103 resultaten
Filteren
van 11
De noodzaak van de wedergeboorte

De noodzaak van de wedergeboorte

De Heere Jezus was naar Jeruzalem gegaan om te prediken en wonderen te verrichten. Een van de hoorders was Nicodemus, een schriftgeleerde. Diens belangstelling was opgewekt. Hij wilde Jezus nader ontmoeten, durfde niet overdag en kwam daarom des nachts tot Hem. Mogelijk wilde Nicodemu ...

4 januari 1974
Reformatorisch Dagblad
Ds. G. Blom
1200 woorden
MARTELARENBOEK

MARTELARENBOEK

Indertijd hebben we in ons blad melding gemaakt van de mogelijke herverschijning van het bekende Martelarenboek. Toen hebben zich enkele personen opgegeven voor een exemplaar van dit boek. Hun namen hebben we genoteerd. Bij informatie is ons gebleken, dat de heruitgave van het boek door ga ...

14 december 1972
Bewaar het pand
Ds. G. Blom
135 woorden
Jeugdleven in bijbels licht

Jeugdleven in bijbels licht

Binnenkort za’1 er D.V. een boekje onder deze titel verschijnen, met bijdragen van de volgende predikanten: Baan, Blom, Van der Ent, Kok, Van Leeuwen, Sneep, Slagboom en Tanis. De titel spreekt voor zichzelf. Het boekje handelt over bijbelse figuren. Het is vooral bedoeld als geschenk, dat ...

21 november 1968
Bewaar het pand
Ds. G. Blom
132 woorden
Van recht en genade

Van recht en genade

Er is een prekenserie, die onder deze naam al vele jaren door De Banier te Utrecht wordt uitgegeven. Elke maand verschijnt er een preek. Elk jaar komen in de serie negen preken voor van predikanten, die medewerken aan „Bewaar het Pand”. Enkele jaren geleden hebben we daarop gewezen. Dat heeft toe ...

23 maart 1972
Bewaar het pand
Ds. G. Blom
274 woorden
Van recht en genade

Van recht en genade

Op verzoek deel ik mede, dat een abonnement op de prekenserie Van Recht en Genade ƒ 9,— per jaar kost, bij vooruitbetaling te voldoen. Men kan zich nog bij mij opgeven voor een abonnement. ...

18 mei 1972
Bewaar het pand
Ds. G. Blom
34 woorden
Ontmoetingsdag te Urk

Ontmoetingsdag te Urk

Elders in dit blad vindt u de aankondiging omtrent deze ontmoetingsdag, waarnaar u wellicht al hebt uitgezien. U hebt inmiddels voorbereidingen kunnen treffen. We mogen immers aannemen, dat velen van de gelegenheid gebruik willen maken om naar Urk te komen en dat men al maatregelen heeft genomen ...

10 augustus 1972
Bewaar het pand
Ds. G. Blom
300 woorden
Meditatie

Meditatie

Ik weet Uw werken, én uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwaden niet kimt dragen, en dat gij beproefd hebt degenen, die uitgeven, dat zij apostelen zijn en zij zijn het niet en hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid ...

2 mei 1968
De Banier
Ds. G. Blom
1181 woorden
Meditatie

Meditatie

Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaieten haat, welke Ik ook haat. Openbaring 2 : 6Het was in de gemeente v& n Efeze eurig gesteld. Na de tijd van de ste liefde was er een verkoeling gekomen. De werkelijkheid beantwoordde niet meer aan het ideaal van de Pinkstergemeente ...

12 december 1968
De Banier
Ds. G. Blom
1286 woorden
Meditatie

Meditatie

Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken; en zo niet, Ik zal u haastiglijk bijkomen, enzal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Openbaring 2 : 5Dit vers maakt deel uit van de brief van Christus aan de gemeente te Efeze. D ...

5 december 1968
De Banier
Ds. G. Blom
1312 woorden
meditatie

meditatie

En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is it genoeg: want Mijn kracht wordt in zwakheid volbraclit. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij won e. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwd ...

9 oktober 1969
De Banier
Ds. G. Blom
1198 woorden
van 11