14 resultaten
Filteren
van 2
HET VERBOND DER VERLOSSING EN ONZE HEILSZEKERHEID¹

HET VERBOND DER VERLOSSING EN ONZE HEILSZEKERHEID¹

B. LoonstraInleidingDe combinatie van verlossingsverbond en heilszekerheid is geen willekeurige, veeleer ligt er tussen beide onderwerpen een nauwe relatie. In de leer van het verlossingsverbond oïpactum salutis gaat het er namelijk om, te laten zien dat het heil van God ...

1 januari 1991
Theologia Reformata
B. Loonstra
7991 woorden
NATUURWET EN EVANGELIE IN DE BEZINNING OP HET SABBATSGEBOD

NATUURWET EN EVANGELIE IN DE BEZINNING OP HET SABBATSGEBOD

B. LoonstraIn de ethiek van de kerk heeft de natuurwet altijd een fundamentele betekenis gehad. Bij alle variatie in de interpretatie en de toepassing daarvan was de oriëntatie op de geschapen natuur gemeenschappelijk. Een belangrijke vraag is, of deze doorslaggevende functie van de n ...

1 januari 1998
Theologia Reformata
B. Loonstra
7673 woorden
DE HISTORISCHE WORTELS VAN DE LEER AANGAANDE HET VERBOND

DE HISTORISCHE WORTELS VAN DE LEER AANGAANDE HET VERBOND

B. LoonstraBij de huidige stand van het onderzoek wordt meestal aangenomen, dat de leer aangaande het verbond, zoals die in het gereformeerde protestantisme tot ontwikkeling is gekomen, haar origine heeft in Zurich, waar Huldrych Zwingli voor de verdediging van de doop van kleine kind ...

1 maart 1987
Theologia Reformata
B. Loonstra
8093 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

P.W. van Boxel, De wijsheid der vaderen. Het Misjnatractaat Avot vertaald en toegelicht. Serie Na de Schriften. Uitg. Kok - Kampen 1994. 143 blz. f 32,50. Het joodse traktaat ‘Avot’ (= vaderen) is een belangrijke bron voor onze kennis van het vroegrabbijnse jodendom. ...

1 december 1994
Ambtelijk Contact
B. Loonstra
M. Drayer
B. Lanting
W.H. Velema
3285 woorden
MORMONEN EN JEHOVA’S GETUIGEN

MORMONEN EN JEHOVA’S GETUIGEN

Op verzoek van de redactie volgt hieronder en D.V. in het volgende nummer van Ambte-lijk Contact een tweetal artikelen over geestelijke Stromingen, het eerste over de in de titel genoemde, uit de vorige eeuw stammende sekten, en het tweede over de moderne beweging van de ”New Age”. Alle drie sta ...

1 september 1991
Ambtelijk Contact
B. Loonstra
2501 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Joh. Coccejus, De Leer van het Verbond en het Testament van God, vertaald uit het Latijn door dr. W.J. van Asselt en drs. H.G. Renger. Uitg. De Groot-Goudriaan, Kampen 1990. 431 blz. f 97,50. Met de uitgave van deze vertaling is het invloedrijkste werk van Joh. Coccej ...

1 mei 1991
Ambtelijk Contact
B. Loonstra
W.H. Velema
1909 woorden
ZIJN AMBTSDRAGERS VANDAAG VOLDOENDE TOEGERUST om met de vragen rond de bijbel in de ambtelijke praktijk verantwoord om te gaan?

ZIJN AMBTSDRAGERS VANDAAG VOLDOENDE TOEGERUST om met de vragen rond de bijbel in de ambtelijke praktijk verantwoord om te gaan?

De vraag in dit verband stellen is eigenlijk haar beantwoorden. Wanneer wij namelijk zouden zeggen: ja, zij zijn daarvoor voldoende toegerust, dan zou een toerustingsconferentie over dit onderwerp voor hen een overbodige luxe zijn. Het comité heeft daar kennelijk anders over gedacht, anders zou ...

1 juni 1998
Ambtelijk Contact
B. Loonstra
5805 woorden
De ene kerk en de vele kerken

De ene kerk en de vele kerken

Abstract
The most striking difference between the ecclesiological approaches by Van der Leer and by Van der Borght is the emphasis placed on the multitude of churches and their communities and its discontinuity throughout the generations, over against the emphasis on t ...

1 maart 2010
Theologia Reformata
B. Loonstra
5174 woorden
Goede werken doen

Goede werken doen

Abstract
Doing Good Works: Biblical Standards for Christian Life Today Ideas about responsible Christian behaviour seem to be shifting. How far can this apparent shift be judged as legitimate? The author takes his starting-point in the definition of good works given by ...

1 juni 2010
Theologia Reformata
B. Loonstra
7832 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

J. van Eck, God, mens, medemens. Humanitas in de theologie van Calvijn. Uitg. Van Wijnen, Franeker 1992. 259 blz. f 39,50. Van Eck richt zijn aandacht op een aspect van Calvijns theologie dat nog niet eerder zo centraal heeft gestaan in het onderzoek: de humaniteit. D ...

1 maart 1994
Ambtelijk Contact
B. Loonstra
M. Drayer
W.H. Velema
3694 woorden
van 2