2.965 resultaten
Filteren
van 297
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Uitg. Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1984. 167 blz., geb. f. 27,50. Er is weer een nieuwe uitgave van onze Kerkorde verschenen. Ditmaal wordt op het titelblad geen Dordtse uitgeverij vermeld, maar een Amsterdamse ...

1 mei 1986
Ambtelijk Contact
J. van Genderen
955 woorden
Hoe te handelen met leden die eenmaal per zondag kerken? II

Hoe te handelen met leden die eenmaal per zondag kerken? II

Herderlijk opzicht Wanneer met betrekking tot het eenmaal kerken tuchtoefening in de strikte zin van het woord niet de aangewezen weg mag heten, blijft over: het herderlijk opzicht - via prediking, catechese, huisbezoek, persoonlijk gesprek, groepsgesprek. Zeker op dit punt z ...

1 december 1989
Ambtelijk Contact
W.Steenbergen
2127 woorden
TER OVERWEGING

TER OVERWEGING

Gien Kansen, Op zoek naar rust. 103 biz., f. 13,90. Uitg. Buijten & Schipperheyn, Amsterdam 1985. Van de door andere boeken bekend geworden schrijfster verscheen nu een bundeltje met 52 overdenkingen, voor elke week één. Naar aanleiding van een tekst waarin òf het woord rust òf ...

1 april 1986
Ambtelijk Contact
W.H. Velema
1893 woorden
OVER DE GELDIGHEID VAN GODS GEBOD naar aanleiding van Verder in vertrouwen

OVER DE GELDIGHEID VAN GODS GEBOD naar aanleiding van Verder in vertrouwen

Het probleem van de wet In het vorige nummer is met waardering gesproken over de toon van het geschrift, dat ook nu, in een tweede artikel, besproken wordt. Met name de inzet waardeer ik als een bijdrage tot een gesprek in de kring van onze kerken, vooral van de ambtsdragers. Ik ga ...

1 mei 1986
Ambtelijk Contact
W.H. Velema
2167 woorden
Openingswoord OUDERLINGEN - EN DIAKENENCONFERENTIE OP ZATERDAG 10 APRIL 1976 IN AMERSFOORT

Openingswoord OUDERLINGEN - EN DIAKENENCONFERENTIE OP ZATERDAG 10 APRIL 1976 IN AMERSFOORT

Waarde broeders,
Het is niet mijn bedoeling vanmorgen een wijdlopig openingswoord te spreken. Voor U allen een hartelijk welkom hier in Amersfoort. Een bijzonder woord van welkom voor onze gastspreker van vandaag, ds. H. Toorman. In vroeger jaren, ten tijde van het voorzitterschap van ...

1 mei 1976
Ambtelijk Contact
D. Koole
818 woorden
Pastoraat aan zeevarenden

Pastoraat aan zeevarenden

Het doet misschien een beetje vreemd aan, dat de inmiddels „opgelegde” koopvaardij-predikant van onze kerken zijn zegje over bovenstaande doet, temeer daar het ernaar uitziet, dat onze kerken op dit gebied geen grote rol meer zullen spelen in de oude zin van het woord. Er is evenwel één doorslagg ...

1 augustus 1973
Ambtelijk Contact
J. MANNI
2624 woorden
Samenlevingsopbouw - vertrouwenszaak

Samenlevingsopbouw - vertrouwenszaak

Er is in onze kerken een discussie gaande over de vraag of het verantwoord kan worden geacht te participeren in instellingen die zich bewegen op het terrein van samenlevingsopbouw ten behoeve van levensbeschouwelijke groepen. Op dit terrein opereren reeds enkele jaren de zogenaamde samenwerkings ...

1 januari 1976
Ambtelijk Contact
H. W. v. d. Brink
1013 woorden
Gesprekskringen in de gemeente

Gesprekskringen in de gemeente

Ontstaan Elk jaar komt op de belijdeniscatechisatie tegen het eind wel eens de vraag aan de orde: Als we nu straks geloofsbelijdenis hebben gedaan, hoe gaan we dan verder de gemeente in? Als er niets gebeurt, betekent deze prachtige belijdenis feitelijk alleen maar dat we er op ach ...

1 januari 1976
Ambtelijk Contact
B. van Smeden
1890 woorden
Presbyteriale zorg voor de hedendaagse prediking

Presbyteriale zorg voor de hedendaagse prediking

Dit artikel is een vrijwel woordelijke weergave van het referaat, gehouden op de ouderlingenconferentie te Amersfoort op zaterdag 27 oktober 1973. Spreektaal is even anders dan schrijftaal. U gelieve bij het lezen daarmee rekening te houden. Een tweede opmerking vooraf: Om het gehee ...

1 december 1973
Ambtelijk Contact
P. N. RIBBERS
8080 woorden
Indrukken van het kerkelijk leven van de Dopperkerk

Indrukken van het kerkelijk leven van de Dopperkerk

Ambt en eredienst Wie als gastpredikant een consistorie van de Dopperkerk binnenkomt, wordt direct getroffen door het grote aantal kerkeraadsleden. In gemeenten van 400 leden heeft men toch zeker 25 ouderlingen met een iets kleiner aantal diakenen. Iedere ouderling heeft 8 à ...

1 maart 1976
Ambtelijk Contact
J. H. Velema
1539 woorden
van 297