40 resultaten
Filteren
van 4
Voor de jeugd

Voor de jeugd

BESTE JONGELUI! Gideon 21 (Richt. 6 : 25, 26) „En het geschiedde in dienzelfden nacht dat de HEERE tot hem zeide: Neem een var van de ossen die uws vaders zijn, te weten de tweede var van zeven jaren; en breek af het altaar van Baäl, dat uws vaders is, en houw af het bos, dat ...

4 april 1974
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1611 woorden
De grootheid van de Zaligmaker

De grootheid van de Zaligmaker

„Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoog sten genaamd worden, en God de Heere zal Hem de troon Zijns vaders Davids geven; en Hij zal over het huis Jacobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.” Luc. 1: 32, 33. Rondom de geboorte van de Heere Jezus Christus, ...

12 december 1971
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1349 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste Jongelui! Jullie nemen het mij natuurlijk niet kwalijk, dat ik nog even terug kom op die ontmoetingsdag, die we, als vrienden van Bewaar het Pand, op zaterdag 17 april, met elkander mochten hebben te Dordrecht, in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Singel. Het is een da ...

20 mei 1971
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1475 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Vervolg rede ontmoetingsdag te Zwolle (4) Beste Jongelui! Het is dus een groot voorrecht wanneer men op mag groeien onder de zuivere verkondiging van het Woord. Waar kan men uiteindelijk beter verkeren, dan in het huis des Heeren? Toch is het zonder-meer-opgroeien-onde ...

21 oktober 1971
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1431 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

BESTE JONGELUI ! Gideon 48 „Vreest gij dan af te gaan, zo ga af, gij en Pura, uw jongen, naar het leger; en gij zult horen, wat zij zullen spreken en daarna zullen uwe handen gesterkt worden, dat gij aftrekken zult in het leger. Toen ging hij af met Pura zijn jonge ...

26 juni 1975
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1347 woorden
VOOR DE JEUGD

VOOR DE JEUGD

Beste Jongelui! DE BRIEF AAN FILEMON. III
„Paulus, een gevangene van Christus, en
Timotheus, de broeder, aan Filemon, den
geliefde, en onze medearbeider.”
Fik: 1 In de beide voorgaande artikelen hebben we jullie iets zoeken, t ...

9 juni 1977
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1439 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste Jongelui! We schreven de vorige keer over het diepe verval waarin alles verkeert. Jullie leven midden in de wereld en je moet er door, wat heel veel problemen met zich meebrengt. I.eest er het vorige artikel nog maar eens op na. We schreven dat je, staande te midden all ...

3 juni 1971
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1354 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste Jongelui! We hebben de laatste keer jullie laten horen dat God alleen een verzoend God en Vader kan zijn in Christus Jezus Zijn Zoon. Hoe komt men dat nu aan de weet? Dit komt men alleen aan de weet door het geloof. En hoe gaat dat nu, hoe werkt dat nu? Laat ik proberen ...

14 januari 1971
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1511 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste Jongelui! Voor ik dit artikel ben gaan tikken, heb ik eerst al de voorgaande artikelen nog eens doorgelezen om te weten wat ik aangaande deze zaak, nl. van de rechtvaardigmaking of -verklaring zoal te berde gebracht had. Ik zou zeggen: Lezen juUie ook al die artikelen nog maar eens n ...

28 januari 1971
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1347 woorden
Voor de jeugd

Voor de jeugd

Beste Jongelui! De brief die nu onze aandacht vraagt, is afkomstig van een vriend uit het Noorden. Deze was de vorige zomer in de kerk geweest in het Oosten van ons land. Hij had daar cen dominee beluisterd en over de kerkdienst schrijft hij nu het één en ander. O.a. de dienst duurde erg l ...

11 februari 1971
Bewaar het pand
Ds. H. C. v. d. Ent
1406 woorden
van 4