94.722 resultaten
Filteren
van 9473
Utrecht

Utrecht

De Minister van Justitie berichtte ons, dat door Z.Exc. van het voortbestaan der Christ. Geref. Gemeente alhier, op den grondslag, aangegeven in het bekende Reglement van 1869, kennis is genomen.Namens den kerkeraad:
UTRECHT, 17 Sept.’92.
J. H. WESSELS, SCRIBA ...

23 september 1892
De Wekker
J.H. Wessels
36 woorden
Dordrecht

Dordrecht

18 Sept. 1892.
Woensdagavond 14 dezer werd de nieuw verkozen kerkeraad onzer gemeente door Ds. Jonkmans, van Noordeloos, bevestigd.
Van ons voortbestaan is aan de Overheid naar behooren kennis gegeven. Zegene de Heere het mosterdzaad, opdat het opgroeie Hem ter eere en velen ten zegen! ...

23 september 1892
De Wekker
39 woorden
Ingezonden

Ingezonden

ROTTERDAM, 12 September ’92.Aan de Redacteur van "het Wekkertje.” Mijnheer de Redacteur! Onderstaand ingezonden stuk is door »de Boodschapper” geweigerd, omdat dat blad geen critiek op Ds. Beuker’s schrijven opneemt. Ik verzoek beleefd een plaatsje i ...

23 september 1892
De Wekker
B.J. van Kasteel
145 woorden
Aan den heer Interpellator

Aan den heer Interpellator

Geachte vriend en broeder! Het gaat U gelijk het anderen ging, gij zoudt zoo gaarne eens willen weten wat er is geschied, waardoor toch de "Zuid-Holl. Kerkbode” voor een paar weken zoo hevig uitviel. Gij zegt„ en terecht, daarvoor geene billijke oorzaak te kunnen ...

23 september 1892
De Wekker
Responsor
495 woorden
Der Gadarenen bede (II)

Der Gadarenen bede (II)

Indien de menschen wisten wat zij deden, niemand zou ooit doen wat de Gadarenen deden: bidden om Jezus vertrek.
Welk eene genadige onderscheiding was hen te beurt gevallen, toen de Heere binnen der Gadarenen landpalen gekomen was.
Met de komst van Jezus, was het Licht, den voIken der aard ...

23 september 1892
De Wekker
1089 woorden
Christelijk Gereformeerd

Christelijk Gereformeerd

De woorden Reformatie, Reformeeren en alzoo ook Gereformeerd zijn ontleend aan het schriftwoord Rom. 12 : 2, dat in de Latijnsche overzetting luidt: nolite conformari huic seculo, sed reformamini in novitate sensus vestri. Reformamini = „wordt veranderd” is de vertaLIng va ...

23 september 1892
De Wekker
Ds. F.P.L.C. van Lingen
2511 woorden
Wat beteekent een naam?

Wat beteekent een naam?

De bouwlieden van Babels toren wilden .zich eenen naam maken (Gen. 11 : 5) en op hen is toepasselijk wat wij met den Psalmist zingen: »Hij doet hun naam met hen vergaan door ’t hoogste strafgericht.” Om ons een tegenstelling te geven, zooals wij meermalen in de Schrift lezen, vinden wij in het vo ...

23 september 1892
De Wekker
Ds. F.P.L.C. van Lingen
769 woorden
's-Gravenhage

's-Gravenhage

19 Sept. 1892.
In welwillende beschikking op ons beleefd verzoek is door H.H. Kerkvoogden der Ned. Herv. gemeente alhier, vergunning verleend aan de Christ. Geref. gemeente, om van af a. s. Zondagavond geregeld Zondagavonds gebruik te mogen maken van de ...

23 september 1892
De Wekker
Ds. J. Wisse Czn.
330 woorden
„Vereen.” Geref. Kerken

„Vereen.” Geref. Kerken

Beroepen; te Augustinusga (kerk B) Ds. Bouma van kerk A te Doorn; te Hillegom (kerk B) de heer K. v. d. Wal, cand. van Kampen; te Echten (kerk B) Ds, Dekker van Oldeboorn. ...

23 september 1892
De Wekker
72 woorden
Ingezonden

Ingezonden

Mijnheer de Redacteur! Naar aanleiding van hetgeen de laatste dagen geschreven is (ik heb bier in ’t bijzonder het oog op wat de Standaard schreef) in zake de Noorderkerk en mijn lokaal op de Turfmarkt, wensch ik het volgende onder de aandacht te brengen.
De ...

23 september 1892
De Wekker
B.H. Maaskant
476 woorden
van 9473