1.951.779 resultaten
Filteren
van 195178
Ten geleide

Ten geleide

In dit themanummer zijn de teksten opgenomen van een drietal lezingen, gehouden op de studiedag van de Vereniging van Christen-Historici over 'Regio en religie', gehouden op 20 april van dit jaar te Gouda. Dr. Hans Knippenberg, auteur van het in 1992 verschenen boek De religieuze kaart van Nede ...

1 juli 1996
Radix
151 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Jos Arntz, De ander tegemoet. Ethische verkenningen. Kok, Kampen 1985; 221 blz.

Dit boek is een bundeling van een beperkt aantal artikelen uit het oeuvre van prof. dr. Jos Th. C. Arntz O.P. Arntz was van 1967 tot zijn dood in 1981, op 62-jarige leeftijd, hoogleraar in de wijsgerige ...

1 januari 1987
Radix
B. M. Balk
H. E. S. Woldring
K. Veling
3968 woorden
Een verzoek aan Bavinck van studentenzijde

Een verzoek aan Bavinck van studentenzijde

Op zaterdagavond 29 november 1919 om negen uur vervoegden zich bij de woning van prof.dr. H. Bavinck (1854-1921), Singel 62 te Amsterdam, een viertal studenten van de Vrije Universiteit: de theologanten G. Brillenburg Wurth (1898-1963) en F.A. den Boeft (1896-1966), de letteren-student H.J. Pos ...

1 april 1995
Radix
George Harinck
2618 woorden
De grenzen van het denken - Een gesprek

De grenzen van het denken - Een gesprek

B: De beweging voor reformatorische wijsbegeerte is ontstaan in de in veel opzichten merkwaardige periode tussen de beide wereldoorlogen. Aan de ene kant is er de nawerking van Kuyper's program ('Geen duimbreed . . .'), en het is verleidelijk om 'De Wijsbegeerte der Wetsidee' - waarmee de be ...

1 januari 1987
Radix
B.M. Balk
J.P.A. Mekkes
5130 woorden
De doop met de Heilige Geest en de betekenis van Pinksteren

De doop met de Heilige Geest en de betekenis van Pinksteren

1. Inleiding

Terwijl er in de kerk altijd veel aandacht is geweest voor het gebeuren van de Pinksterdag, heeft die aandacht lang niet altijd geresulteerd in speciale aandacht voor de 'doop met de Heilige Geest'.1 Uiteraard werd door exegeten de term besproken in hun komment ...

1 juli 1987
Radix
N. H. Gootjes
10003 woorden
Hoofdcontrasten op de godsdienstkaart van Nederland 1

Hoofdcontrasten op de godsdienstkaart van Nederland 1

1. Inleiding

Nederland is vanuit een godsdienst-geografisch gezichtspunt een buitengewoon interessant geval. Het ligt midden op, zoals de katholieke historicus De Kok het ooit noemde, de breuklijn Rome-Reformatie.2 Het lijkt dan ook alleszins de moeite waard de Nederlandse ...

1 juli 1996
Radix
Hans Knippenberg
7264 woorden
Christen en wetenschap1

Christen en wetenschap1

Inleiding

In het dagblad Trouw van zaterdag 17 mei jl. stond in een artikel in de serie ā€˛Wetenschap is mensenwerk" het volgende te lezen:

,,De verenigingen 'Geloof en Wetenschap' waren tot voor kort talrijk in reformatorische en rooms-katholieke kring. In de jare ...

1 januari 1987
Radix
A. Zijlstra
7706 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Dr. J. van Bruggen, Wie maakte de bijbel? Over afsluiting en gezag van het Oude en Nieuwe Testament. Kok, Kampen, 1986; 138 blz.

Dit nieuwste boek van prof. dr. J. van Bruggen uit Kampen handelt over canonische vragen en over de vraag waarom de canonieke bijbel gezaghebbend is en van ...

1 april 1987
Radix
Joh. de Wolf
P. Houtman
W. Koning
W. Balke
B. M. Balk
5457 woorden
De geschiedenis ter discussie

De geschiedenis ter discussie

Geschiedenis en geschiedwetenschap staan de laatste tijd hevig ter discussie. Terwijl een golf Romantiek ons overspoelt en men spulletjes uit grootmoederstijd tot antiek verklaart en de bewaring van uit vroeger tijden stammende voorwerpen en gebouwen een absolute noodzaak proclameert, terwij ...

1 juli 1975
Radix
G.J. Schutte
2709 woorden
Achter den tijd

Achter den tijd

Op 1 april 1986 ontving dr. G. Puchinger tijdens een feestelijke bijeenkomst in de aula van de Utrechtse universiteit uit handen van prof. dr. W. F. de Gaay Fortman een feestbundel te zijner ere.' In zijn toespraak bij de aanbieding van dit boek zei De Gaay Fortman zelden zo'n eerlijke feestbun ...

1 januari 1987
Radix
G. Harinck
2602 woorden
van 195178