22 resultaten
Filteren
van 3
Een aanslag op huwelijk en moederschap

Een aanslag op huwelijk en moederschap

Volgens de wet en krachtens de natuur is de vrouw die het kind gedragen en gebaard heeft de moeder. De naam draagmoeder is een beperking van het moederschap die zich op geen enkele wijze laat rechtvaardigen. Het moederschap is het begin van een relatie die niet ongedaan kan worden gemaakt. T ...

21 februari 1985
Terdege
prof. dr. W.H. Velema
1274 woorden
Wat is er met ds. Hegger gebeurd ?

Wat is er met ds. Hegger gebeurd ?

Nu overeenkomstig de titel van het boek: "Een in de levende Christus" geen aanval meer, maar een verzoenende toon die een appèl doet op Rooms- Katholieken en Protestanten om hun eenheid in Christus te zoeken, te belijden en te beleven. Hij betrekt er de Grieks-Orthodoxen ook ...

1 november 2000
Protestants Nederland
prof. dr. W.H. Velema
2078 woorden
Herdenking van vijftig jaar bevrijding in het zicht an de eeuwwisseling

Herdenking van vijftig jaar bevrijding in het zicht an de eeuwwisseling

Ons volk is erbij betrokken. Ieder van ons heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen nog van de oorlogsjaren, anderen van verhalen die hun zijn verteld of die ze hebben gelezen. Ieder van ons heeft zijn eigen waardering. Hoe kijken we aan tegen het verleden en tegen het heden? Ieder van ons ...

1 juni 1995
Protestants Nederland
prof. dr. W.H. Velema
2436 woorden
Om de Reformatorische Belijdenis van de genade

Om de Reformatorische Belijdenis van de genade

Men kent in de rooms-katholieke en protestantse geloofsleer een begrippenpaar, waarin het woord genade voorkomt. De rooms-katholieken spraken over natuur en genade, terwijl in de protestantse theologie het onderscheid tussen algemene en bijzondere genade gangbaar was. Deze tweeslag was voor ...

1 november 1971
Protestants Nederland
prof. dr. W.H. Velema
3416 woorden
Zaaien aan alle wateren

Zaaien aan alle wateren

Zal ik het doen of niet? Ieder mens wordt wel eens voor die vraag geplaatst. Het antwoord hangt samen met de vraag waarom het gaat. Wat is de inzet van de vraag en wat is daarom ook de draagwijdte van het antwoord? Het gaat in dit artikel om de uitnodiging om in een bepaalde kring te sprek ...

23 juli 2001
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. W.H. Velema
1508 woorden
De verwereldlijking van Gods heil

De verwereldlijking van Gods heil

Het gaat mij nu om de bijdrage, die tot titel heeft „De Vrede van God en de vrede van de wereld". Zij werd greschreven door prof. dr. H. M. Kuitert. De bedoeling van dit opstel is na te graan hoe het heil van God en het heil dat mensen op aarde met elkaar samenhangen. Uit de omschrijv ...

2 juli 1976
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. W.H. Velema
2471 woorden
Pleidooi voor modern heidendom gaat mank

Pleidooi voor modern heidendom gaat mank

Lezing van het boek "Nederland seculier!" bracht mij tot het schrijven van een artikel dat het simpele opschrift "Heidendom" zou kunnen dragen. De auteur van het boek, August Hans den Boef, is bijna 54 jaar en stafmedewerker van de Hogeschool Amsterdam. In 180 bladzijde ...

25 augustus 2003
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. W.H. Velema
1600 woorden
Om de plaats van de kerk en de godsdienstsociologie

Om de plaats van de kerk en de godsdienstsociologie

Dr. Dekker heeft sterke theologische belangstelling. Blijkens zijn publikaties weet hij van theologie ook wel het een en ander af. Toch is het niet daarom dat hij een lectoraat in de theologische faculteit gekregen heeft.De reden daarvoor moet men zoeken in een bepaalde visie op de th ...

6 mei 1977
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. W.H. Velema
2525 woorden
Protest tegen protest tegen het vloeken

Protest tegen protest tegen het vloeken

Deze Bond mag zich in een steeds toenemende steun van de zijde van het protestantse volksdeel van Nederland verheugen. Naarmate het vloeken toeneemt, wordt de noodzaak gevoeld om daartegen des te krachtiger op te treden. Nooit heeft de Bond tegen het Vloeken zulk een steun ondervonden als in ...

21 oktober 1977
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. W.H. Velema
2185 woorden
Door Harvey Cox geprofeteerde tweede Reformatie is meer een restauratie

Door Harvey Cox geprofeteerde tweede Reformatie is meer een restauratie

Cox constateerde dat in de stad van de mens de godsdienst verleden tijd aan het worden was. Zijn boodschap toen bestond hierin dat men over dat verlies aan godsdienst niet moet treuren. Het moet mogelijk zijn om als volstrekt geseculariseerde christen in de stad van de mens te leven. Deze bo ...

4 januari 1985
Reformatorisch Dagblad
prof. dr. W.H. Velema
1896 woorden
van 3