179 resultaten
Filteren
van 18
HET EVANGELIE VAN CHRISTUS

HET EVANGELIE VAN CHRISTUS

4. Het Woord des Heeren dat levend en krachtig is en scherpsinjdender dan enig tweesnijdend zwaard, ging bij Paulus door alles heen. Het trof hem in de diepte van zijn innerlijke leven om hem af te snijden van de wortel van eigengerechtigheid en ongerechtigheid. En vanuit die hartsv ...

4 april 1974
Bewaar het pand
R. Kok
1030 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

41. In het twistgesprek van Apollyon met de Pelgrim gaat het om de dienst des Heeren. De eerste beweert dat het niet recht en redelijk is hem af te vallen en terug te keren tot de dienst van God. Maar voor de tweede staat het onomstotelijk vast, zodat het door hem krachtig verdedigd en dui ...

Bewaar het pand
R. Kok
1470 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

Als vanzelf dacht de Pelgrim na over hetgeen hij in de berm van de weg naar Sion had gezien en gehoord, en dat was zijn ziel tot droefheid. In de stilte der eenzaamheid werd het hem steeds duidelijker hoe erg het toch wel is niet te volharden in het zoeken van de dingen der eeuwigheid. Wan ...

19 januari 1967
Bewaar het pand
R. Kok
1507 woorden
HET EVANGELIE VAN CHRISTUS

HET EVANGELIE VAN CHRISTUS

16. In de prediking van het geloof ontvangt de zondaar de boodschap van Gods genade die is in Jezus Christus. Waarvoor niet de minste waardigheid van de mens in aanmerking komt en ook niet komen kan daar er geen sprake van waardigheid is in de mens. Maar anderzijds is de boodschap v ...

14 november 1974
Bewaar het pand
R. Kok
1105 woorden
De Christinnereis is voor jong en oud

De Christinnereis is voor jong en oud

13 Onze nekspier is door de zonde totaal verlamd. Door onze moedwillige ongehoorzaamheid hebben wij onze aangezichten afgekeerd van de Heere, en dat is de oorzaak van deze totale verlamming. De oorzaak daarvan is dus in de wil des mensen, in zijn moedwillige ongehoorzaamheid. Veelti ...

17 juli 1969
Bewaar het pand
R. Kok
1353 woorden
De Christinnereis is voor jong en oud

De Christinnereis is voor jong en oud

8 Bij het openen van de deur gaf de deurwachter Barmhartigheid gelegenheid haar hart voor hem uit te storten. Zij wenste begiftigd te mogen worden met de genade des geloofs en vergeving van zonden. Want dan alleen zou zij echt blij kunnen zijn in de Heere. Als bewijs van zijn genege ...

8 mei 1969
Bewaar het pand
R. Kok
1226 woorden
CATECHISMUS, LEERBOEK VAN DE ORDE DES HEILS

CATECHISMUS, LEERBOEK VAN DE ORDE DES HEILS

Wij worden in de Heilige Doop vermaand en verzekerd, dat de enige offerande van Christus, aan het kruis geschied, u ten goede komt. En daarom is het zo van grote betekenis ons daarin te verdiepen, om er op een rechte en Gode welbehagelijke wijze mee werkzaam te zijn, tot behoud van onze onsterf ...

21 juli 1977
Bewaar het pand
R. Kok
1404 woorden
De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

De Pelgrimsreis is voor Oud en Jong

39. Voorts zag ik in mijn droom, dat hij zich de volgende morgen vroegtijdig gereed maakte om de reis te vervolgen, maar de familie van het vermaarde paleis verlangde dat hij nog één dag blijven zou. Nog een dag blijven? Dat kan voor een reiziger naar Sion droevige gevolgen hebben. ...

28 september 1967
Bewaar het pand
R. Kok
1243 woorden
Besprekingen van de Heilige Oorlog

Besprekingen van de Heilige Oorlog

28 Nadat de gepretendeerde koning een einde gemaakt had aan ’t geen hij te zeggen had, stond Immanuël de gouden vorst op en sprak op de volgende wijze: „Gij bedrieger, Ik heb u iets te zeggen uit Mijns Vaders naam en uit Mijn eigen naam, met betrekking tot en ten goede van dit ongelukkige ...

29 juni 1972
Bewaar het pand
R. Kok
1253 woorden
De Pelgrimsreis is voor en Jong

De Pelgrimsreis is voor en Jong

47. „Maar waarom zouden de burgers van de stad Verderf zo tegen Plooibaar ingenomen zijn, daar zij zelf toch ook de weg verachten waarvan hij zich heeft afgekeerd?” Een vraag, waarop Getrouw wel weet te antwoorden, daar hij het meegemaakt heeft. „Zij zeggen: „Hang hem op! Hij is een ...

18 januari 1968
Bewaar het pand
R. Kok
1368 woorden
van 18