40 resultaten
Filteren
van 4
Ter overweging

Ter overweging

Ds H. Veldkamp, Het ambt der gelovigen, tweede, herziene druk, T. Wever Franeker, 58 biz. f3,90. Dit is een van de eerste geschriften van wijlen ds. H. Veldkamp. Het kan ambts-dragers ter lezing worden aanbevolen, niet zozeer om wat erin opgemerkt wordt over de verhouding van ...

1 januari 1970
Ambtelijk Contact
J. Van Genderen
145 woorden
Een nieuwe vrijzinnigheid

Een nieuwe vrijzinnigheid

Ds. M. P. van Dijk, Naar een nieuwe vrijzinnigheid. Uitg. T. Wever, Franeker, 1966, 99 blz. ƒ 4,50. Ds. M. P. van Dijk is een Gereformeerd predikant, die reeds enkele studies gepubliceerd heeft, met name over de theologie van Karl Barth. Hij behandelt in dit nieuwe werk een heel act ...

1 december 1966
Ambtelijk Contact
J. Van Genderen
408 woorden
Welke richting koerst de Raad van Kerken?

Welke richting koerst de Raad van Kerken?

Proeve van een beginselverklaring De Raad van Kerken in Nederland heeft in de drie eerste jaren van zijn bestaan be¬trekkelijk weinig van zich laten horen. Maar op 6 januari 1971 werd door het moderamen een belangrijk stuk op tafel ge¬legd, dat nog niet door de deelnemende kerken wa ...

1 september 1971
Ambtelijk Contact
J. Van Genderen
1947 woorden
Ter overweging

Ter overweging

Dr. J. M. van Minnen, Woorden wegen. Kort signalement van 24 bijbelwoorden in nieuwe belichting. W. D. Meinema B.V., Delft. 59 blz. f2.90. De schrijver van dit deeltje uit de serie „Ter Sprake” wil als het ware woord voor woord duidelijk maken, hoe de betekenis van het ...

1 juli 1974
Ambtelijk Contact
J. Van Genderen
W.H. Velema
498 woorden
De generale synode en de Gereformeerde Kerken: (VRIJGEMAAKT - BUITEN VERBAND)

De generale synode en de Gereformeerde Kerken: (VRIJGEMAAKT - BUITEN VERBAND)

Van 1962 tot 1974 1962 en 1974 waren voor ons synode jaren. Zowel op de generale synode van Haarlem-Santpoort als op die van Am sterdam vroegen de kerkelijke verhou dingen bijzonder veel aandacht. In 1962 liep het uit op een belangrijk besluit en in 1974 was dat weer het geval. Eerd ...

1 september 1974
Ambtelijk Contact
J. Van Genderen
1654 woorden
HET GELOOF (II)

HET GELOOF (II)

Wat is een waar geloof? We hebben nog na te gaan hoe het bijbelse grondwoord „geloof” in onze belijdenisgeschriften voorkomt. In de samenkomsten van de gemeente doen we belijdenis van ons geloof. We denken dan in de eerste plaats aan de inhoud van ons geloof. Het is het gelo ...

1 mei 1987
Ambtelijk Contact
J. Van Genderen
2263 woorden
Ter overweging

Ter overweging

Dr.J.P. Versteeg, Eerlijk luisteren naar de Bijbel. Een bundel nagelaten artikelen en bijdragen verzameld en ingeleid door drs. W. Steenbergen. Uitg. Kok, Kampen 1988. 108 blz.f. 14,90. Met een gevoel van weemoed en dankbaarheid las ik dit boek. Je denkt er dan opnieuw aan, d ...

1 februari 1989
Ambtelijk Contact
J. Van Genderen
644 woorden
Ter overweging

Ter overweging

Acta Actueel G.S. Spakenburg-Noord 1987. Uitg. De Vuurbaak bv Barneveld, 1988, 91 blz. Het is een goed idee geweest van Uitgeverij De Vuurbaak om een selectie van besluiten en uitspraken van de laatste generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) te doen ve ...

1 april 1989
Ambtelijk Contact
J. Van Genderen
411 woorden
VOOR WIE IETS LEZEN WIL OVER DE TOEKOMST VAN ISRAËL EN HET DUIZENDJARIG RIJK

VOOR WIE IETS LEZEN WIL OVER DE TOEKOMST VAN ISRAËL EN HET DUIZENDJARIG RIJK

Vragen die actueel blijven De bijbelse boodschap over de toekomst wordt verschillend verstaan. Dat merken wij allen wel, of wij ambtsdragers zijn of niet en of ons er wel eens vragen over gesteld worden of niet. We behoeven maar te denken aan de boeken van Hal Lindsey en de discuss ...

1 november 1981
Ambtelijk Contact
J. Van Genderen
2107 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Dr. W.H. Velema, Ethische vragen in prediking en pastoraat. Uitgeverij Kok Voorhoeve-Kampen (Reformatie Reeks). 112 blz. f. 22,50. Dit boek kan beschouwd worden als een handreiking aan predikanten en anderen die een pastorale taak hebben, zoals de ouderlingen van de gemeente ...

1 april 1990
Ambtelijk Contact
J. Van Genderen
M. Drayer
W.H. Velema
1289 woorden
van 4