15 resultaten
Filteren
van 2
De Pinksterbeweging IV

De Pinksterbeweging IV

De tongentaal In de Pinkstergroepen wordt het spreken in tongen vrij algemeen beschouwd als hèt bewijs, dat men de Heilige Geest ontvangen heeft. De tongentaal is niet alleen een van de meest opvallende maar ook een van de voornaamste kenmerken van de Pinksterbeweging. Men b ...

1 oktober 1963
Ambtelijk Contact
Van Genderen
2820 woorden
Na het vierde eeuwgetijde van de NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS

Na het vierde eeuwgetijde van de NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS

In het jaar 1961 hebben wij het feit mogen herdenken, dat onze confessie voor vier eeuwen het licht zag. Op allerlei wijze is de aandacht gevraagd voor de betekenis van de belijdenis, die Guido de Brès toen op zo'n merkwaardige manier aanbood. Er zijn verscheidene artikelen over geschreven ...

1 januari 1962
Ambtelijk Contact
Van Genderen
1401 woorden
De Pinksterbeweging III

De Pinksterbeweging III

In de voorgaande artikelen is nog geen volledige beschrijving gegeven van de kenmerken van de Pinkstergroepen. Er is meer van te zeggen. Maar voordat wij nagaan wat er in deze kringen verder geleerd wordt, vragen wij ons af, hoe wij moeten oordelen over de leer van de doop met de Heilige Geest e ...

1 september 1963
Ambtelijk Contact
Van Genderen
2446 woorden
De Pinksterbeweging VI

De Pinksterbeweging VI

VI REMONSTRANTSE TENDENSEN De doop is bij de Pinkstergroepen, zoals wij zagen, meer een vrome belijdenisdaad dan een genadedaad Gods. Een soortgelijke verschuiving valt ook met betrekking tot het geloof op te merken — het een hangt met het ander samen. He ...

1 januari 1964
Ambtelijk Contact
Van Genderen
2607 woorden
DE PINKSTERBEWEGING (VII)

DE PINKSTERBEWEGING (VII)

„De kerk en de Pinkstergroepen” De kerken hebben meer dan vroeger met de Pinksterbeweging te maken gekregen. Het is dan ook niet te verwonderen, dat er van kerkelijke zijde op gereageerd is. In 1960 verscheen een herderlijk schrijven van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk ...

1 maart 1964
Ambtelijk Contact
Van Genderen
2526 woorden
Een opmerkelijk boek over het belijden der Kerk

Een opmerkelijk boek over het belijden der Kerk

H. Volten, Rondom het belijden der kerk. J. H. Kok N.V., Kampen, 1962, 234 en 6 blz., geb. f 5,90. Toen dit boek van ds H. Volten, Geref. studentenpredikant te Wageningen, verscheen, heeft het al direct de aandacht getrokken en reacties gewekt. Ook in ons kerkelijk or ...

1 april 1963
Ambtelijk Contact
Van Genderen
1328 woorden
De Pinksterbeweging I

De Pinksterbeweging I

Het heimwee naar Pinksteren en het verlangen naar de vervulling met de Heilige Geest heeft in de loop der tijden telkens gestalte gekregen in allerlei bewegingen, die van zich deden spreken. Het oudste voorbeeld hiervan is het Montanisme (2e eeuw), dat men als een prototype van de Pinkste ...

1 juni 1963
Ambtelijk Contact
Van Genderen
1922 woorden
De Pinksterbeweging V

De Pinksterbeweging V

De leer van de doop met de Heilige Geest en de geestelijke gaven is het voornaamste kenmerk van de Pinksterbeweging. En die moesten wij afwijzen. Dat betekent niet dat wij er verder geen bezwaren tegen hebben. Een dwaling staat in de regel niet op zichzelf. Ook in verschillende andere opz ...

1 december 1963
Ambtelijk Contact
Van Genderen
1936 woorden
Over de functie van de belijdenis *)

Over de functie van de belijdenis *)

De kerk der Reformatie is van de aanvang af een kerk geweest, die stond voor haar belijdenis. Een van de meest sprekende documenten is de Nederlandse Geloofsbelijdenis, waarnaar „de gelovigen, die in de Nederlanden overal verstrooid zijn, die naar de zuiverheid van het heilig evangelie va ...

1 juli 1962
Ambtelijk Contact
Van Genderen
1363 woorden
Het peremptoir examen

Het peremptoir examen

De Generale Synode van 1962 heeft de bepalingen voor het peremptoir examen van candidaten tot de dienst des Woords gewijzigd. Deze veranderingen zijn belangrijk genoeg om in een blad voor ambtsdragers te worden vermeld en toegelicht. Bij elk peremptoir examen — onder ons ook wel classicaa ...

1 november 1962
Ambtelijk Contact
Van Genderen
1881 woorden
van 2