94.918 resultaten
Filteren
van 9492
Een Pinksterbede

Een Pinksterbede

Algemeen hoort men klagen over den geesteloozen, dorren tijd van thans. De hof van 's Heeren Kerk is ontbladerd; er kabbelen geen frissche beken meer, die verblijden de stad Gods; er is een ademtocht van wereldgelijkvormigheid, die bevriezing en versteening op haar vleugelen draagt. ...

2 juni 1933
De Wekker
Prof. J.J. van der Schuit
1803 woorden
Catechismus-preeken.

Catechismus-preeken.

Aan allen, die mij een vriendelijk aanbod deden om hun exemplaren van den Catechismus-serie beschikbaar te stellen voor den ongelukkigen Broeder, kan ik berichten, dat ik geslaagd ben.
Ik blijf U allen zeer hartelijk dankbaar voor Uw bereidwilligheid. ...

1 augustus 1947
De Wekker
Prof. J.J. v.d. Schuit
41 woorden
Ds. Sobering

Ds. Sobering

Wij lazen in „Trouw" dat onze Ds. Sobering bevorderd is tot Majoor. Dit nummer van „De Wekker" brengt hem onze gelukwensch. Het blijkt, dat Ds. Sobering en zijn werk door legerleiding gewaardeerd wordt. Deze promotie in zoo'n korten tijd spreekt voor zich zelf. ...

15 augustus 1947
De Wekker
46 woorden
Dokkum

Dokkum

Zondag 1 Aug. nam Ds Eerland afscheid van zijn gemeente. Tekst Matth. 13 :18-23. Na de prediking spraken ouderl. Zijlstra, en namens de zusterkerk Murmerwoude ouderl. Kooistra, namens comité gemeenschappelijke bidstonden de heer Wendelaar-Bonga en ten slotte de burgemeester van Dokkum ...

13 augustus 1948
De Wekker
48 woorden
Cand. Van Genderen

Cand. Van Genderen

Tot aller blijdschap en met dank aan den Heere mogen wij berichten, dat Cand. van Genderen steeds vooruit gaat, De doktoren zijn zeer tevreden over het verloop. ...

9 januari 1948
De Wekker
29 woorden
Prachtig!

Prachtig!

Men vindt toch telkens weer verrassingen.
Zo ontving ik op 3 Dec. een gift uit Noordeloos, groot ƒ 8,— van de J.V. en de M.V. die dit in een gecombineerde vergadering hadden gecollecteerd, voor de lectuurverzending aan onze militairen. Hartelijk dank er voor!
En op 5 Dec ...

23 december 1955
De Wekker
Ds. D. Henstra
177 woorden
Classis Dordrecht

Classis Dordrecht

De Classis Dordrecht hoopt, D.V., samen te komen op Woensdag 14 April. Aanvang des morgens om 10 uur in de consistoriekamer der Chr. Geref. Kerk te Dordrecht.
Bescheiden enz. worden ingewacht vóór 15 Maart bij de laatst ondergeteekende.
Namens de roep ...

27 februari 1948
De Wekker
63 woorden
Revisie (II)

Revisie (II)

Wanneer Prof. Schilder heeft heengewezen naar de brochure van Dr. Kuyper „Calvinisme en Revisie" heeft hij ons daarmede, gewild of niet, een buitengewonen dienst bewezen.
Het gaat in deze brochure over revisie van de Westminster confessie. Maar tussen ons gaat het niet over ...

8 juni 1951
De Wekker
Prof. J.J. v.d. Schuit
708 woorden
Het Oude Testament en - Kerstfeest

Het Oude Testament en - Kerstfeest

We zullen het met elkander wel eens zijn, dat Jezus Christus, geboren te Bethlehem, de volheid is van het Oude Testament.
Er zijn er nog, die met een ziel, als van een Da Costa, zo gaarne het woord van deze Christen-zanger overnemen:Ik zag Hem, geschaduwd op Sions altaren,
I ...

23 december 1955
De Wekker
Prof. J.J. v.d. Schuit
2017 woorden
Het ongenoegzaam schrift

Het ongenoegzaam schrift

Op meer dan een wijze houdt de Apostel Paulus aan Korinthe, waar men zoveel van dominees met papieren hield, het beeld van het schrijven voor om er geestelijk onderwijs aan te ontlenen.
Meer dan een aanbevelingsbrief van mensen, is het schrift dat Christus in de harten schrijft door zij ...

14 oktober 1955
De Wekker
Prof. W. Kremer
868 woorden
van 9492