8.212 resultaten
Filteren
van 822
II. Berichten uit de plaatselijke Gemeenten

II. Berichten uit de plaatselijke Gemeenten

A. Betreffende Vacaturen. APELDOORN (classis Arnhem), 22 Juni. Heden was het voor deze gemeente een blijde dag. De vacature, ontstaan door de benoeming tot Hoogleeraar van dr. Th. L. Haitjema, werd vervuld door de komst van ds. C. M. Luteyn van Rhijnsburg. Na be ...

4 juli 1924
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
1552 woorden
V. Verschillende mededeelingen

V. Verschillende mededeelingen

Beroepbare Candidaten. B. H van den Berg, theol. doctnds., Pieterstraat 4 te Utrecht. T. J de Boer theol. cand., H. W. Mesdagstraat 23 te Groningen. F. G. H. Nicolai, theol. cand., Justus van Effenstraat 4 te Utrecht. G. P van Itterson, theol. cand. te Oude-Wete ...

29 mei 1924
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
M. C. VAN WIJHE
1539 woorden
Ontvangen giften

Ontvangen giften

De Secretaris der Synode heeft in dank ontvangen: voor de Algemeene Weduwen- en Weezenbeurs, van den Kerkeraad te Nieuwkoop f 3.50, te Baambrugge f 19.25; voor het Fonds tot verbetering der schraalste predikantstraktementen , van den Kerkeraad te Parre ...

12 oktober 1917
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
94 woorden
Ontvangen giften

Ontvangen giften

De Secretaris der Synode heeft in dank ontvangen de volgende giften voor den Evangeliearbeid onder de Hervormde Nederlanders in Duitschland: van den Kerkeraad te Maarssen f 1, Eijsden f 1, Soesterberg f 12.31, Dinxperlo f 10, Kage f 2, Leersum f 2.50, ds. A. L. te Midlum (Fr.) f 1, dr. J. R. C. ...

31 mei 1934
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
85 woorden
ZENDINGSZORO

ZENDINGSZORO

Prof. dr. Julius Richter te Berlijn, de bekende zendingsman, schrijft naar aanleiding van zijn reis in Amerika, waar hij den Internationalen Zendingsraad bijwoonde, dat opmerkelijk is, hoezeer op bijna alle zendingsterreinen de inheemsche gemeenten door communisme, imperialisme, industrialisatie ...

6 februari 1936
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
108 woorden
V. Verschillende mededeelingen

V. Verschillende mededeelingen

TWEEDE HOOFDSTUK. De Wet. Zondag 23. Vraag: Zeg het tweede gebod op. Antwoord: Gij zult u geen gesneden beeld, noch eenige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen, dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren ond ...

23 mei 1936
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
293 woorden
No. 1276. 's-Gravenhage, 14 December 1937

No. 1276. 's-Gravenhage, 14 December 1937

De Algemeene Synodale Commissie deelt mede, dat de Algemeene Synode in haar zitting van 11 Augustus 1937 besloten heeft de volgende reglementswijzigingen definitief aan te nemen, zoodat deze wijzigingen op dien datum van kracht zijn geworden: Wijziging van art. 2 sub b. van het Regleme ...

16 december 1937
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
165 woorden
I. Berichten van kerkelijke colleges

I. Berichten van kerkelijke colleges

AANGIFTE EXAMEN. Tot de aangifte voor het examen ter toelating tot de Evangeliebediening bestaat gedurende de maand Februari dagelijks tusschen 11 en 12 uur gelegenheid bij den Secretaris der Synode, Javastraat 100 te 's-Gravenhage. De aangifte kan ook schriftelijk geschieden. Op aangetee ...

6 februari 1936
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
107 woorden
No. 534. 3 Augustus 1935. Aan de Classicale Besturen

No. 534. 3 Augustus 1935. Aan de Classicale Besturen

De Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk noodigt de Classicale Besturen uit te onderzoeken of in de gemeenten, behoorende tot hun ressort, aan art. 14 sub 9 van het Reglement voor de Kerkeraden wordt voldaan en de Kerkeraden der gemeenten, welke het vereischte kerkelijk bevolkingsreg ...

8 augustus 1935
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
67 woorden
Nieuwe kerk in West-Arnhem

Nieuwe kerk in West-Arnhem

Er is te Arnhem een commissie gevormd, welke de stichting van een nieuwe Hervormde kerk in West-Arnhem wil voorbereiden en als eerste doel heeft gekozen om thans reeds beslag te leggen op een geschikt terrein, dat misschien later niet meer zoo gemakkelijk te verkrijgen zou zijn. ...

16 februari 1933
Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
46 woorden
van 822