94.918 resultaten
Filteren
van 9492
Utrecht

Utrecht

De Minister van Justitie berichtte ons, dat door Z.Exc. van het voortbestaan der Christ. Geref. Gemeente alhier, op den grondslag, aangegeven in het bekende Reglement van 1869, kennis is genomen.Namens den kerkeraad:
UTRECHT, 17 Sept.’92.
J. H. WESSELS, SCRIBA ...

23 september 1892
De Wekker
J.H. Wessels
41 woorden
Der Gadarenen bede (II)

Der Gadarenen bede (II)

Indien de menschen wisten wat zij deden, niemand zou ooit doen wat de Gadarenen deden: bidden om Jezus vertrek.
Welk eene genadige onderscheiding was hen te beurt gevallen, toen de Heere binnen der Gadarenen landpalen gekomen was.
Met de komst van Jezus, was het Licht, den voI ...

23 september 1892
De Wekker
1024 woorden
Rotterdam

Rotterdam

17 Sept. 1892.
Gisteravond werd, onder leiding van Ds. Wisse, uit ’s-Gravenhage, de kerkeraad onzer gemeente bevestigd.
Een groote schare was getuige van deze plechtigheid.
Zij de Heere den getrouw geblevenen met Zijn gunst en genade nabij en verblijde Hij ons verder doo ...

23 september 1892
De Wekker
75 woorden
Hamburg

Hamburg

Deze stad verkreeg in den laatsten tijd eene treurige vermaardheid. Zwaar, ontzettend zwaar toch wordt deze plaats door de cholera bezocht. De engel des verderfs woedt er vreeselijk rond en velt er zijne offers bij duizendtallen. De schade, den handel berokkend, klom reeds tot 160 ...

23 september 1892
De Wekker
P.
466 woorden
Dordrecht

Dordrecht

18 Sept. 1892.
Woensdagavond 14 dezer werd de nieuw verkozen kerkeraad onzer gemeente door Ds. Jonkmans, van Noordeloos, bevestigd.
Van ons voortbestaan is aan de Overheid naar behooren kennis gegeven. Zegene de Heere het mosterdzaad, opdat het opgroeie Hem ter eere en velen ten ze ...

23 september 1892
De Wekker
52 woorden
Ingezonden

Ingezonden

Geachte Redactie!Mag ik U beleefd voor het volgende een plaatsje in »het Wekkertje” verzoeken?
Met wekere spanning zagen wij, Christelijke Gereformeerden te Gouda, den uitslag der beide Synodes, in Juli l.l. te Amsterdam gehouden, tegemoet, waarbij hoop ...

23 september 1892
De Wekker
753 woorden
»Eerlijk?”

»Eerlijk?”

In No. 783 van »de Heraut” spreekt Dr. Kuijper over een der bezwaren door de heeren Van Lingen c. s. tegen de vereeniging ingebracht, n. l. »dat er door sommigen omtrent den kinderdoop leeringen gedreven worden, die tegen de Geretormeerde belijdenis ingaan.” ...

23 september 1892
De Wekker
Ds. J. Wisse Czn.
410 woorden
Aan den heer Interpellator

Aan den heer Interpellator

Geachte vriend en broeder!Het gaat U gelijk het anderen ging, gij zoudt zoo gaarne eens willen weten wat er is geschied, waardoor toch de "Zuid-Holl. Kerkbode” voor een paar weken zoo hevig uitviel. Gij zegt„ en terecht, daarvoor geene billijke oorzaak te kun ...

23 september 1892
De Wekker
Responsor
503 woorden
Ingezonden

Ingezonden

Mijnheer de Redacteur!Naar aanleiding van hetgeen de laatste dagen geschreven is (ik heb bier in ’t bijzonder het oog op wat de Standaard schreef) in zake de Noorderkerk en mijn lokaal op de Turfmarkt, wensch ik het volgende onder de aandacht te brengen.
De Sta ...

23 september 1892
De Wekker
B.H. Maaskant
489 woorden
Christelijk Gereformeerd

Christelijk Gereformeerd

De woorden Reformatie, Reformeeren en alzoo ook Gereformeerd zijn ontleend aan het schriftwoord Rom. 12 : 2, dat in de Latijnsche overzetting luidt: nolite conformari huic seculo, sed reformamini in novitate sensus vestri. Reformamini = „wordt veranderd” is de verta ...

23 september 1892
De Wekker
Ds. F.P.L.C. van Lingen
1555 woorden
van 9492