27.491 resultaten
Filteren
van 2750
Moet dat nu zó?

Moet dat nu zó?

In „De Saambinder" van 24 September j.1. poogt de redactem- zich nog wat los te worstelen uit de klem van de onthulling in „De Wachter Sions" over de complotvorming, een tijdje vóór de Synode. Onze geachte medewerker zal zeker niet in gebreke blijven om een gepast antwoord te geven. Het is a ...

2 oktober 1953
De Wachter Sions
426 woorden
MEDEDELINGEN

MEDEDELINGEN

We vernemen, dat de gemeente van Arnemuiden met overgrote meerderheid van stemmen bij onze Gemeenten is gekomen. Het adres van de scriba is: J. de Ridder, Schoolstraat 44 te  Arnemuiden.  Ook in Rotterdam-Centrum worden samenkomsten, als afdeling van Rotterdam-Zuid, ...

11 september 1953
De Wachter Sions
41 woorden
De Tien Geboden afzonderlijk

De Tien Geboden afzonderlijk

Het achtste gebod III.III. We merkten een vorige maal op, dat er bij de eigendom der goederen nog valt te onderscheiden tussen gemeenschappelijke en particuliere eigendom. Ook zijn er goederen, die niemands eigendom' zijn, zoals de oceaan, het zonlicht, de lucht, de wind enz. ...

2 oktober 1953
De Wachter Sions
1128 woorden
Uit Mesech

Uit Mesech

Aan mijn geliefde vriend in de landstreek der Jordaan. Geliefde Vriend! Reeds geruime tijd gevoel ik een sterke drang in mij om u eens te schrijven. Niet dat ik zo n schrijver ben, want zie ik op mijn gebrek in mijn schrijven, dan ontvalt mij zeker daartoe alle lust. ...

28 augustus 1953
De Wachter Sions
958 woorden
Gekeurd in de smeltkroes der ellende

Gekeurd in de smeltkroes der ellende

Ik heb u gekeurd in de smeltkroes der ellende. Jesaja 48 : 10b De profeet Jesaja spreekt hier in zijn profetie in het teksthoofdstuk tot het volk van Juda, dat zuchtte in de Babylonische ballingschap, vanwege de veelheid der ongerechtigheden had Heere het volk in de ellende d ...

28 augustus 1953
De Wachter Sions
1205 woorden
De gebeurtenissen in de Geref. Gemeenten

De gebeurtenissen in de Geref. Gemeenten

Het centraal weekblad ten dienste van de Geref. Kerken in Nederland van 15 Augustus j.1. bevat een artikel van de hand van Dr F. L. Bos, waarin de schrijver een beschouwing geeft, van uit zijn eigen standpunt en opvatting over de gebeurtenissen van de jongste tijd in de Geref. Gemeent ...

28 augustus 1953
De Wachter Sions
667 woorden
Kerknieuws

Kerknieuws

HAARLEMHet scriba-adres van de Geref. Gmeente te Haarlem is G. A. van Maaren, Marconistraat 47, Haarlem (W.). ...

9 oktober 1953
De Wachter Sions
19 woorden
Synodaal kerkrecht III

Synodaal kerkrecht III

We zagen, dat van synodale zijde het niet zo nauw genomen wordt met het kerkelijk recht. Dit gold, evenals andere zaken, ook zo het ontslag van Dr Steenblok als docent. De wijze waarop dit ontslag gegeven werd ging, zoals toch al zo duidelijk mogelijk is gebleke ...

28 augustus 1953
De Wachter Sions
760 woorden
De fondamenten omgesioten I.

De fondamenten omgesioten I.

Zekerlijk, de fondamenten worden omgestoten; wat heeft de rechtvaardige bedreven? Psalm 11 : 3Er zijn niet veel Psalmen van David waaiün hij niet klaagt over de onrechtvaardige handelingen en listige aanslagen der vijanden die tegen hem waren gericht. Ook in Psalm 11 spreekt hij daarv ...

16 oktober 1953
De Wachter Sions
F. M.
776 woorden
De klacht van het ware Sion (I)

De klacht van het ware Sion (I)

Gelijk er tweeërlei soort van mensen zijn, rechtvaardigen en goddelozen, die beide in vele opzichten zeer veel van elkander verschillen, zo zijn zij ook onderscheiden in het stuk van droefheid. Immers, daar is een droefheid naar God en een droefheid der wereld. De droefheid naar ...

4 september 1953
De Wachter Sions
Ds. M. v.d. Ketterij
1126 woorden
van 2750