145 resultaten
Filteren
van 15
AUGUSTINUS' VISIE OP DE GESCHIEDENIS

AUGUSTINUS' VISIE OP DE GESCHIEDENIS

ENKELE OPMERKINGENJ. HoviusOver de kerkvader Aurelius Augustinus, 354—4-30, is in de loop der eeuwen door theologen, filosofen, mystici, historici, psychologen, sociologen, politici en staatsreclitgeleerden onmetelijk veel geschreveni. ijj onze eeuw was er een bepaalde h ...

1 juni 1977
Theologia Reformata
J. Hovius
9640 woorden
Kerkregering

Kerkregering

XXIV Wanneer is iemand gekozen? 1 In een vorig artikel heb ik gewezen op de noodzakelijkheid van het hebben van een regeling voor de verkiezing van ambtsdragers. Een goede regeling voorkomt veel moeilijkheden. Ik denk nu aan een paar gevallen uit de praktijk waarover mij enige vrage ...

1 februari 1970
Ambtelijk Contact
J. Hovius
693 woorden
Waarom twee examens ?

Waarom twee examens ?

Bovenstaande vraag heeft betrekking op het examen aan de Theologische Hogeschool waardoor bij een gunstige uitslag een student van deze Hogeschool beroepbaar verklaard wordt in onze kerken én op het examen dat deze zelfde student voor de classis moet afleggen vóór hij bevestigd mag worden in de ...

1 april 1975
Ambtelijk Contact
J. Hovius
2479 woorden
Kerkregering XVIII

Kerkregering XVIII

Kan deze legende over belijdenisafleggen en Avondmaalvieren de wereld niet uit? 2. Wat hebben de vaders der Afscheiding gezegd? In het vorige artikel gaf ik enkele uitspraken van synoden en classen uit de 16e en 17e eeuw. Nu willen wij luisteren naar wat de vaders der ...

1 januari 1968
Ambtelijk Contact
J. Hovius
548 woorden
Kerkregering XIX

Kerkregering XIX

Kan deze legende over belijdenis- afleggen en Avondmaalvieren de wereld niei uH? 3 Wat sprak de Chr Geref. Kerk in 1879 uit? Wat de eerste synode van de Afgescheiden kerken, in 1836 te Amsterdam gehouden, uitsprak over het onlosmakelijke v”erband tussen belijdenisdoen en Avo ...

1 februari 1968
Ambtelijk Contact
J. Hovius
957 woorden
Kerkregering XII

Kerkregering XII

Tot mijn grote spijt is er een vrij langdurige onderbreking geweest in de regel-matige verzorging van bovengenoemde rubriek. Dit vond zijn oorzaak in allerlei omstandigheden. Thans echter hoop ik in staat te zijn geregeld bijdragen voor de rubriek Kerkregering in te zenden. Er is stof te over! ...

1 januari 1967
Ambtelijk Contact
J. Hovius
679 woorden
Kerkregering XI

Kerkregering XI

Enkelvoudige candidaatstelling bij het beroepen van een predikant In verschillende gemeenten past men tegenwoordig de enkelvoudige candidaatstelling bij het beroepen van een predikant toe. Soms ontvang ik daarover vragen een enkele maal van een kerkeraad maar meestal van gemeenteled ...

1 juli 1965
Ambtelijk Contact
J. Hovius
2180 woorden
Kerkregering XXIX

Kerkregering XXIX

Tafelwacht bij het Avondmaal 2. Bij de zgn. staande avondmaalsviering, zoals men die ten tijde van Calvijn in Genève en bij de kerken in Frankrijk kende, waarbij de avondmaalsgangers hun zitplaatsen in de kerk verlieten om persoonlijk uit de hand van de dienaar de tekenen van brood ...

1 mei 1971
Ambtelijk Contact
J. Hovius
887 woorden
Toelating tot het predikambt

Toelating tot het predikambt

De toepassing van de uitzonderingsregel. Onze gereformeerde vaderen hebben de weg om krachtens artikel 8 K.O. tot het predikambt te komen niet bepaald gemakkelijk gemaakt. Dat was juist gezien omdat de kerken er immers het grootste belang bij hebben dat geen onbekwame personen tot h ...

1 juli 1974
Ambtelijk Contact
J. Hovius
1497 woorden
Afkondigingen in de kerk 2

Afkondigingen in de kerk 2

Zoals wij de vorige maal gezien hebben zijn er kanselafkondigingen die uit het wezen van het gereformeerde kerkrecht voortvloeien, zoals afkondigingen van verkiezingen, van het aanvragen van attestaties, enz. Maar er zijn, zoals wij in ons eerste artikel reeds opmerkten, ook kanselaflcondigingen ...

1 januari 1972
Ambtelijk Contact
J. Hovius
977 woorden
van 15