1.362.796 resultaten
Filteren
van 136280
Van de Penningmeester

Van de Penningmeester

Het spreekt vanzelf, dat met de uitgave van een dagblad grote bedragen gemoeid zijn. Uit een voorZichtige begroting is gebleken, dat een dagblad met ongeveer 20.000 abonnees op den duur rendabel kan ziJn. Voor de start is echler een flmk beginkapitaal nodig. Reeds bereikte ons daarvoor een s ...

1 september 1968
Reformatorisch Dagblad
D. J. B.
292 woorden
Geen politiek dagblad

Geen politiek dagblad

Inmiddels hebben persberichten het vermoeden gewekt, dat het door de Stichting begeerde blad een pohtiek blad zal gaan worden, d.W.Z. uitgaande van een bepaalde politieke partij of met een direkte binding aan zulk een partIJ. Met name doelde men dan op de S.G P. Deze veronderstelhng is niet ...

1 september 1968
Reformatorisch Dagblad
J. V.
392 woorden
Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur en Raad van Toezicht

HET BESTUUR VAN DE STICHTING REFORMATORISCHE PUBLIKATIE, samengesteld uIt leden van de Ned Herv. Kerk, Geref. Gemeenten, Chr. Gere!. Kerken, OudGeref. Gemeenten in Ned., Geref. Gemeenten in Ned., Chr. Geref. Gemeenten, bestaat uit de volgende personen:le voorzitter: G. den Boer, Hoofd ...

1 september 1968
Reformatorisch Dagblad
245 woorden
Geen eigentijdse konfrontatie?

Geen eigentijdse konfrontatie?

Elders in dit blad is terloops de opmerking geplaatst, dat een dagblad in deze tijd een noodzakel.iJke levensbehoefte is geworden. Het is ondenkbaar, dat nog iemand in onze tijd, vol dynamische spanningen en verschuivingen op allerlei terrein, zich zou kunnen terughouden van bezinning omtren ...

1 september 1968
Reformatorisch Dagblad
L. H. O.
746 woorden
Misleiding en een aanklacht

Misleiding en een aanklacht

WEINIG KANS OP EIGEN DAGBLAD VOOR SGP-ERS Van een medewerker AMSTERDAM — In wat we kunnen aanduiden als de rechter flank van do gereformeerde gezindte is men al geruime tijd aan het proberen, te komen tot de uitgave van een eigen dagblad. In deze kring heerst een zeker onbehagen over de best ...

1 september 1968
Reformatorisch Dagblad
J. H. d. B.
1317 woorden
Artikelen

Artikelen

Om U een indruk te geven van de inhoud van het te doen verschlJnen dagblad, volgt hieronder een greep uit mogelijke rubrIeken en artikelen Vaste rubrieken;
(Naast het telexnieuws); RegionaaIen plaatselijk nieuws van correspondenten; Kerknieuws, Parlementair nieuws; Markt-, 1and- ...

1 september 1968
Reformatorisch Dagblad
80 woorden
Aanbeveling

Aanbeveling

Onderstaande predikanten bevelen het streven van de STICHTING REFORMATORISCHE PUBLIKATIE hartelijk bij U aan:
Ds. D. L. Aangeenbrug, Ederveen
Ds. J. G. Abbringh, Hoevelaken
Ds. K . v. d. Belt, Twijzel
Ds. P. Blok, Dirksland
Ds. G. Blom, Meerkerk
Ds. G. Bouw, ...

1 september 1968
Reformatorisch Dagblad
243 woorden
Ten geleide

Ten geleide

Tent'inde U een zo volledig mogelijk inzie. t van haar streven te verstrekken b ... laat het bestuur van de Stichting Rt:: " rmatorische Publikatie tot het doen verschijnen van dit VOOTlichtingsblud. Inmiddels is het U wellicht reeds bekend dat onze Stichting streeft naar het doen verschijnen v ...

1 september 1968
Reformatorisch Dagblad
G. d. B.
374 woorden
Mededeling

Mededeling

Er is enige verwarring ontstaan door het optreden van een organisatie met een doelstelling die overeenkomst vertoont met die van onze Stichting.
Toen de werkzaamheden van onze Stichting reeds 10 een ver gevorderd stadIUm waren, wende een comité zich aan dat, na het aanvankelijk doen versc ...

1 september 1968
Reformatorisch Dagblad
G. d. B.
254 woorden
Een oorlogsverklaring?

Een oorlogsverklaring?

De tijd die wij beleven munt niet uit door geestelijke ruggegraat. Wat men aan principiële standvastigheid te kort komt moet door ze,;.:cnaamde geestelijke plooibaarheid worden vergoed. We zien een verontrustende verschuiving op alle fronten, voorzover er nog van fronten sprake kan zlJn. ...

1 september 1968
Reformatorisch Dagblad
v. d. Z.
1043 woorden
van 136280