10 resultaten
Filteren
Het diaconaat in discussie VI

Het diaconaat in discussie VI

Conclusie Zoals in het begin is opgemerkt, bedoelen deze artikelen een bijdrage te leveren in de bezinning op de taak der kerken. Die bezinning moet stellig uitgaan van de gegevens van de H. Schrift. Ik heb de gegevens, die het meest voor de hand liggen, genoemd. Hieruit blijkt, dat de ker ...

1 oktober 1969
Ambtelijk Contact
G. Bilkes
929 woorden
HET DIACONAAT VROEGER EN NU

HET DIACONAAT VROEGER EN NU

Het diaconaat vroeger In het begin van de 20e eeuw is het gekomen tot een herleving en herwaardering van het diaconaat. In 1912 werd een nieuwe armenwet uitgevaardigd, die tot 1 januari 1965 rechtskracht heeft bezeten. Nadrukkelijk werd daarin vastgelegd, dat bij de armenzorg de hu ...

1 april 1987
Ambtelijk Contact
G. Bilkes
1607 woorden
Ambtelijk contakt met Canada

Ambtelijk contakt met Canada

In het opschrift schuilt dunkt mij een goede gedachte. Canada is wel ver, maar het is op allerlei manier goed te bereiken, zeker per brief en blad. Hoewel onze kerken in Holland en Canada een zelfstandig bestaan hebben, is ambtelijk contact over en weer van harte toe te juichen. Een vrij jong ke ...

1 oktober 1962
Ambtelijk Contact
G. Bilkes
835 woorden
Het diaconaat in discussie II

Het diaconaat in discussie II

Roeping van de kerk In het vorige artikel is reeds gewezen op de roeping van de kerk, een profetische en een priesterlijke roeping. Het evangelie van Christus spreekt van geestelijke zaken, maar dat betekent niet, dat het de stoffelijke noden voorbijziet. Integendeel, het spreekt va ...

1 februari 1969
Ambtelijk Contact
G. Bilkes
1338 woorden
Diaconaal werk in Canada

Diaconaal werk in Canada

Belofte maakt schuld. Het heeft wel een tijd geduurd, eer er aan voldaan kon worden, doch nu is het zo ver. Het is verheugend te kunnen melden, dat het diaconale werk hier in de gemeenten vrijwel van meetaf aan de aandacht heeft gehad. Hieruit blijkt, dat men de roeping van „kerk-zijn” heeft gev ...

1 april 1963
Ambtelijk Contact
G. Bilkes
1275 woorden
Het diakonaat in discussie

Het diakonaat in discussie

Bezinning gewenst Bezinning is nodig op de diakonale taak van de kerk, zoals die nu geldt en dringt. Bij veel dat verandert op het terrein van kerk en theologie, met alle vaagheid daarin en verontrusting erover, lijkt de interesse voor datgene wat tot de diakonale taak behoort niet ...

1 januari 1969
Ambtelijk Contact
G. Bilkes
1095 woorden
Het diaconaat in discussie V

Het diaconaat in discussie V

Eerste ontwikkeling Belangrijk is de vraag naar de eerste ontwikkeling van het diaconale werk. Wij vinden in het nieuwe testament echter geen gedetailleerde beschrijving van wat er in de eerste gemeente omging. Het boek van de Handelingen der apostelen geeft ons veel meer te zien ho ...

1 september 1969
Ambtelijk Contact
G. Bilkes
1237 woorden
Het diaconaat in discussie

Het diaconaat in discussie

Israël na de ballingschap Over personen speciaal belast met de zorg voor de armen lezen wij in het Oude Testament niet. Na de ballingschap komt de „synagoge” op. Het begin er van ligt eigenlijk al in de tijd van de ballingschap zelf. De vrome Joden, ver van hun land en ver van het h ...

1 juni 1969
Ambtelijk Contact
G. Bilkes
1170 woorden
BESTEDING VAN ONS GELD

BESTEDING VAN ONS GELD

De praktijk Er is veel in een mensenleeftijd veranderd. In het begin van de 20e eeuw verdienden de mensen in ons land in het algemeen weinig. Om rond te komen moest het heel zuinig aan. Er was veel armoede. Na de eerste wereldoorlog kwam er economisch gezien een oplev ...

1 mei 1980
Ambtelijk Contact
G. Bilkes
2536 woorden
Het diaconaat in discussie III

Het diaconaat in discussie III

Handelingen 6 Hoe het komt dat de verzorging van de behoeftigen in de groeiende gemeente te Jeruzalem te wensen overliet, weten wij niet. Mogelijk waren alle weduwen uit de kring der Grieks-sprekenden niet bekend of was er sprake van misverstand. Er kunnen ook bepaalde tegenstelling ...

1 mei 1969
Ambtelijk Contact
G. Bilkes
1324 woorden