89 resultaten
Filteren
van 9
MAN EN VROUW IN BIJBELS PERSPECTIEF

MAN EN VROUW IN BIJBELS PERSPECTIEF

De ondertitel luidt: „Een bijbels-theologische verkenning van de man-vrouw verhouding met het oog op de gemeente”. Dat deze „verkenning” niet uitsluitend een mannenaangelegenheid is geweest, wordt in een „Ten geleide” door de vroegere voorzitter van de Geref. Bond, ds. L.J. Geluk, uiteengezet: d ...

1 september 1986
Ambtelijk Contact
M. Drayer
3103 woorden
Ter overweging

Ter overweging

Dr. Anton Wessels, De Koran verstaan. Een kennismaking met het boek van de islam. Uitg. Kok, Kampen. Prijs f. 24,50. Een ambtsdrager vertelde me onlangs dat hij de Koran was gaan lezen, maar dat hij het een wonderlijk boek vond, moeilijk te verstaan. In onze tijd nu we meer d ...

1 december 1988
Ambtelijk Contact
M. Drayer
302 woorden
„OUDERLING EN KERKJEUGD” (I)

„OUDERLING EN KERKJEUGD” (I)

De redactie bereikte het verzoek eens de aandacht te vestigen op een artikel dat onder de geciteerde titel gepubliceerd is in het blad „Dienst - uitgave van het Comité voor de Centrale Diaconale Conferentie van de Gereformeerde Kerken”, nl. in sept./okt.-nummer 1978, door de heer J.A. Knepper te ...

1 oktober 1979
Ambtelijk Contact
M. Drayer
1637 woorden
Ter overweging

Ter overweging

Drs. K. Exalto, Een pastorale gemeente, f.7,50. Uitg. W.de Zwijgerstichting, Apeldoorn. Een interessant geschrift over „Martin Bucers visie op de gemeente” - aldus de ondertitel. Aan de hand van Bucer „Von der waren Seelsorge” geeft de schrijver in kort bestek (40 blz.) een uiteenze ...

1 februari 1988
Ambtelijk Contact
M. Drayer
591 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Prof. dr. A. Troost, Is er vemieuwing van de gereformeerde theologie mogelijk? Reformatorische wijsbegeerte als onmisbare grondslag. Uitg. Stichting Ned. Geref. Seminarie (Zeegat 34, 3234 SJ Hellevoetsluis). 26 blz. f 13,50. Deze brochure geeft de voordracht weer die ...

1 oktober 1995
Ambtelijk Contact
M. Drayer
W.H. Velema
2976 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Dr. A. de Reuver, Bedelen bij de Bron. Kohlbrugge’s geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer. 703 blz. f 75,-. Dit omvangrijke boek diende de schrijver - inmiddels tot bijzonder hoogleraar te Utrecht benoemd - als proef ...

1 mei 1994
Ambtelijk Contact
M. Drayer
W.H. Velema
4803 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Prof. dr. W. van ’t Spijker. e.a. (red.), Spiritualiteit. Uitg. De Groot Goudriaan - Kampen. 480 blz. f 99,-. Er zouden enkele artikelen over dit boek te schrijven zijn (zoals bijv. De Wekker heeft gedaan), maar in een maandblad als het onze is dat geen reële mogelijk ...

1 januari 1995
Ambtelijk Contact
M. Drayer
W.H. Velema
4051 woorden
Van de boekentafel

Van de boekentafel

DE AMBTEN BIJ MARTIN BUCER Een bespreking van het proefschrift met genoemde titel, waarop ds. W. van ’t Spijker van Utrecht cum laude promoveerde aan de Vrije Universiteit (uitgegeven door J. H. Kok N.V. te Kampen - 1970, prijs ƒ 28,75) kan in ons blad slechts beperkt zijn. De ruimt ...

1 november 1970
Ambtelijk Contact
M. Drayer
1635 woorden
SUBSIDIËRING VAN DE KERKENBOUW

SUBSIDIËRING VAN DE KERKENBOUW

Academisch proefschrift. Het is in feite overbodige moeite de auteur van het proefschrift „Subsidiëring van de kerkenbouw” bij de lezers van ons blad te introduceren, bekend als hij is als de man van de toetsen en het toetsen, die met elan schrijfmachine en orgel bespeelt en niet aflaat s ...

1 december 1963
Ambtelijk Contact
M. Drayer
2517 woorden
Ter overweging

Ter overweging

Dr. A. G. Honig jr., De heerschappij van Christus en de zending. Uitg. Kok - Kampen. Prijs f 5,90. Dit geschrift van 67 bladzijden geeft in kort bestek een uitstekend overzicht van de hedendaagse zendingsproblemen. Niet ten onrechte stelt de schrijver dat we tegenwoordig nog onverdr ...

1 maart 1974
Ambtelijk Contact
M. Drayer
H. W v. d. BRINK
1245 woorden
van 9