Bekijk het origineel

NAAR DE KATECHISATIE

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

NAAR DE KATECHISATIE

6 minuten leestijd

208

VAN DE VOLEINDING

b. De tekenen der tijden.

Met de „tekenen der tijden” wordt bedoeld de gebeurtenissen, welke plaats zullen hebben in nauw verband met de „wederkomst van Christus”. Deze gebeurtenissen zien we vermeld in Mattheus 24, toen de discipelen aan Jezus de gebouwen van de tempel toonden en de Heere tot hen sprak over de verwoesting van de tempel, waarna zij Hem vroegen, wanneer deze dingen zullen geschieden en welk het TEKEN zal zijn van Zijn toekomst en van de voleinding der wereld.

Opmerkelijk is, dat zij de verwoesting van Jeruzalem en de wederkomst des Heeren aan elkander verbinden. Dat deed Christus ook in Zijn nadere beschrijving v.an de feiten en, van de tekenen der tijden.

Christus wil laten uitkomen door deze samenvatting der feiten de eenheid van het Goddelijke werk in de nabije en in de verder gelegen toekomst. Want zij behoren tot de tweede, de Nieuw-Testamentische bedeling als de laatste bedeling. De dingen, die als tekenen voorafgaan aan de wederkomst vormen een rijpingsproces, zowel van de ontwikkeling der zonde als van de toebereiding van Gods Kerk tot de eeuwige zaligheid.

Welke tekenen noemt de Heere Jezus dan?

Wel, Hij spreekt van oorlogen, van hongersnoden en pestilentiën, van aardbevingen, van de grote afval en van vervolgingen der kerk.

Nu doet zich allereerst de bekende vraag voor: moeten we al de genoemde rampen werkelijk zien als voor-tekenen, van Christus’ wederkomst? Deze zijn er toch a 11 ijd geweest, zoals oorlogen en aardbevingen?

Ongetwijfeld. Toch is er groot verschil tussen en dat houdt verband met de verbazende en zeer snelle ontwikkeling van de TECHNIEK. De antichrist zal daarvan stellig gebruik maken.

De vermelde rampen vertonen zich reeds wereldomvattender en op een ontstellender wijze: intensiever. We lezen in Openbaring 22: 11: „Die onrecht doet, dat hij nóg onrecht doe en die vuil is, dat hij nóg vuil worde.”

Weet u, wat daarom zo noodzakelijk is? Om de „tijden te verstaan”, zoals we lezen van de stam van Issaschar, in I Kronieken 12:32. Het was een tijd van overgang, die zeer veel gevaren met zich meebracht. De overgang van Sauls regering, vooral na Abners dood, tot David. We lezen in vers 22: „Want daar kwamen er te dier tijd dag op dag tot David om hem te helpen, tot een groot leger toe, als een, leger Gods”. En in vers 23: „En dit zijn de getallen der hoofden van degenen, die toegerust waren ten heire, die tot David te Hebron kwamen om het koninkrijk Sauls tot hem te wenden, naar de mond des Heeren.” Zo kwamen er van de kinderen Issachars, van wie beschreven staat in vers 32: „die ervaren waren in het verstaan van de tijden, om te weten wat Israël doen moest.”

Welnu, om een recht inzicht te verkrijgen in de TEKENEN DER TIJDEN, waarvan Christus sprak, is nodig een geheiligd, verlicht verstand, waarvan David mocht getuigen in psalm 119:52 (ber.) „Alleen door Uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en Goddelijke zaken.”

Zo komt het er dus op aan, onze tijd recht te kennen, te taxeren en acht te geven op hetgeen, er gebeurt.

Voordat we op enkele zaken verder ingaan, nog deze opmerking. Wanneer het gaat om de tekenen der tijden te kennen, d.i. te verstaan, het rechte inzicht erin te hebben, dan moet terdege worden onderscheiden, wanneer en hoe zij vervuld worden. En dan denken we aan het boek der Openbaring. Het zijn vooral de sekten, die de visioenen en getallen in de letterlijke zin verklaren, en alsof zij in chronologische of tijdkundige volgorde plaats hebben. Zo heeft men in het bekende getal „666” als het getal eens mensen gezien keizer Nero, pausen van Rome, zelf Hitler.

Zo zijn er al wat z.g.n. voorspellingen en, verklaringen in het water gevallen. Dat komt, omdat men het eigenlijke karakter van het boek der Openbaring niet ziet.

Dit boek is met eerbied gezegd gpen „Enkhuizer almanak”. We mogen Het ook niet zien als een „kerkgeschiedenis” of „wereldgeschiedenis”, waarin de feiten in tijdkundige volgorde plaats hebben. Neen. Het boek der Openbaring draagt een „profetisch-symbolisch” karakter. Let er wel op, we bedoelen met „profetisch-symbolisch” aan te duiden de aard van de visioenen en getallen in de Openbaring.

De feiten, in die visioenen en getallen voorgesteld, zijn niet, zoals we opmerkten, in tijdkundige volgorde te nemen. Maar zó: De „apokaliptikus” (schrijver van de Openbaring) zag zich geplaatst aan het eind der eeuwen, om dan terug te zien vanuit de toekomst naar het verleden en, zó de gang van Gods werken bijzonder ten opzichte van Zijn Kerk te beschrijven. De profeten zagen daartegenover vanuit het verleden naar de toekomst bij het ontvangen en doorgeven der Godsopenbaring.

Wat nu die visioenen en getallen betreft, zag Johannes heel de gang van het komen van het Koninkrijk Gods nu eens in het éne visioen en dan die gang weer in een ander visioen.

Daarbij zij opgemerkt, dat de Openbaring, wel zeer veel van, maar niet alleen de toekomst van Christus, Zijn wederkomst ten oordeel, beschrijft. Want het komen van Christus is é é n komst (de Komende) en wel vanaf het paradijs in de moederbelofte, in Bethlehem (Zijn komst in het vlees) op de Pinksterdag (Zijn komen in de Uitstorting van de Heilige Geest) en in de voleinding der eeuwen als de Rechter over de levenden en de doden,! We merken dit even op, omdat de meeste sekten zich veelal alleen bezig houden met de wederkomst van Christus. Wanneer de bruidkerk van Christus in de Openbaring van Johannes reikhalzend uitziet naar de wederkomst van Christus, dan heeft zij eerst deel gekregen aan Christus eerste komst in het vlees, ter verzoening en behoudenis. Zo gaat het ook ieder kind des Heeren.

Hebt u als een arm, verloren en doemwaardig zondaar Christus ook als zodanig nodig gekregen, lezer(es)? Gods Geest bewerke dat.

Elb.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 mei 1977

Bewaar het pand | 4 Pagina's

NAAR DE KATECHISATIE

Bekijk de hele uitgave van donderdag 12 mei 1977

Bewaar het pand | 4 Pagina's

PDF Bekijken