8.468 resultaten
Filteren
van 847
Bejaardenzorg

Bejaardenzorg

In de laatste weken van het thans achter ons liggend jaar 1953 vonden op het gebied van de diaconale bemoeienis met de bejaardenzorg in de Kerkprovincie Zuid-Holland, twee belangrijke gebeurtenissen plaats, waarvoor wij een ogenblik uw aandacht vragen, t.w. de officiële opening vana. het d ...

1 januari 1954
Diakonia
C.
2803 woorden
In en Om de Diaconie

In en Om de Diaconie

Het verslag van de Diaconie der Hervormde Gemeente te Eindhoven ziet er keurig uit en geeft een inhoudsopgave, waaruit duidelijk blijkt, dat men hier een open oog heeft voor het diaconaat in volle omvang.Per 1 Januari 1953 is een ingrijpende verandering in de intern ...

1 januari 1954
Diakonia
A. J. R.
560 woorden
Onze nieuwe medewerker

Onze nieuwe medewerker

In de vergadering van de Algemene Diaconale Raad van 11 December j.l. is een belangrijke beslissing genomen. Toen is n.l., na gepleegd overleg met de Federatie van Diaconieën en onder voorbehoud van goedkeuring van deze benoeming door de Generale Synode – welke intussen is v ...

1 januari 1954
Diakonia
W. J H.
520 woorden
Indiening van een wetsontwerp tot wijziging van de Armenwet, voorzover betreft de verpleging of verzorging van armen in inrichtingen

Indiening van een wetsontwerp tot wijziging van de Armenwet, voorzover betreft de verpleging of verzorging van armen in inrichtingen

Diegenen onder de lezers van dit blad. die medio Juli van het vorige jaar de Diaconale Conferentie op Woudschoten hebben bijgewoond, zullen zich ongetwijfeld nog de toespraak herinneren die Mr. W. Schoonderbeek. Hoofdambtenaar bij het Ministerie van Maatschappelijk Werk, daa ...

1 januari 1954
Diakonia
Mr. M. H. M. Hemmes
782 woorden
Bejaardenzorg

Bejaardenzorg

Wie een tocht per auto of fiets maakt over het herstelde Walcheren, zal niet alleen worden geboeid door het herboren landschap, doch zal worden getroffen door een aantal grote behuizingen, gestoffeerd door een moderne plantsoenaanleg of door een boscomplex. Het ene huis schi ...

1 februari 1954
Diakonia
A. M. S. Stemerding
1298 woorden
Afscheid A. G. de Waard

Afscheid A. G. de Waard

„In onze vergadering van 4 Januari f.1, namen wij afscheid van broeder A. G. de Waard, die meer dan 31 jaar de Ned. Herv. Gemeente van Sliedrecht als Diaken heeft gediend. Broeder de Waard was geen man die zich op de voorgrond drong, maar stil en eenvoudig zijn werk deed. Hij had veel mensenkenni ...

1 februari 1954
Diakonia
232 woorden
Kroniek

Kroniek

Mevrouw M. G. Muller-Lulofs†Op 23 Januari j.l. is op zeer hoge leeftijd ontslapen Mevrouw Muller-Lulofs, een vrouw die zich langer dan een halve eeuw met het maatschappelijk werk op even intensieve als kundige wijze heeft beziggehouden.T ...

1 februari 1954
Diakonia
W. J. H.
2036 woorden
„Ik eerst een endje slapen, dan jij?”

„Ik eerst een endje slapen, dan jij?”

Na een vergadering zat ik ’s avonds laat in de trein die mij naar huis zou brengen.Alvorens m’n tas open te maken om de stukken voor de volgende dag te gaan lezen, blies ik even uit.Maar daar hing aan de haak in de coupé het maandblad van de Nederlandse Spoorwegen.„Tussen de ...

1 februari 1954
Diakonia
R.
331 woorden
Bij een afscheid

Bij een afscheid

Wel een zeer grote aderlating heeft het College van Diakenen van onze Gemeente moeten ondergaan ingevolge de bepalingen van de Nieuwe Kerkorde. Immers, niet minder dan vier broeders moesten, zij het node! hun ambt neerleggen, t.w. de H.H. Witmans. Duvekot, v. d. Perk en La F ...

1 februari 1954
Diakonia
303 woorden
Afscheid diakenen Platzier en Ravensberg

Afscheid diakenen Platzier en Ravensberg

1 Januari 1954 is wegens zijn hoge leeftijd afgetreden diaken Joh. Plaizier. Negen en twintig jaar is hij dit dan ook in de ware zin geweest. Niet gediend te worden maar om te dienen. Voor hem zelf en de gemeente is het een voorrecht geweest dit te kunnen doen. Zijn helder inzicht in zaken betref ...

1 februari 1954
Diakonia
326 woorden
van 847