956 resultaten
Filteren
van 96
Dubbel eenzijdig (1)

Dubbel eenzijdig (1)

Door de redactie werden een brief en enkele geschriften ontvangen, toegezonden door lezers van ons blad, die de aandacht vestigden op de sterke propaganda, uitgaande van het kerkgenootschap van de Zevendedags-Adventisten, in hun omgeving. Zij vroegen om enige voorlichting over deze groepering. ...

5 februari 1971
De Wekker
Prof. W. Kremer
1023 woorden
Dubbel eenzijdig (4)

Dubbel eenzijdig (4)

De godsdienstige groep, die ons in deze artikelen bezig houdt, duidde ik aan onder het opschrift: dubbel eenzijdig.
Het zijn n.l. twee zaken die deze groep eenzijdig accent geven. Enerzijds is dat de Adventsgedachte en daarnaast de gedachte van het vieren van de zevende dag der week als de va ...

26 februari 1971
De Wekker
Prof. W. Kremer
1353 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Goede moed. Dagkalender 1971. Uitg. v. Brummen, Dordrecht en Semper Agendo, Apeldoorn.
Deze dagboek-kalender is geschreven door 12 predikanten van onze kerken. Zij namen ieder een maand voor hun rekening. Soms over een bijbelboek, soms over een figuur of een ged ...

26 maart 1971
De Wekker
Prof. W. Kremer
Prof. dr. W.H. Velema
Prof. dr. B.J. Oosterhof
799 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Vrouwen als U en ik, door A.M. de Moor-Ringnalda. Uitgave J.H. Kok, Kampen. Prijs ƒ 8,90.
Over de vrouwen in de bijbel is al heel wat geschreven. Meestal echter door mannen, door theologen. Wij vonden dat vanzelfsprekend, want zij kenden immers de bijbel. Maar k ...

9 april 1971
De Wekker
Prof. W. Kremer
Prof. dr. B.J. Oosterhof
656 woorden
Blijvende inwoning

Blijvende inwoning

Er is een groot verschil tussen het werk van Christus en het werk van de Heilige Geest. De zoon Gods is van de hemel gekomen, heeft zijn werk volbracht en is als de verhoogde Middelaar weer teruggekeerd naar de hemel; Zijn nederdaling is gevolgd door de hemelvaart. Hij mag dan met Zijn genade, ma ...

4 juni 1971
De Wekker
Prof. W. Kremer
1165 woorden
Psalmengebruik (2)

Psalmengebruik (2)

In het vorige artikel heb ik er in het kort op gewezen dat de Psalmen een bizonder deel in de openbaring Gods zijn. God de Here spreekt daarin niet alleen, maar Hij geeft ook een lied in het hart en in de mond.
Dit brengt mee dat de Psalmen niet alleen gelezen maar ook gezongen willen worden. ...

18 juni 1971
De Wekker
Prof. W. Kremer
903 woorden
Ondersteunend getuigenis

Ondersteunend getuigenis

Er valt binnen de kring van het heilswerk, waartoe de Heilige Geest op aarde in de kerk gekomen is, aan meer dan één functie van de Geest te denken.
Het is voor een juist verstaan van het heilswerk des Geestes goed dat wij deze verscheidenheid van Zijn werk leren onderscheiden.
Met nadruk ...

18 juni 1971
De Wekker
Prof. W. Kremer
1147 woorden
Psalmengebruik (3)

Psalmengebruik (3)

Door een merkwaardige gang van zaken zijn wij in ons land wat het gebruik van de psalmen in een berijming voor de eredienst betreft, in een critieke situatie gekomen. Dit geldt voor vrijwel alle kerken, die psalmen zingen. De oorzaak daarvoor is gelegen in het feit dat de laatste tientallen jaren ...

25 juni 1971
De Wekker
Prof. W. Kremer
1101 woorden
Boekbespreking

Boekbespreking

Hoe zit dat?, door Mink van Rijsdijk, uitgave J.H. Kok N.V. Kampen, prijs ƒ 6,50.
Een fijn boekje, dat voorlichting geeft aan meisjes over sex en nog veel meer. Het is de tegenhanger van Sipke van der Land's „Hoe zit dat?" voor jongens. Laten moeders, die moeite ...

2 juli 1971
De Wekker
Prof. dr. B.J. Oosterhoff
Prof. W. Kremer
Ds. J.H. Velema
2235 woorden
Psalmengebruik (4)

Psalmengebruik (4)

Belangrijke vragen
Wij zijn het er over eens dat de psalmen, die tot de Schriftinhoud behoren, door de kerk van het N.T. erkend worden als het Woord Gods, zij het dan dat dit deel van de openbaring een bizonder karakter heeft (zie 1e art.).
Er zal ook wel ...

2 juli 1971
De Wekker
Prof. W. Kremer
1034 woorden
van 96