94.722 resultaten
Filteren
van 9473
Zwijndrecht

Zwijndrecht

25-12-'28. Onze Leeraar, Ds. K. Groen, mocht met volle vrijmoedigheid bedanken voor de roeping van Alphen aan den Rijn.
De Heere heeft ons hierdoor verblijd. Geve Hij ook de teleurgestelde gemeente spoedig den man Zijns raads.L. Lommers, Scriba ...

4 januari 1924
De Wekker
L. Lommers
38 woorden
Correspondentie

Correspondentie

In dank ontvangen abonnementsgeld van de Heeren C. K. Grand-Rapids en A. van D., Rock -Valley Iowa, N.-Amerika.Administratie. ...

4 januari 1924
De Wekker
18 woorden
De statuten

De statuten

van den Bond van Chr. Geref. Knapen-vereen, dezer dagen aan alle leiders toegezonden, behoeven NIET teruggezonden te worden. Alleen moet worden teruggezonden het aanhangsel van de circulaire.'s-Gravendeel. H. v.d. Berg ...

4 januari 1924
De Wekker
H. v.d. Berg
67 woorden
De Toevlucht (I)

De Toevlucht (I)

Weer ligt een jaar van veel zorg en moeite, kommer en verdriet achter ons. Een nieuwe jaarkring is ons geopend. Wat zal het zijn in 1924? Onbekend ligt de toekomst voor ons. Zeker, ook dit jaar zal rijk zijn, waaraan het vorige rijk was. Rijk aan verdriet en kommer, moeite en zorg.
Doen wij e ...

4 januari 1924
De Wekker
Ds. F. Lengkeek
1384 woorden
Veluwsche Brieven (XV)

Veluwsche Brieven (XV)

Geliefde Broeder l Wij hebben alweer een nieuwen kalender is ome huiskamer opgehangen, natuurlijk een Christelijken, en eren natuurlijk den onze. Mogelijk hebt gij er wat moeite aan moeten besteden, voor het ding goed en wel hing. Als het ontbreekt aan een geschi ...

4 januari 1924
De Wekker
Ds. F. Lengkeek
734 woorden
Oorsprong der Religie (V)

Oorsprong der Religie (V)

De religie naar haar oorsprong te verklaren uit vrees- en angstgevoel, uit noodmotieven (beweegredenen) is derhalve zonder resultaat. Natuurlijk is daarmede niet gezegd, dat in de religie geen bijzonder en belangrijk element is, hetwelk tot troost en hulp in dagen van nood en benauwdheid kan dien ...

4 januari 1924
De Wekker
Ds. G. Wisse
1365 woorden
Naar Saksen (I)

Naar Saksen (I)

Met vriendelijker dank aan den hoofd, redacteur, die zoo welwillend is, mij gedurende enkele weken plaatsruimte of te staan, voldoe ik gaarne aan veler verlangen, om het een en ander van onze reis naar Saksen te vertellen.
Het reisplan was vrucht van de begeerte een persoonlijk onderzoek in t ...

4 januari 1924
De Wekker
Ds. J.W. Geels
872 woorden
Oudejaarsavond

Oudejaarsavond

Daar is een poort, die aan het eind des jaarkrings,
Ter middernacht gebouwd, den tijd scheidt (van den tijd.
De menschheid moet er door, of ook de handen.
Slechts tastend grijpen in der toekomst donkerheid.Maar voor des Heeren kind staat aan de and're zijde,
Staat reeds de ...

4 januari 1924
De Wekker
H. v d. B.
108 woorden
Zierikzee

Zierikzee

Zondag maakte onze geliefde Leeraar, Ds. S. v. d. Molen, de gemeente bekend, dat Z Eerw. met volle vrijmoedigheid voor de roeping van de gemeente Bunschoten had mogen bedanken.J. Quant, Scriba. ...

11 januari 1924
De Wekker
J. Quant
30 woorden
Vlaardingen

Vlaardingen

Onze geliefde Leeraar, Ds. H. Hoogendoorn, heeft eene roeping ontvangen van de gemeente te Harlingen. Dat de Heere het ook ditmaal goedkeure, Z.Eerw. in ons midden te laten, is de innige wensch van kerkeraad en gemeente.G. J. van Vliet, Soriba ...

11 januari 1924
De Wekker
G.J. van Vliet
39 woorden
van 9473