13 resultaten
Filteren
van 2
Zending van de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drenthe, Overijsel, Bentheim en Oost-Friesland

Zending van de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drenthe, Overijsel, Bentheim en Oost-Friesland

Wat kan de zonde toch diep insnijden, ook in de Christelijke gemeente Wij mogen God wel dagelijks bidden om ons te bewaren Het is een diep-treurige geschiedenis van twee leden van de gemeente van Pajeti, die ik u vertelen ga Lemba was verschillende jaren in huis geweest bij een der ...

1 september 1937
Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
S
1727 woorden
„Valsche profetie”, door A. Zijlstra. Erven A. de Jager, Groningen. 1947.

„Valsche profetie”, door A. Zijlstra. Erven A. de Jager, Groningen. 1947.

Dit is een referaat, gehouden op een ouderlingenconferentie te Groningen, waarin de Heer A. Zijlstra eerst kort aangeeft, wat valsche profetie is, n.l. gedachten uit het eigen menschelijk hart, vermengd met wat God in Zijn Woord openbaart, en waarin hij vervolgens nagaat de uitingen en voors ...

6 december 1947
De Reformatie
S
GREIJDANUS.
114 woorden
WAT CALVIJN ONS LEERT

WAT CALVIJN ONS LEERT

Door den Heere onderwezen.
De volgende vraag, door Calvijn aan de orde gesteld, betreft het leven der Oud- Testamentische Vaderen : Zijn zij door den Heere onderwezen ?
Hebben zij de eeuwige dingen niet slechts naast, maar ook boven de aardsche dingen gesteld en zich om het eeuwige leven ...

16 februari 1939
De Waarheidsvriend
S
2308 woorden
WAT CALVIJN ONS LEERT

WAT CALVIJN ONS LEERT

Christus waarachtig mensch.
De waarachtigheid van Christus' vleeschwording is in de geschiedenis nog al eens bestreden geworden.
De Manichaeërs verkondigden de meening, dat Christus met een hemelsch lichaam begaafd was. Zij hadden een waardeering van de stof, welke zoo geheel en al tegeng ...

6 april 1939
De Waarheidsvriend
S
1906 woorden
BEKERING

BEKERING

De waarachtige bekering niet zonder geloof, zo vonden wij in het voorafgaande.Dat neemt niet weg, dat zo iets als bekering zich ook wel voordoet bij de natuurlijke mens, die het christelijk geloof nooit heeft gekend of slechts zeer oppervlakkig daardoor werd beïnvloed. Dezulken spreken ook ...

12 september 1957
De Waarheidsvriend
S
1707 woorden
Pausdom doet God vergeten

Pausdom doet God vergeten

Het waarschijnlijk ophanden zijnde bezoek van de paus aan Engeland houdt nog steeds velen bezig. Onlangs hielden enige protestantse organisaties een bijeenkomst in Westminster Hall. Sprekers wezen het pauselijke bezoek unaniem af en gebruikten daarbij een keur aan argumenten. Een enkele greep e ...

1 november 1981
Protestants Nederland
S
Milligan
286 woorden
INGEZONDEN STUKKEN.

INGEZONDEN STUKKEN.

Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).ONZE VISSCHERS.De tijd is weer aangebroken dat onze visscheri zich gereed maken om ter haringvangst uit te varen. Weldra zullen zij de vaderlandsche kusten verlaten, om koers te zetten naar het hooge Noorden, waar zij soms wek ...

21 mei 1911
De Heraut
S
T. GOSLINGA
293 woorden
Genade van een Almachtige God !

Genade van een Almachtige God !

Ais nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Abram en zeide tot hem: k ben God, de Almachtige! wandel voor Mijn aangezicht en zift oprecht! Genesis 17 : 1II.Het was de Heere, Die u tegemoet trad. Hij stak u als de Eerste de reddende hand toe. En vanaf ...

29 januari 1953
De Banier
S
v. R.
1183 woorden
Genade van een Almachtige God!

Genade van een Almachtige God!

Als nu Ahram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de Heere aan Ahram en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! wandel voor Mijn aangezicht en zijt oprecht!Genesis 17 : 1III.Zo kan God vijanden met Hem verzoenen, maar Hij wil het ook en Hij doet htt ook. Het s ...

5 februari 1953
De Banier
S
v. R.
2362 woorden
WAT CALVIJN ONS LEERT

WAT CALVIJN ONS LEERT

Van de verlossing in Christus.
Calvijn wordt niet moede om alle plaatsen der Heilige Schrift, door de tegenstanders van zijn leer naar voren gebracht om den mensch een vrijen wil of althans eenige kracht toe te schrijven, te behandelen en in het juiste licht te stellen.
Daar echter zijn s ...

3 november 1938
De Waarheidsvriend
S
2041 woorden
van 2