77 resultaten
Filteren
van 8
Ingezonden

Ingezonden

onden wij in een vorig nummer van de artburg” schrijven, dat het batig saldo van Kampcommissie „niet in een zweetdoek beird zou blijven”, thans kunnen wij met onze nnen, welke toen slechts in nuce aanwezig en, voor den dag komen. De Kampcommissie heeft een groot plan van e voor de Jeugdbe ...

3 oktober 1924
De Wartburg
Red
661 woorden
Ingezonden

Ingezonden

UTRECHT, Woensdag 13 Sept. 1939. Weledelgestrenge Heer, Onder de tijdschriften, welke ik geregeld volg, behoort ook het Diaconaal Correspondentieblad, waarvan ik steeds met bijzondere belangstelling kennis neem. In het Septembernummer vond ik op blz. 156 Uw ar ...

1 oktober 1939
Diaconaal correspondentieblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland
Red
334 woorden
Ingezonden

Ingezonden

Houwerzijl, 4 Mei 1935. Mijnheer de Redacteur, Namens de diaconie van Houwerzijl moet ik U vragen of het ook mogelijk is, dat in ons Diaconaal Correspondentieblad de diaconieën onder de aandacht wordt gebracht de blijvende waarde van de zegels, die voor meisjes vóór hun huwe ...

1 juni 1935
Diaconaal correspondentieblad voor de Gereformeerde Kerken in Nederland
Red
239 woorden
Ingezonden

Ingezonden

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie). Aan de Redactie van de „Wartburg.” M. H. Gaarne zag door uw welwillendheid een klein plaatsje aan mij afgestaan in uw blad. Met belangstelling heb ik in de ,.Wartburg” van 6 October j.l. de aankondigi ...

27 oktober 1928
De Wartburg
Red
339 woorden
Correspondentie

Correspondentie

Wegens plaatsgebrek moest het verslag van den Familieavond, Buitenland en een stuk over den Zendingsnood tot het volgend nummer blijven liggen. ...

21 oktober 1921
De Wartburg
Red
21 woorden
Correspondentie

Correspondentie

Verschillende ingekomen stukken moeten, wegens plaatsgebrek, op plaatsing wachten. ...

12 augustus 1921
De Wartburg
Red
9 woorden
De Derde Jaargang Van Diakonia

De Derde Jaargang Van Diakonia

Om onze lezers te gerieven wordt bij dit nummer ingevouwen een inhoudsopgave van den derden jaargang van Diakonia. Aan deze bijlage is toegevoegd een omslag, dat door den boekbinder kan worden gebruikt bij het cartonneeren van den jaargang. Ook de uitgeefster van ons blad, de firma van Amerongen ...

1 februari 1933
Diakonia
Red
203 woorden
Een hartelijk welkom

Een hartelijk welkom

geldt niet alleen de nieuwe leden van de op 10 januari j.l. geïnstalleerde Generale Diaconale Raad, maar ook de talrijke nieuwe diakenen die aan het begin van dit jaar in het ambt zijn bevestigd. Om hen in het Hervormde diaconaat enigermate wegwijs te maken, hebben wij in dit nummer een drietal a ...

1 januari 1964
Diakonia
Red
89 woorden
Reisherinneringen Uit Z.-Afrika door J. Welling

Reisherinneringen Uit Z.-Afrika door J. Welling

Onder het vele interessante, dat Z.-Afrika voor ons Hollanders biedt, werd mijn belangstelling natuurlijk ook getrokken naar het diaconale en maatschappelijke werk aldaar. Onwillekeurig denkt men, dat de stamverwantschap tot gevolg zal hebben, dat er nog veel overeenkomst met Hollandsche t ...

1 maart 1936
Diakonia
Red
1163 woorden
Ervaringen op Reclasseringsterrein

Ervaringen op Reclasseringsterrein

Wij hebben zo vangt spreker aan over kerk en reclassering gesproken niet een brandend vraagstuk te doen. 1e gedachtig aan de nood der gevangenen en hun gezinnen, van ontslagen gevangenen etc. 2e om het klaarblijkelijk te kort: a. aan bezinning in geestelijke en materiële zin. ...

1 oktober 1950
Diakonia
Red
1249 woorden
van 8