcht — dan moet hier wel de Ger. Gem. genoemd worden. Daarom temeer moet geluisterd worden naar deze kritische opmerkingen.

Antwoord aan kritiek

Maar misschien mag ik het verhaal ook even omdraaien. (In deze wordt mijn spreken vergemakkelijkt door het feit dat ikzelf belijdend lid van de Gereformeerde Gemeenten ben.) Waarom participeren vele Ger. Gem.'ers niet of nauwelijks binnen de SGP? We zijn er dankbaar voor dat 99'7c van de gereformeerde gemeentenaren op de SGP stemt; en zeer getrouwl Ook zijn diversen van hen lid van een kiesvereniging. Maar hoe weinigen(!) zijn actief lid? Wanneer 25% van de leden een k.v.-vergadering bezoekt óók als belangrijke beslissingen genomen moeten worden, is dit geen uitzondering. En de opkomst van de Ger.Gem.-leden is vaak nog veel kleiner. Over een vertekend beeld gesproken! Daarom vind ik de kritische opmerking dat een kleine groep teveel invloed heeft binnen de SGP, enerzijds (gedeeltelijk)

juist, maar anderzijds een niet steeklioudend argument. Wanneer de Ger. Gem. liet presteert zo'n goede en gedegen brochure over Politieke Vorming tot stand te brengen, dan moet diezelfde Ger. Gem. ook tot daden komen. Wanneer Ger.Gem.'ers op zo'n goede en zorgvuldige wijze de dingen weten te verwoorden (op een voor iedereen duidelijke manier), die naar Schrift en Belijdenis (inclusief de bekende 21 woorden van artikel 36 NGB!) over overheid en politiek te zeggen zijn, dan zijn zij verplicht dit niet alleen voor en binnen de eigen verenigingen te doen, maar ook in het kader van de SGP. Zeker de jongeren, voor wie PoUtieke Vorming geschreven is, mogen niet achter blijven! Waarom zijn er wel 100 jeugdverenigingen binnen deze kerkelijke gemeenschap (en dan zijn alleen maar de bovenzestienjarigen geteld), en binnen de SGP nog geen 20(!) Studieverenigingen? De bereikbare groep is veel groter en het aantal vergaderingen per seizoen hoeft de 5 niet te boven te gaan. Juist begin dit jaar schreef het Landelijk Verband van SGP-studieverenigingen een brief aan alle kiesverenigingen (bijna 300), waarin aandacht gevraagd werd voor de oprichting van studieverenigingen. Wij verwachten wat!

Een goed stukje werk

Politieke Vorming is een goed stukje werk. En zet aan tot een goed stukje werk: biedt handreiking voor ruime bespreking van christelijke politiek op de kerkelijke vereniging. In dit kader zijn slechts vier bijdragen besproken. Ook de anderen zijn zeker lezenswaardig en kunnen in verenigingsverband dienstig zijn. Een raadshd, wethouder, burgemeester, hd van de Provinciale Staten, Tweede-en Eerste Kamer (allen SGP'ers) vertellen over hun werk(-omgeving). Hoofdstromen in de Nederlandse politiek komen aan de orde, programma's van politieke partijen worden vergeleken, de Europese politiek krijgt aandacht. Verder wordt veel praktische handreiking gegeven: hoe doen we het (het onderwerp goed aan de orde stellen); veel discussievragen en Hteratuurverwijzingen. Al met al een zeer goed werkstuk.

Ik hoop dat deze bundel tot nog een goed stukje werk zal aanzetten. Want de SGP is altijd nog de enige partij waarbinnen zo theocratisch gedacht wordt, als deze brochure aangeeft. Met spijt constateer ik dat GPV'ers dit „theocratisch visioen vaak niet vatten". Zij lieten ook niet voor niets de bekende 21 woorden vallen; naar mijn smaak een diepe dimensie uit onze belijdenis. Verder trekt het GPV helaas de kerkelijke scheidslijnen wel erg scherp.

De RPF draagt een prachtige naam, maar wU zich niet binden aan de drie Formulieren van Eenigheid. Althans, zo interpreteer ik artikel 2 uit de statuten van de RPF: „zoals daarvan ook beleden wordt in de 3 formulieren van Eenigheid". Ik heb wat vrees voor wijde poorten. Bovendien is nog niet geheel duidelijk, al begint deze zich wel af te tekenen, welke sfeer deze nieuwe partij gaat ademen, 'k Moet zeggen, dat de geest van Politieke Vorming mij meer aanspreekt.

Met deze opmerkingen bedoel ik in genen dele voor een geisoleerd optreden van de SGP te pleiten. Integendeel, 'k Meen dat samenwerking bittere noodzaak en ernstige opdracht is. In deze tijd, waarin de laatste resten van het christendom schijnbaar opgeruimd moeten worden

en de invloed van God en Zijn Woord steeds verder wordt teruggedrongen. Dan is het hoogstnoodzakelijk dat allen die, in afhankelijkheid en met belijdenis van eigen tekort, wél de invloed en doorwerking van beginselen van Gods Woord voorstaan hun krachten bundelen. Verdeeldheid maakt ongeloofwaardig, speelt de vijand in de kaart en past in zijn taktiek. Juist omdat ik samenwerking nodig acht, meen ik dat we eerlijk tegen elkaar moeten zeggen, waarin we verschillen. Want ik pleit niet voor een in elkaar opgaan. Zo'n eenheid zou m.i. geen innerlijke kracht kunnen ontwikkelen. De SGP kan wel innerlijke kracht ontwikkelen. Vanuit Schrift en Belijdenis. PoUtieke Vorming is er een goed voorbeeld van. Daarom leide deze bundel tot veler politieke vorming binnen een Schrift Gehoorzame Partij.

n.a.v.: PoUtieke Vorming, mivo 21, uitgave JBGG, Postbus 79, Woerden, 76 pg., prijs f5, 90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1978

Zicht | 44 Pagina's

POLITIEKE VORMING: HOOGSTNOODZAKELIJK

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 1978

Zicht | 44 Pagina's

PDF Bekijken