95 resultaten
Filteren
van 10
Een hervormingsgezinde uit de XlV-e eeuw

Een hervormingsgezinde uit de XlV-e eeuw

In de XlV-e eeuw is door het optreden van een Noord- Nederlander een godsdienstige opwekkingsbeweging ontstaan, die tot ver buiten onze grenzen haar invloed heeft doen gelden. Wij bedoelen Geert Groote, in 1340 te Deventer geboren, als zoon van een magistraatspersoon, en aldaar aan de pest over ...

1 mei 1990
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
1242 woorden
Iets over relikwieën

Iets over relikwieën

Het is bekend, dat de oud-heidense goden- en heldencultus een voortzetting heeft gevonden in de R.K. heiligenverering. Tot in bijzonderheden gaat een vergelijking tussen beide op. Wij denken aan de relikwieën: overblijfselen van de heiligen of van hun bezittingen, soms eenvoudige voorwerpen die ...

1 april 1990
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
793 woorden
Uit de geschiedenis van de pausen (III)

Uit de geschiedenis van de pausen (III)

Reeds eerder wezen wij op de verwereldlijking der middeleeuwse Kerk. Tal van ambtsdragers vergaten de waardigheid van de geestelijke stand, en leidden een leven, dat leken beschaamd zou hebben gemaakt. In het laatst van de vijftiende eeuw bereikte de verwereldlijking der Kerk een nieuw diept ...

1 oktober 1989
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
837 woorden
Uit de geschiedenis der pausen (IV)

Uit de geschiedenis der pausen (IV)

De familie Borgia (slot) De beruchtse van Alexanders kinderen was, zoals gezegd, Cesare. Zijn levenswandel was even onzedelijk als die van zijn vader, maar beslist misdadiger. Cesare liet zijn zwager doden, en vermoordde eigenhandig, onder de ogen van de paus, diens kamerdien ...

1 oktober 1989
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
750 woorden
Uit de geschiedenis van de pausen (II)

Uit de geschiedenis van de pausen (II)

Kerk contra paus Om zijn overwinning op Bonifatius VIII te consolideren, wist Filips IV van Frankrijk in 1305 te bewerken, dat de kardinalen, die voor het merendeel Fransen waren, de aartsbisschop van Bordeaux tot paus kozen. In verband met troebelen in Rome ve ...

1 mei 1989
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
913 woorden
Uit de geschiedenis der pausen

Uit de geschiedenis der pausen

De kerkgeschiedenis der Xlde tot XVde eeuw geeft een strijd te zien om de positie van de paus in wereld en kerk, In het tijdelijke ging het erom of de vorsten hun macht uitoefenen bij de gratie van de pausen, dan wel of zij in wereldlijke zaken souverein zijn, In het geestelijke ging het ove ...

1 maart 1989
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
927 woorden
LIGUORI EN DE MORAAL-THEOLOGIE

LIGUORI EN DE MORAAL-THEOLOGIE

In een roomse heilige als Alphonsus Maria de Liguori (1696-1787), bisschop, stichter der Redemptoristenorde (C.S.S.R.) en kerkleraar, ziet Heiler ('Kathohzismus') een voorbeeld van de innerlijke tegenstrijdigheid van het Rooms-Katholicisme, dat in de loop der eeuwen vóór-christelijke godsdie ...

1 september 1988
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
597 woorden
STADHOUDER WILLEM III -KONING VAN ENGELAND

STADHOUDER WILLEM III -KONING VAN ENGELAND

In ons vorig artikel vermeldden wij, dat de gewapende interventie van Willem III in Engeland (oktober 1688), zonder bloedvergieten was verlopen. Overal werd de stadhouder met gejuich begroet, terwijl de soldaten van de Engelse koning Jacobus II zich aansloten bij het leger van de Oranjevorst ...

1 maart 1988
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
837 woorden
Sola Fide

Sola Fide

'Sola Fide', door het geloof alleen (gerechtvaardigd, niet door de werken), dat is naar Rom. 3:28 de strijdkreet van Luther. Daarmee trok hij ten strijde tegen de misbruiken in de zichtbare kerk van zijn eeuw. 'Sola Fide': het zieleheil wordt niet verworven door het nakomen van bepaalde reli ...

1 februari 1988
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
513 woorden
Berlijn: 750 jaar

Berlijn: 750 jaar

Op 18 oktober 1685 herriep de grote protestantenvervolger Lodewijk XIV van Frankrijk, het 'Eeuwig Edict' uit 1598 van zijn grootvader Hendrik IV. Door deze rechtsverkrachting werden de Franse hervormden zonder meer buiten de wet gesteld. Als klinkend voorbeeld op de wandaad van Koning Lodewijk, ...

1 december 1987
Protestants Nederland
H. H. Bolhuis
456 woorden
van 10