108 resultaten
Filteren
van 11
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1984. 167 blz., geb. f. 27,50. Er is weer een nieuwe uitgave van onze Kerkorde verschenen. Ditmaal wordt op het titelblad geen Dordtse uitgeverij vermeld, maar een Amsterdamse ...

1 mei 1986
Ambtelijk Contact
J. van Genderen
955 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Ds. A.M. Lindeboom, Moeten kinderen worden gedoopt? Rechtmatigheid en betekenis van de kinderdoop, met 70 Stellingen over de doop met de Heilige Geest, vierde, herziene druk, uitg. Kok, Kampen 1978. 114 blz. f. 13,90. Volgens het woord vooraf ontstond dit geschrift als een antwoord ...

1 december 1979
Ambtelijk Contact
J. van Genderen
230 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Ds. P.N. Ribbers, Met het hart geloven… met de mond belijden… Een uitleg van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Uitgave van de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen. Rotterdam 1984. 135 biz., f. 9,50. Op de Bondsdag van de Bond van onze Vrouwenverenigingen, die in ...

1 november 1984
Ambtelijk Contact
J. van Genderen
W.H. Velema
2704 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Dr. B. Wentsel, God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God. Dogmatiek, deel 3b. Uitg. J.H. Kok, Kampen 1991. 746 blz. Geb. f 156,–. De delen van de dogmatiek van dr. B. Wentsel die aan dit boek voorafgingen, verschenen in 1981, 1982 en 1987. Over ...

1 juni 1992
Ambtelijk Contact
J. van Genderen
W.H. Velema
1385 woorden
WAT IS DE JUISTE VISIE OP HET VERBOND?

WAT IS DE JUISTE VISIE OP HET VERBOND?

Leeruitspraken van de Gereformeerde Kerken Het bekende bezwaarschrift tegen de vereniging van 1892 spreekt van een overwegend bezwaar: voor gereformeerd te erkennen wat door voorgangers van de dolerende kerken in de laatste tijd in het publiek is uitgesproken en geleerd omtrent de ...

1 januari 1994
Ambtelijk Contact
J. van Genderen
2771 woorden
KANTTEKENINGEN BIJ EEN BELANGRIJKE BROCHURE *)

KANTTEKENINGEN BIJ EEN BELANGRIJKE BROCHURE *)

Er vormen zich groepen „Verder in vertrouwen”. De redactie van „Ambtelijk Contact” besloot, dat deze brochure besproken zou worden in twee artikelen, die niet van dezelfde hand zijn. Het gaat nu speciaal over het eerste gedeelte (blz. 3-13). Vijfentwinti ...

1 april 1986
Ambtelijk Contact
J. van Genderen
2009 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Drs. C. Bijl, Leren geloven. 272 blz., f. 29,50. Uitgeverij De Vuurbaak, Groningen 1985. Er zijn in de loop van de tijd al verscheidene werken verschenen die bedoeld zijn als toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Hiertoe behoort dit boek van de hand van drs. C. Bi ...

1 november 1986
Ambtelijk Contact
J. van Genderen
W.H. Velema
617 woorden
DE ERKENNING VAN DE DOOP (3)

DE ERKENNING VAN DE DOOP (3)

Bijzondere gevallen 1. In 1912 werd de doop, door een vrouw bediend, door de Generale Synode van onze kerken onwettig verklaard (Notulen, art. 40). Vijftig jaar later stelde de Part. Synode van het Westen de vraag, of deze bepaling nog wel zo te handhaven is. De omstandighede ...

1 februari 1966
Ambtelijk Contact
J. van Genderen
1651 woorden
Het geloof in God III

Het geloof in God III

Nederlandse stemmen Het zal niet nodig zijn om alle theologen te noemen die er het hunne toe hebben bijgedragen, dat het geloof in God thans zo in discussie is. Over Bultmann en Braun, Tillich en Robin son, Van Buren, Altizer en Hamilton is al iets gezegd. Om volledig te zijn ...

1 april 1968
Ambtelijk Contact
J. van Genderen
1755 woorden
Het karakter van de belijdenis des geloofs (V)

Het karakter van de belijdenis des geloofs (V)

DOOP EN BELIJDENIS De belijdenis van het geloof in het midden der gemeente is geen sacramenteel gebeuren zoals de confirmatie bij Rome. En het is onjuist om door er een bijzonder plechtig karakter aan te geven te suggereren, dat dit zo ongeveer het hoogtepunt is in het kerkelijk jaa ...

1 november 1966
Ambtelijk Contact
J. van Genderen
2026 woorden
van 11